Giành độc lập dân tộc cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa làng hội

Lãnh đạo phương pháp mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Cuba

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng bao gồm phương trình lần lượt là Viết phương trình đường thẳng vuông góc với

*
và cắt cả nhì đường thẳng.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và cắt 2 đường thẳng


A.(fracx7 = fracy – 11 = fracz + 2 – 4)B.(fracx – 27 = fracy1 = fracz + 1 – 4)C.(fracx + 17 = fracy – 11 = fracz – 3 – 4)D.(fracx + frac127 = fracy – 11 = fracz – frac12 – 4)

Hãy chọn trả lời đúng trước lúc xem đáp án và lời giải bên dưới.

Đáp án đúng: B


Giả sử(d cap d_1 = A Rightarrow A = d_1)nên(A(2u;1 – u;u – 2))

(d cap d_2 = B Rightarrow B = d_2)nên(B(2t – 1;t + 1;3))

Vì thế(overrightarrow AB = (2t – 2u – 1;t + u;5 – u))là vectơ chỉ phương của d.

Xem thêm: Bộ Bài Tập Ôn Hè Môn Toán Ôn Hè Lớp 2 Lên 3 Toán Và Tiếng Việt

Do(dperp (P))nên(overrightarrow AB //overrightarrow n = (7;1; – 4))ở đây(vecn)là vectơ pháp tuyến của mp(P).

Từ đó bao gồm hệ phương trình(frac2t – 2u – 17 = fract + u1 = frac5 – u – 4 Leftrightarrow left{ eginarrayl 2t – 2u – 1 = 7t + 7u\ 4(t + u) = u – 5 endarray ight.)

(Leftrightarrow left{ eginarrayl t = – 2\ u = 1 endarray ight. Rightarrow overrightarrow AB = ( – 7; – 1;4).)

Và đường thằng d đi qua điểm(A(2;0;-1))nên ((d):fracx – 27 = fracy1 = fracz + 1 – 4.)


Hãy suy nghĩ cùng trả lời câu hỏi trước lúc chứng kiến tận mắt đáp án cùng lời giải!