Ở các bài học tập trước những em đã tò mò về nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử với tính chất của những nguyên tố hóa học.

Bạn đang xem: Vị trí trong bảng tuần hoàn


Bài này chúng ta cùng tò mò về ý nghĩa của bảng tuần hoàn, về quan hệ giới tính giữa địa điểm của nhân tố và cấu trúc nguyên tử của nó; giữa địa chỉ và đặc thù của nguyên tố cùng so sánh đặc thù hóa học tập của một yếu tố với các nguyên tố lân cận.

I. Quan hệ giới tính giữa địa chỉ của yếu tố và kết cấu nguyên tử của nó

Bạn đã xem: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Vị trí, cấu trúc và đặc thù – Hóa 10 bài bác 10


• Biết địa chỉ của một thành phần trong bảng tuần hoàn, rất có thể suy ra cấu tạo của nhân tố đó và ngược lại.

+ Số máy tự của nguyên tố ↔ Số proton, số electron.

+ Số đồ vật tự của chu kì ↔ Số lớp electron.

+ Số thiết bị tự của group A ↔ Số electron lớp bên ngoài cùng.

* ví dụ như 1: Nguyên tố gồm số thiết bị tự 20">20, chu kì 4">4, team IIA. Hãy mang đến biết:

– Số proton, số electron vào nguyên tử?

– Số lớp electron trong nguyên tử?

– Số eletron lớp bên ngoài cùng vào nguyên tử?

* phía dẫn

– Nguyên tử có 20p">20p, 20e">20e

– Nguyên tử có 4">4 lớp electron

– Số electron phần ngoài cùng là 2">2

⇒ thành phần này là can xi (Ca)Ca">.

Ca">* lấy một ví dụ 2: mang lại biết cấu hình electron nguyên tử của một yếu tắc là 1s22s22p63s23p4 cho biết địa chỉ của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn?

* phía dẫn:

Nguyên tố này ở:

– Ô nguyên tố lắp thêm 16 vì có tổng số 16e (nguyên tử có 16 electron, 16 proton, số đơn vị điện tích hạt nhân là 16, bằng số thứ trường đoản cú của nhân tố trong bảng tuần hoàn).

– Chu kì 3 vì tất cả 3 lớp electron.

– team VIA vì có 6 electron lớp ngoài cùng.

⇒ Đó là nguyên tố sulfur (S).

*

II. Dục tình giữa địa chỉ và tính chất của nguyên tố

• Biết vị trí một thành phần trong bảng tuần hoàn, ta rất có thể suy ra những đặc điểm hóa học tập cơ bạn dạng của nó:

– Tính kim loại, tính phi kim:

+ các nguyên tố ở những nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H">H và B">B) tất cả tính kim loại.

+ các nguyên tố ở các nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut với poloni) bao gồm tính phi kim.

– Hóa trị tối đa của nguyên tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của nhân tố trong hợp hóa học với hiđro.

– bí quyết oxit cao nhất.

– bí quyết hợp chất khí cùng với hiđro (nếu có)

 

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

Công thức oxit cao nhất

R2O

RO

R2O3

RO2

R2O5

RO3

R2O7

Công thức hợp hóa học khí cùng với hiđro

 

 

 

RH4

RH3

RH2

RH

– bí quyết hiđroxit tương xứng (nếu có) và tính axit tốt bazơ của chúng.

* Ví dụ: Nguyên tố diêm sinh ở ô sản phẩm công nghệ 16, nhóm VIA, chu kì 3. 

⇒ lưu huỳnh là phi kim.

– Hoá trị tối đa với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là SO3.

– Hoá trị với hiđro là 2, công thức hợp hóa học khí cùng với hiđro là H2S.

– SO3 là oxit axít với H2SO4 là axít mạnh.

III. So sánh đặc điểm hóa học của một nhân tố với các nguyên tố lạm cận

• phụ thuộc quy luật chuyển đổi tính chất của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn hoàn toàn có thể so sánh tính chất hóa học của một thành phần với những nguyên tố lấn cận.

