*

*

*

*

*

Bài viết này nhằm mục đích củng núm kiến thức về sự oxi hóa, sự khử, hóa học oxi hóa, chất khử, phản ứng oxi hóa khử với phân một số loại phản ứng. Đồng thời, rèn luyện năng lực cân bằng phương trình hóa học của bội phản ứng thoái hóa khử bằng cách thức thăng bằng electron.

Bạn đang xem: Xác định chất khử chất oxi hóa

A. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

1. Sự oxi hóa, sự khử là gì?

- Sự oxi hoálà sự nhịn nhường electron, là việc tăng số oxi hoá.

- Sự khửlà sự thu electron, là sự giảm số oxi hoá.

- bạn ta nói một cách khác sự oxi hoá là quá trình oxi hoá, sự khử là quá trình khử.

2.Sự oxi hoá với sự khử là hai quá trình có thực chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời vào một bội nghịch ứng. Đó làphản ứng oxi hoá - khử.

3. Chất khử, hóa học oxi hóa là gì?

- chất khửlà hóa học nhường electron, là chất cất nguyên tố có số oxi hoá tăng sau phản ứng.

- hóa học oxi hoálà hóa học thu electron, là chất đựng nguyên tố gồm số oxi hoá giảm sau bội nghịch ứng.

- Trong bội nghịch ứng oxi hoá - khử khi nào cũng có chất khử và chất oxi hoá tham gia.

- chất khử có cách gọi khác là chất bị oxi hoá và hóa học oxi hoá có cách gọi khác là chất bị khử.

4. Phản nghịch ứng lão hóa - khử

- bội nghịch ứng oxi hoá - khử là phản bội ứng hoá học trong các số đó có sự đưa electron giữa những chất phản ứng. Nếu phụ thuộc vào sự biến hóa số oxi hoá thì phản nghịch ứng oxi hoá - khử là làm phản ứng hoá học trong các số ấy có sự thay đổi số oxi hoá của một số trong những nguyên tố.

5. Phân nhiều loại phản ứng hóa học

- nhờ vào số oxi hoá bạn ta chia các phản ứng thành 2 loại, đó là phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá nỗ lực đổi) và phản ứng không thuộc một số loại phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá không ráng đổi).

B. Bài bác tập rèn luyện phản ứng lão hóa - khử

* bài xích 1 trang88 SGK Hóa 10:Loại phản bội ứng nào dưới đây luôn luôn không là nhiều loại phản ứng lão hóa – khử?

A. Bội phản ứng hóa hợp.

B. Phản nghịch ứng phân hủy.

C. Phản bội ứng nạm trong hóa vô cơ

D. Bội phản ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. Bội phản ứng trao đổi.

* bài 2 trang89 SGK Hóa 10:Loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn luôn là bội nghịch ứng lão hóa – khử?

A. Bội nghịch ứng hóa hợp.

B. Phản bội ứng phân hủy.

C. Phản bội ứng nạm trong hóa vô cơ.

D. Bội phản ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: C. Phản ứng ráng trong hóa vô cơ.

* bài xích 3 trang89 SGK Hóa 10:Cho bội phản ứng: M2Ox+ HNO3→ M(NO3)3+...

Khi x có giá trị là bao nhiêu thì phản bội ứng trên ko thuộc nhiều loại phản ứng lão hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn lời giải đúng.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. X = 3.

Vì x = 3 thì số lão hóa của M trước và sau bội nghịch ứng không thay đổi vẫn là +3.

* bài 4 trang89 SGK Hóa 10:Câu nào đúng, câu làm sao sai trong những câu sau đây:

a) Sự oxi hóa một thành phần là lấy sút electron của nhân tố đó, là tạo cho số lão hóa của nguyên tố kia tăng lên.

b) hóa học oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố cơ mà số oxi hóa của nó tăng sau bội nghịch ứng.


c) Sự khử một nguyên tố là việc thu thêm electron mang đến nguyên tố đó, tạo cho số oxi hóa của yếu tắc đó bớt xuống.

d) hóa học khử là chất thu electron, là chất đựng nguyên tố nhưng mà số thoái hóa của nó bớt sau bội phản ứng.

e) toàn bộ đều sai.

* Lời giải:

- Câu sai: B, D, E.

- Câu đúng: A, C.

* bài xích 5 trang89 SGK Hóa 10:Hãy khẳng định số oxi hóa của các nguyên tố:

- Nitơ vào NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

- Clo vào HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

- Mangan trong MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

- Crom trong K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

- lưu hoàng trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

* Lời giải:

•Đặt x là oxi hóa của thành phần N (nitơ) trong các hợp hóa học trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3: x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

•Cũng giải tương tự như bên trên ta có:

Số thoái hóa của Cl trong:HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

lần lượt là: -1; +3; +5; +7; (-1 và + 1 trong CaOCl2)

•Số thoái hóa của Cr trong:K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

lần lượt là: + 6; +3; +3.

•Số oxi hóa của S trong: H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lần lượt là: -2; +4; +4; +6; -2; -1.

