Có 3 thì thiết yếu trong giờ Anh: hiện tại, vượt khứ với tương lai (present, past và future). Các thì hiện nay tại, thừa khứ với tương lai lại được tạo thành 4 loại bé dại hơn. Đó là: thì 1-1 (simple), thì tiếp diễn (progressive), thì chấm dứt (perfect) và thì chấm dứt tiếp diễn (perfect progressive). Trong bài bác hôm nay, cùng LangGo học tập cấu trúc, giải pháp sử dụng, vệt hiệu nhận thấy của 12 một số loại thì tiếng Anh này. Cuối bài học kinh nghiệm có bài tập tổng phù hợp về những thì trong giờ Anh giúp cho bạn học tập hiệu quả hơn.

Bạn đang xem: Usually thì gì

*

A. Bí quyết dùng các thì trong giờ Anh

1. Những thì trong giờ Anh - Thì hiện tại Đơn (Simple Present)

-Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

- biện pháp dùng thì bây giờ đơn

+) Thì bây giờ đơn miêu tả một đạo lý , một sự thật hiển nhiên.

Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.

+) Thì bây giờ đơn mô tả 1 kinh nghiệm , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Mary often goes khổng lồ school by bicycle. I get up early every morning.

+) Thì hiện tại đơn biểu đạt năng lực của bé người:

Ex : She plays badminton very well

+) Thì hiện tại đơn còn mô tả một kế hoạch bố trí trước sau này hoặc thời khoá biểu , quan trọng dùng với các động từ bỏ di chuyển.

2. Những thì trongtiếng Anh - Thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous)

-Dấu hiệu nhận biết Thì bây giờ tiếp diễn: now, right now, at present, at the moment,..........

-Cách dùng Thì lúc này tiếp diễn

+) Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành vi đang diễn ra và kéo dãn dài 1 thời gian

Ex: The children are playing football now.

+) Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.

ở hiện tại tại.

Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+) Thì này còn diễn tả 1 hành vi xảy ra lặp đi tái diễn dùng cùng với phó tự ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember -

Lưu ý :Không cần sử dụng thì này với những động từ bỏ chỉ dấn thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, lượt thích , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,.......... Ex: I am tired now. She wants to lớn go for a walk at the moment. Bởi you understand your lesson

3. Các thì trongtiếng Anh - Thì quá khứ đối kháng (Simple Past)

-Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

-Cách dùng thì vượt khứ đơn:Thì quá khứ đơn mô tả hành động đã xẩy ra và xong trong thừa khứ với thời hạn xác định.

4. Các thì trong giờ Anh - Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continuous)

-Dấu hiệu phân biệt thì vượt khứ tiếp diễn:While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

-Cách cần sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn:Dùng để mô tả hành hễ đã xẩy ra cùng lúc. Nhưng hành động trước tiên đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành vi thứ hai xảy ra.

5. Các thì trongtiếng Anh - Thì hiện tại xong xuôi (Present Perfect)

-Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ hoàn thành:already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...

-Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành hễ đã xẩy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra sinh hoạt 1 thời gian không khẳng định trong quá khứ.

Thì hiện tại tại xong xuôi cũng miêu tả sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong quá khứ.

Thì hiện nay tại xong xuôi cũng được sử dụng với since cùng for.

Since + thời hạn bắt đầu

For + khoảng chừng thời gian

Ex: I have study English for 5 years.

6. Các thì trongtiếng Anh - Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

-Dấu hiệu nhận biết Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn:all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

-Cách cần sử dụng thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn:

+) Thì hiện tại kết thúc tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể cho tới tương lai).

7. Những thì trongtiếng Anh - thừa khứ ngừng (Past Perfect)

-Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ hoàn thành:after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

-Cách cần sử dụng thì vượt khứ trả thành:Thì vượt khứ trả thành diễn đạt 1 hành động đã xẩy ra và dứt trong vượt khứ trước 1 hành vi khác cũng xảy ra và xong trong vượt khứ.

8. Những thì trongtiếng Anh - thừa khứ dứt tiếp diễn (Pas Perfect Continuous)

-Từ nhận ra thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn:until then, by the time, prior to that time, before, after.

-Cách sử dụng thì khứ xong xuôi tiếp diễn:Thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành vi đã đang xảy ra trong vượt khứ và xong xuôi trước 1 hành động khác xẩy ra và cũng ngừng trong quá khứ

9. Các thì trongtiếng Anh - Tương lai đối chọi (Simple Future)

-Cách dùng thì sau này đơn:

Khi chúng ta đoán (predict, guess), sử dụng will hoặc be going to.