* lấy ví dụ như 1: So sánh: P(Z=15)">P(Z=15) với Si(Z=14)">Si(Z=14)và S(Z=16)">S(Z=16)

⟶">⟶ Si">Si, P">P, S">S thuộc cùng một chu kì ⇒">⇒ theo chiều tăng của Z">Z ⇒">⇒ tính phi kim tăng dần SiPS">Si

* lấy một ví dụ 2: So sánh: P(Z=15)">P(Z=15) với N(Z=7)">N(Z=7) và As(Z=33)">As(Z=33)

⟶">⟶ N">N, P">P, As">As thuộc thuộc nhóm A">A ⇒">⇒ theo chiều tăng của Z">Z ⇒">⇒ tính phi kim bớt dần AsPN">As

Kết luận:

– trong chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

+ Tính phi kim bạo dạn dần, tính kim loại yếu dần.

+ Oxit cùng hiđroxit bao gồm tính bazơ yếu hèn dần, tính axit dạn dĩ dần.

– vào nhóm A">A theo chiều tăng của diện tích hạt nhân thì: Tính kim loại tăng dần, tính phi kim bớt dần.

IV. Bài tập về ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn

* bài 1 trang 51 SGK Hóa 10: Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Dấn xét nào dưới đây đúng?

A. X thuộc team VA.

B. A, M thuộc đội IIA.

C. M thuộc nhóm IIB.

D. Q thuộc team IA.

* Lời giải:

– Chọn giải đáp đúng: D. Q thuộc đội IA.

Vì Z của những nguyên tố X, A, M, Q theo thứ tự là 6, 7, 20, 19 nên:

ZX = 6 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p2

ZA = 7 có cấu hình e là: 1s22s22p3

ZM= 20 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19 có cấu hình e là: 1s22s22p63s23p64s1

* bài xích 2 trang 51 SGK Hóa 10: Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q theo lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhấn xét nào tiếp sau đây đúng?

A. Cả 4 thành phần trên thuộc 1 chu kì.

B. M, Q ở trong chu kì 4.

C. A, M trực thuộc chu kì 3.

D. Q nằm trong chu kì 3.

* Lời giải:

Chọn câu trả lời đúng: B. M, Q nằm trong chu kì 4.

– vị M, Q tất cả 4 lớp electron nên thuộc chu kì 4.

ZM= 20 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19 có cấu hình e là: 1s22s22p63s23p64s1

– Còn Z, A tất cả 2 lớp electron yêu cầu thuộc chu kì II

ZX = 6 có cấu hình e là: 1s22s22p2

ZA = 7 có thông số kỹ thuật e là: 1s22s22p3

* bài 3 trang 51 SGK Hóa 10: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X gồm số thiết bị tự 16, nhân tố X thuộc:

A. Chu kì 3, team IVA.

B. Chu kì 4, đội VIA.

C. Chu kì 3, nhóm VIA.

D. Chu kì 4, team IIA.

Chọn lời giải đúng

* Lời giải:

Chọn đáp án đúng: C. Chu kì 3, đội VIA.

– Vì X bao gồm số thứ tự 16 nên

ZX = 16 có cấu hình e là: 1s22s22p63s23p4

Có 3 lớp e buộc phải X ở trong chu kì 3; tất cả 6 electron phần ngoài cùng đề nghị thuộc team VIA.

* bài bác 4 trang 51 SGK Hóa 10: Dựa vào địa điểm của thành phần Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn:

a) Hãy nêu tính chất hóa học cơ phiên bản của nó:

 Là sắt kẽm kim loại hay phi kim.

– Hóa trị tối đa đối với oxi.

– Viết công thức của oxit cao nhất và hidroxit khớp ứng và tính chất của nó.

b) So sánh đặc điểm hóa học của yếu tố Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) cùng Al (Z = 13).