* bài bác 6 trang89 SGK Hóa 10:Cho biết đã xẩy ra sự oxi hóa với sự khử gần như chất nào trong những phản ứng chũm sau:

a) Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag.

b) fe + CuSO4→ FeSO4+ Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

* Lời giải:

Sự oxi hóa cùng sự khử xảy ra ở những chất trong phản nghịch ứng cầm sau:

• phản bội ứng:

- Sự nhịn nhường electron của Cu được gọi là sự oxi hóa nguyên tử đồng:

Cu0→ Cu2++ 2e

- Sự nhấn electron của ion bội bạc được gọi là sự việc khử ion bạc:

Ag++ 1e → Ag0

• phản nghịch ứng:

- Sự nhường electron của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt:

Fe0→ Fe2++ 2e

- Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng:

Cu2++ 2e → Cu0

• bội nghịch ứng:

- Sự nhường electron của natri được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử natri:

Na0→ Na++ e

- Sự nhấn electron của ion hidro gọi là sự việc khử ion hiđro:


2H++ 2e → H2

* bài xích 7 trang89 SGK Hóa 10:Dựa vào sự biến đổi số oxi hóa, tìm hóa học oxi hóa và chất khử giữa những phản ứng sau:

a) 2H2+ O2→ 2H2O.

b) 2KNO3→ 2KNO2+ O2.

c) NH4NO2→ N2+ 2H2O.

d) Fe2O3+ 2Al → 2Fe + Al2O3.

* Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong những phản ứng sau là:

a)

Chất khử Fe+2(trong FeCl2), hóa học oxi hóa Cl20

* bài xích 9 trang 90 SGK Hóa 10:Cân bằng những phương trình bội phản ứng oxi hóa – khử dưới đây bằng cách thức thăng bởi electron và cho biết thêm chất khử, hóa học oxi hóa sinh sống mỗi bội nghịch ứng:

a) Al + Fe3O4→ Al2O3+ Fe

b) FeSO4+ KMnO4+ H2SO4→ Fe2(SO4)3+ MnSO4+ K2SO4+ H2O

c) FeS2+ O2→ Fe2O3+ SO3

d) KClO3→ KCl + O2

e) Cl2+KOH → KCl + KClO3+ H2O

* Lời giải:

> lưu lại ý công việc để cân bằng phản ứng oxi hóa khử:

Bước 1: xác định số oxi hóa của các chất trước với sau phản ứng, nhằm tìm chất khử và chất oxi hóa

Bước 2: Viết quy trình oxi hóa khử, cân bằng mỗi quá trình

Bước 3: tra cứu hệ số thích hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử, sao để cho tổng số electron chất nhận = toàn bô electron chất nhường

Bước 4: Đặt các hệ số của chất khử và chất oxi hóa vào sơ vật phản ứng, từ kia tính ra hệ số của các chất có mặt trong phương trình hóa học. Kiểm tra sự thăng bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở nhì vế.

> cân nặng bằng các phương trình bội phản ứng thoái hóa – khử:

a) 8Al + 3Fe3O4→ 4Al2O3+ 9Fe


Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

* bài xích 10 trang 90 SGK Hóa 10:Có thể pha trộn MgCl2bằng:

- phản bội ứng hóa hợp.

- phản ứng thế.

- bội phản ứng trao đổi.

* Lời giải:

Điều chế MgCl2bằng:

- làm phản ứng hóa hợp: Mg + Cl2→ MgCl2

- làm phản ứng thế: Mg + CuCl2→ MgCl2+ Cu

- làm phản ứng trao đổi: Mg(OH)2+ 2HCl → MgCl2+ 2H2O

* bài 11 trang 90 SGK Hóa 10:Cho đa số chất sau: CuO, hỗn hợp HCl, H2, MnO2.

a) lựa chọn từng cặp một trong những chất đã đến để xảy ra phản ứng lão hóa – khử với viết phương trình phản ứng.

b) cho thấy chất oxi hóa, hóa học khử, sự oxi hóa cùng sự khử trong số những phản ứng hóa học nói trên.

* Lời giải:

a) đầy đủ cặp chất xẩy ra phản ứng thoái hóa - khử


(2)

b) cho biết chất oxi hóa, chất khử,...

Trong bội phản ứng (1):

- Nguyên tử hiđro nhường electron là chất khử, sự nhịn nhường electron của H2được gọi là việc oxi hóa nguyên tử hiđro.

- Ion Cu nhấn electron, là chất oxi hóa. Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Trong bội nghịch ứng (2):

- Ion Clo nhường nhịn electron là hóa học khử. Sự nhường electron của Cl được gọi là sự oxi hóa ion Clo.

- Ion Mn thừa nhận electron là chất oxi hóa. Sự dấn electron của ion Mn được gọi là sự khử ion Mn.

* bài 12 trang 90 SGK Hóa 10:Hòa chảy 1,39g muối bột FeSO4.7H2O trong hỗn hợp H2SO4loãng. đến dung dịch này tác dụng với hỗn hợp KMnO40,1M. Tính thể tích dung dịch KMnO4tham gia phản ứng.

* Lời giải:

- Theo bài bác ta, ta có: nFeSO4.7H2O = 1,337/278 = 0,005(mol) = nFeSO4

- Phương trình phản ứng hóa học.

10FeSO4+ 2KMnO4+ 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3+ K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

Theo PTPƯ ta có: nKMnO4 = (1/5).nFeSO4 = 0,005/5 = 0,001(mol)

Vậy thể tích dung dịch KMnO4 là:

V(dd KMnO4) = n/CM = 0,001/0,1 = 0,01(lít) = 10ml.

Xem thêm: Nguyện Làm Nô Lệ Cho Em Nguyện Yêu Em Suốt Cuộc Đời, Lời Bài Hát Nô Lệ Tình Yêu

Hy vọng với bài viết Bài tập luyên tập phản nghịch ứng lão hóa khửở trên giúp ích cho các em. Gần như góp ý với thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét dưới nội dung bài viết để hayhochoi ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.