Khi bạn chỉ ý định trước, dùng be going to lớn không được dùng will. S + am/is/are + going + V

Khi bạn mô tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, cần sử dụng will không được sử dụng be going to. S + will + V

10. Các thì trongtiếng Anh - Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)

-Dấu hiện nhận thấy Thì sau này tiếp diễn:in the future, next year, next week, next time, and soon.

-Cách sử dụng Thì sau này tiếp diễn:

+) Thì tương lai tiếp diễn mô tả hành cồn sẽ xẩy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

11. Các thì trongtiếng Anh - Thì tương lai dứt (Future Perfect)

-Dấu hiệu nhận ra Thì tương lai trả thành:by the time và prior to the time (có nghĩa là before)

-Cách cần sử dụng Thì tương lai trả thành:Thì tương lai trả thành mô tả 1 hành động trong tương lai sẽ xong trước 1 hành vi khác trong tương lai.

12. Những thì trongtiếng Anh - Tương Lai xong Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

-Cách dùng:Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi sẽ sẽ xảy ra về sau và sẽ hoàn thành trước 1 hành động khác trong tương lai.

B. Bài tập những thì trong giờ đồng hồ Anh

Bài tập những thì trong tiếng Anh - bài bác tập 1

Chia đông từ vào câu

1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __________ khổng lồ see his parents.

3. When I (come) __________, she (leave) __________for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather never (fly) __________ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

5. We just (decide) __________ that we (undertake) ____________ the job.

6. He told me that he (take) __________ a trip lớn California the following week.

7. I knew that this road (be) __________ too narrow.

8. Right now I (attend) __________ class. Yesterday at this time I (attend) __________class.

9. Tomorrow I'm going to lớn leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __________on this earth for 55 years .

11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary's party, everyone already (arrive) __________

12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you , I (graduate) __________.

13. I (visit) __________ my uncle's trang chủ regularly when I (be) __________ a child.

14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet ?

15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.

16. You (be) __________here before? Yes, I (spend) __________ my holidays here last year.

17. We never (meet) __________ him. We don't know what he (look) __________ like.

18. The oto (be) __________ ready for him by the time he (come) __________tomorrow.

19. On arriving at home I (find) __________that she just (leave) __________a few minutes before.

20. When we (arrive) __________ in London tonight, it probably (rain) __________.

21. It (rain) __________ hard. We can't do anything until it (stop) __________

22. Last night we (watch) __________TV when the power nguồn (fail) __________.

23. That evening we (stay) __________up to talk about the town where he (live) __________for some years.

24. I (sit) __________down for a rest while the shoes (repair) __________.

25. Half way to lớn the office Paul (turn) __________round và (go) __________back trang chủ because he (forget) __________to turn the gas off.

26. London (change) __________a lot since we first (come) __________ to lớn live here.

27. While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting and (break) __________a window

28. He used khổng lồ talk lớn us for hours about all the interesting things he (do) __________ in his life.

29. You know she (stand) __________looking at that picture for the last twenty minutes.

30. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job.

31. When we (be) __________ at school we all (study) __________Latin.

32. When I (meet) __________ him , he (work) __________as a waiter for a year.

33. After he (finish) __________ breakfast he (sit) __________down to write some letters.

34. She (have) __________a hard life, but she's always smiling.

35. I think Jim (be) __________ out of town.

Bài tập những thì trong giờ đồng hồ Anh - bài bác tập 2

Chọn giải đáp đúng:

1. When I last saw him, he _____ in London.

A. Has lived B. Is living C. Was living D. Has been living

2. We _______ Dorothy since last Saturday.

A. Don’t see B. Haven’t seen C. Didn’t see D. Hadn’t seen

3. The train ______ half an hour ago.

A. Has been leaving B. Left C. Has left D. Had left

4. Jack ______ the door.

A. Has just painted B. Paint C. Will have painted D. Painting

5. My sister ________ for you since yesterday.

A. Is looking B. Was looking C. Has been looking D. Looked

6. I ______ Texas State University now.

A. Am attending B. Attend C. Was attending D. Attended

7. He has been selling motorbikes ________.

A. Ten years ago B. Since ten years C. For ten years ago D. For ten years

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.

A. Discovered B. Has discovered C. Had discovered D. Had been discovering

9. He fell down when he ______ towards the church.

A. Run B. Runs C. Was running D. Had run

10. We _______ there when our father died.

A. Still lived B. Lived still C. Was still lived D. Was still living

11. They ______ table tennis when their father comes back home.

A. Will play B. Will be playing C. Play D. Would play

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years.