* Lời giải:

a) cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

Mg bao gồm 2e ở phần bên ngoài cùng đề nghị thể hiện tại tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, hóa học MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) So sánh đặc điểm hóa học:

 Na: 1s22s22p63s1.

 Mg: 1s22s22p63s2.

 Al: 1s22s22p63s23p1.

– tất cả 1, 2, 3 electron ở lớp bên ngoài cùng yêu cầu đều là kim loại.

– Tính sắt kẽm kim loại giảm dần theo chiều Na> Mg > Al.

– Tính bazơ sút dần theo hướng NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3.

* bài bác 5 trang 51 SGK Hóa 10: a) phụ thuộc vị trí của yếu tố Br (Z = 35) vào bảng tuần hoàn, hãy nêu các đặc điểm sau:

– Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi với với hiđro.

– phương pháp hợp chất khí của brom với hiđro.

b) So sánh đặc thù hóa học của Br với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).

* Lời giải:

a) Br thuộc nhóm VIIA, chu kì 4 bao gồm 35 electron nên cấu hình theo lớp electron là 2, 8, 18, 7.

– Br bao gồm 7e phần bên ngoài cùng nên là phi kim.

– Hóa trị cao nhất với oxi là VII. Hóa trị vào hợp hóa học khí với hiđro là I và bao gồm công thức phân tử là HBr.

b) Tính phi kim bớt dần Cl > Br > I.

* bài 6 trang 51 SGK Hóa 10: Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy trả lời các thắc mắc sau:

a) Nguyên tố như thế nào là sắt kẽm kim loại mạnh nhất? Nguyên tố như thế nào là phi kim mạnh bạo nhất?

b) các nguyên tố sắt kẽm kim loại được phân bố ở khu vực nào vào bảng tuần hoàn?

c) các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn?

d) team nào có những nguyên tố kim loại điển hình? nhóm nào gồm số đông những phi kim điển hình?

e) các nguyên tố khí hi hữu nằm ở khu vực nào vào bảng tuần hoàn?

* Lời giải:

a) Cs (xesi) là sắt kẽm kim loại mạnh nhất. F là phi kim khỏe khoắn nhất.

b) những kim các loại được phân bố ở khoanh vùng bên trái vào bảng tuần hoàn.

c) những phi kim được phân bổ ở khoanh vùng bên nên trong bảng tuần hoàn.

d) nhóm IA có những sắt kẽm kim loại mạnh nhất. Team VIIA tất cả hầy hết đông đảo phi kim to gan lớn mật nhất.

e) các khí hiếm nằm ở vị trí nhóm VIIIA ở khu vực bên buộc phải trong bảng tuần hoàn.

* bài bác 7 trang 51 SGK Hóa 10: Nguyên tố atatin (Z = 85) ở trong chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán đặc điểm hóa học tập cơ phiên bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm.

* Lời giải:

– yếu tố atatin (Z = 85) nằm trong chu kì 6, đội VIIA nên bao gồm 85e phân bổ thành 6 lớp, phần bên ngoài cùng gồm 7e đề xuất thể hiện tại tính phi kim. At sinh hoạt cuối nhóm VIIA, yêu cầu tính phi kim yếu độc nhất vô nhị trong nhóm.

Xem thêm: Tóm Tắt Công Thức Cường Độ Dòng Điện Lớp 11, Công Thức Tính Cường Độ Dòng Điện

Hy vọng qua bài viết về Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học: quan hệ giữa địa chỉ của thành phần và cấu tạo nguyên tử của nó; giữa địa điểm và đặc thù của nguyên tố cùng so sánh tính chất hóa học tập của một nguyên tố với các nguyên tố lấn cận đã giúp các em hiểu rõ hơn. Chúc các em học tốt, những góp ý cùng thắc mắc các em hãy để lại dưới nội dung bài viết để trung học phổ thông Sóc Trăngghi nhận với hỗ trợ.