*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên gia hân

Bộ 19 力 lực <3, 5> 加加 giajiā(Động) Cộng với (làm phép toán). ◎Như: tam gia ngũ đẳng ư bát 三加五等於八 bố cộng với năm là tám.(Động) Chất thêm, thêm lên trên. ◎Như: vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.(Động) Thi hành (hình phạt) hoặc thi (ơn). ◎Như: gia sủng tích 加寵錫 ban đến ân sủng. ◇Hàn Dũ 韓愈: Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn 車服不維, 刀鋸不加, 理亂不知, 黜陟不聞 (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿歸盤谷序) Ngựa xe mũ áo không ràng buộc, hình cụ không dùng tới, trị loạn không tốt biết, truất quan lại thăng chức không phải nghe.(Động) Tăng thêm, làm thêm. ◇Luận Ngữ 論語: Kí phú hĩ, hựu hà gia yên 既富矣, 又何加焉 (Tử Lộ 子路) (Dân) đã giàu rồi, phải làm thêm gì nữa?(Tính) Hơn. ◎Như: gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.(Phó) Càng, càng thêm. ◇Vương An Thạch 王安石: Cái kì hựu thâm, tắc kì chí hựu gia thiểu hĩ 蓋其又深, 則其至又加少矣 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Càng vô sâu (trong hang), thì số người tới được càng ít.(Liên) Gia dĩ 加以 hơn nữa, thêm vào đó.(Danh) Phép tính cộng.(Danh) Họ Gia.1. <加入> dấn mình vào 2. <加油站> gia du trạm 3. <增加> tăng gia 4. <新加坡> tân gia ba 5. <阿非利加> a phi lợi gia 6. <五加> ngũ gia 7. <加倍> gia bội 8. <加級> gia cung cấp 9. <加給> gia cấp cho 10. <加功> tối ưu 11. <加以> gia dĩ 12. <加減> gia giảm 13. <加刑> gia hình 14. <加拿大> gia nã đại 15. <加法> gia pháp 16. <加冠> gia tiệm 17. <加官> gia quan tiền 18. <加增> ngày càng tăng 19. <加重> gia trọng 20. <參加> tham gia 21. <加油> gia du
加 có 5 nét, cỗ lực: mức độ mạnh(19)爷 bao gồm 6 nét, bộ phụ: cha(88)耶 tất cả 9 nét, cỗ nhĩ: tai (lỗ tai)(128)茄 bao gồm 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)咱 có 9 nét, cỗ khẩu: chiếc miệng(30)枷 bao gồm 9 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)家 có 10 nét, cỗ miên: ngôi nhà mái che(40)斜 gồm 11 nét, cỗ đẩu: cái đấu nhằm đong(68)荼 gồm 11 nét, cỗ thảo: cỏ(140)耞 gồm 11 nét, cỗ lỗi: cái cày(127)傢 có 12 nét, cỗ nhân: người(9)喒 gồm 12 nét, bộ khẩu: loại miệng(30)葭 bao gồm 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)瘕 tất cả 14 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)嘉 tất cả 14 nét, cỗ khẩu: mẫu miệng(30)諸 bao gồm 16 nét, bộ ngôn: nói(149)鹧 gồm 16 nét, bộ điểu: bé chim(196)
Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昕昕 hânxīn(Danh) Rạng đông (lúc mặt trời mới mọc). ◎Như: hân tịch 昕夕 sớm tối.


Xem thêm: Manhwa Là Gì? Phân Biệt Manga, Manhwa, Manhua Là J Truyện Manhua Là Gì

昕 tất cả 8 nét, bộ nhật: ngày, phương diện trời(72)欣 tất cả 8 nét, cỗ khiếm: khiếm khuyết, thiếu vắng(76)掀 bao gồm 11 nét, cỗ thủ: tay(64)訢 bao gồm 11 nét, cỗ ngôn: nói(149)焮 gồm 12 nét, cỗ hỏa: lửa(86)