A. Will have been working B. Will work C. Have been working D. Will be working

13. I _______ in the room right now

A. Am being B. Was being C. Have been being D. Am

14. I ______ to thủ đô new york three times this year.

A. Have been B. Was C. Were D. Had been

15. I’ll come & see you before I _______ for the States.

A. Leave B. Will leave C. Have left D. Shall leave

16. The little girl asked what _______ khổng lồ her friend.

A. Has happened B. Happened C. Had happened D. Would have been happened

17. John ______ a book when I saw him.

A. Is reading B. Read C. Was reading D. Reading

18. He said he _______ return later.

A. Will B. Would C. Can D. Would be

19. Jack ________ the door.

A. Has just opened B. Xuất hiện C. Have opened D. Opening

20. I have been waiting for you ______ .

A. Since early morning B. Since 9 a.m

C. For two hours D. All are correct

21. Almost everyone _______ for trang chủ by the time we arrived.

A. Leave B. Left C. Leaves D. Had left

22. By the age of 25, he ______ two famous novels.

A. Wrote B. Writes C. Has written D. Had written

23. When her husband was in the army, Mary ______ khổng lồ him twice a week

A. Was reading B. Wrote C. Was written D. Had written

24. I couldn’t cut the grass because the lawn mower ______ a few days previously.

A. Broke down B. Has been broken

C. Had broken down D. Breaks down

25. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.

A. Try B. Tried C. Have tried D. Am trying

26. Since _______, I have heard nothing from him.

A. He had left B. He left C. He has left D. He was left

27. After I _______ lunch, I looked for my bag.

A. Had B. Had had C. Have has D. Have had

28. By the kết thúc of next year, George _______ English for two years.

A. Will have learned B. Will learnC. Has learned D. Would learn

29. The man got out of the car, ________ round to lớn the back and opened the book.

A. Walking B. Walked C. Walks D. Walk

30. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.

A. Was going B. Went C. Has gone D. Did go

31. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

A. Finish B. Finishes C. Will finish D. Finishing

32. I will be glad if he _______ with us.

A. Had gone B. Did go C. Went D. Goes

33 Ask her lớn come và see me when she _______ her work.

A. Finish B. Has finished C. Finished D. Finishing

34. Turn off the gas. Don’t you see that the kettle ________ ?

A. Boil B. Boils C. Is boiling D. Boiled

35. Tom & Mary ______ for Vietnam tomorrow.

A. Leave B. Are leaving C. Leaving D. Are left

36. He always ________ for a walk in the evening.

A. Go B. Is going C. Goes D. Going

37. Her brother ______ in Canada at present.

A. Working B. Works C. Is working D. Work

38. I ______ khổng lồ the same barber since last year.

A. Am going B. Have been going C. Go D. Had gone

39. Her father ______ when she was a small girl.

A. Dies B. Died C. Has died D. Had died

40. Last week, my professor promised that he ________ today.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Absorb Là Gì - Absorbed Đi Với Giới Từ Gì

A. Would come B. Will come C. Comes D. Coming

Đáp án bài xích tập những thì trong giờ đồng hồ Anh

Bài tập1:

1. Are - reach2. Comes3. Came - had left4. Has never flown

5. Have just decided -would undertake6. Would take7. Was

8. Am attending - was attending9. Arrive -will be waiting10. Had lived

11. Got- had already arrived12. Will see - see - will have graduated

13. Visited -was14. Has been - haven’t you read15. Is washing - has just repaired

16. Have you been - spent17. Have never met - looks18. Will have been- comes

19. Found – had just left20. Arrive – will probably be raining21. Is raining - stops

22. Were watching - failed23. Stayed – had lived24. Sat – were being repaired

25. Turned – went – had forgotten26. Has changed - came

27. Were talking – started - broke28. Had done29. Has been standing

30. Have spent - got31. Were - studied32. Met – had been working

33. Had finished - sat34. Has35. Has been

Bài tập 2:

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. D 8. A 9. C 10. A 11. B 12. A 13. D

14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. A 20. D 21. D 22. D 23. B 24. C 25. C 26. B

27. B 28. A 29. B 30. B 31. B 32. D 33. B 34. C 35. B 36. C 37. C 38. B 39. B40. A

Trên đâylà vớ cảcác thìtrongngữ pháp tiếng Anhthì cơ mà mình có niềm tin rằng khi cầm cố chắc 12 thì này bạn sẽ làm chủ được ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vô cùng đẳng của mình.