*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên khánh huyền

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhì chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 53 广 nghiễm <3, 6> 庆庆 khánh, khương, khanh慶 qìngGiản thể của chữ 慶.
庆 gồm 6 nét, bộ nghiễm: mái nhà(53)轻 bao gồm 9 nét, cỗ xa: loại xe(159)慶 có 15 nét, cỗ tâm: trái tim, trung ương trí, tấm lòng(61)磬 có 16 nét, cỗ thạch: đá(112)罄 gồm 17 nét, bộ phẫu: vật dụng sành(121)謦 có 18 nét, bộ ngôn: nói(149)
Bộ 95 玄 huyền <0, 5> 玄玄 huyềnxuán, xuàn(Danh) Màu đen đậm.(Danh) Trời.(Danh) Chỉ huyền học 玄學 (Ngụy, Tấn).(Danh) Họ Huyền.(Tính) Đen. ◎Như: huyền hồ 玄狐 nhỏ cáo đen.(Tính) Áo diệu, sâu xa. ◎Như: huyền diệu 玄妙. ◇Đạo Đức tởm 道德經: Huyền bỏ ra hựu huyền, chúng diệu bỏ ra môn 玄之又玄, 眾妙之門 (Chương 1).(Tính) Hư ngụy, không đáng tin. ◎Như: giá thoại thái huyền liễu, bất yếu tương tín 這話太玄了, 不要相信.(Tính) Kể từ bổn thân trở xuống, đời thứ năm gọi là huyền tôn 玄孫. ◇Nhĩ Nhã 爾雅: Tôn bỏ ra tử vi tằng tôn, tằng tôn chi tử vi huyền tôn 孫之子為曾孫, 曾孫之子為玄孫 (Thích thân 釋親) con của cháu là "tằng tôn" (chắt), bé của chắt là "huyền tôn" (chút).1. <九天玄女> cửu thiên huyền con gái 2. <玄妙> thần diệu 3. <鉤玄> câu huyền


Xem thêm: Lời Bài Hát Hà Nội Năm 2000, Hà Nội Những Năm 2000 :: Suy Ngẫm & Tự Vấn

玄 có 5 nét, bộ huyền: màu black huyền, huyền bí(95)县 tất cả 7 nét, bộ khư,tư: riêng rẽ tư(28)弦 tất cả 8 nét, cỗ cung: cái cung (để phun tên)(57)痃 có 10 nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)絃 có 11 nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)悬 bao gồm 11 nét, bộ tâm: quả tim, trung tâm trí, tấm lòng(61)舷 tất cả 11 nét, cỗ chu: dòng thuyền(137)舷 có 11 nét, cỗ chu: mẫu thuyền(137)蚿 tất cả 11 nét, cỗ trùng: sâu bọ(142)縣 tất cả 16 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)懸 có trăng tròn nét, bộ tâm: trái tim, tâm trí, tấm lòng(61)