Trung trọng điểm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng trình làng CẤU TAO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA AMINO AXIT nhằm cung ứng cho chúng ta có thêm tư liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Ứng dụng của amino axit


*

I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

- Amino axit là một số loại hợp hóa học hữu cơ tạp chức mà lại phân tử đựng đồng thời nhóm amino (-NH2) cùng nhóm cacboxyl (-COOH)

- bí quyết chung: (H2N)x R (COOH)y

2. Cấu tạo phân tử

- vào phân tử amino axit, team -NH2và team -COOH tác động với nhau tạo nên ion lưỡng cực. Vày vậy amino axit kết tinh tồn tại làm việc dạng ion lưỡng cực- vào dung dịch, dạng ion lưỡng rất chuyển một trong những phần nhỏ thành dạng phân tử

*

3. Phân loại

- Dựa vào cấu tạo gốc R để phân trăng tròn amino axit cơ phiên bản thành những nhóm. Một trong các cách phân loại là đôi mươi amino axit được tạo thành 5 team như sau:

a) đội 1:

- các amino axit gồm gốc R không phân rất kị nước, thuộc nhóm này có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P)

b)Nhóm 2:

- những amino axit bao gồm gốc R là nhân thơm, nằm trong nhóm này còn có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)

c) nhóm 3:

- các amino axit tất cả gốc R bazơ, tích năng lượng điện dương, ở trong nhóm này còn có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H)

d) đội 4:

- các amino axit gồm gốc R phân cực, không tích điện, thuộc nhóm này còn có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q)

e) đội 5:

- các amino axit bao gồm gốc R axit, tích điện âm, thuộc nhóm này còn có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)

4. Danh pháp

a) Tên vắt thế

Axit + địa chỉ + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ;

HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b) Tên bán hệ thống

Axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ:CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionicH2N–5–COOH : axit ε-aminocaproicH2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoic


c) thương hiệu thông thường

Các amino axit thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường.

Ví dụ:H2N–CH2–COOH có tên thường là glyxin (Gly) giỏi glicocol

*

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- các amino axit là các chất rắn ko màu, vị hơi ngọt, dễ tan vào nước do chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử), ánh sáng nóng tan cao (vì là hợp hóa học ion).

III – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. đặc thù axit – bazơ của dung dịch amino axit

a) công dụng lên chất chỉ thị màu: (H2N)xR (COOH)y.

-Nếux = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không thay đổi màu-Nếux > y thì amino axit bao gồm tính bazơ, quỳ tím hóa xanh-Nếux

b) đặc điểm lưỡng tính

- tác dụng với hỗn hợp bazơ (do bao gồm nhóm COOH)H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O- chức năng với hỗn hợp axit (do tất cả nhóm NH2)H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH

2. Làm phản ứng este hóa đội -COOH

*

3. Phản nghịch ứng trùng ngưng

- Do tất cả nhóm -NH2và -COOH đề xuất amino axit thâm nhập phản ứng trùng ngưng tạo nên thành polime thuộc một số loại poliamit.- Trong làm phản ứng này, OH của nhóm COOH ở phân tử axit này kết hợp với H của group NH2ở phân tử axit kia tạo ra thành nước và ra đời polime.- Ví dụ:

*

-Khái niệm:Trùng dừng là phản ứng cộng hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống như nhau để chế tạo thành polime đồng thời gồm giải phóng các phân tử chất vô cơ đơn giản và dễ dàng như H2O.

V - ỨNG DỤNG

- Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến khiến cho các loại protein của cơ thể sống- muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì chủ yếu (hay bột ngọt)- Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng phù hợp (nilon – 6 với nilon – 7)- Axit glutamic là thuốc cung ứng thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc té gan

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1.Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chủ yếu hay bột ngọt bao gồm công thức cấu tạo là

A.NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.

B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

C.NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH. D.NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 2.Alanin bao gồm công thức là

A. H2N–CH2CH2COOH.

B. C6H5–NH2.

C. CH3CH(NH2)–COOH.

D. H2N–CH2COOH.

Câu3. Tên thường gọi của amino axit nào dưới đó là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerin)

B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)

D. HOOC.(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)Câu 4.Khẳng định làm sao sau đâykhôngđúng về đặc thù vật lí của amino axit?

A. Toàn bộ đều hóa học rắn.

B. Toàn bộ đều là tinh thể, màu trắng.C. Toàn bộ đều tung trong nước.

D. Vớ cả đều phải sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao.

Câu 5. A- amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn thêm ở cacbon tại đoạn thứ mấy?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 6.Amino axit X có phân tử khối bởi 75. Tên của X là

A. Lysin.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Valin.

Câu 7.Hợp chất nào sau đâykhôngphải là amino axit?

A. CH3CONH2

B. HOOC CH(NH2)CH2COOH

C. CH3CH(NH2)COOH

D. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH

Câu 8.Phát biểu KHÔNGđúng là

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng rất H3N+–CH2–COO–.

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời đội amino và nhóm cacboxyl.

C.Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3là este của glyxin (hay glixin).

D. Aminoaxit là đông đảo chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

Câu 9. Số đồng phân amino axit bao gồm công thức phân tử C3H7NO2l

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D.2.

Câu 10.Trong quả gấc chín vô cùng giàu hàm lượng

A.β–caroten

B. Ete của vi-ta-min A

C. Este của vitamin A

D. Vitamin A

Câu 11. Cho các chất sau: (1) metyl amin; (2) Glyxin; (3) Lysin; (4) axit Glutamic; (5) Glutamin. Số dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh là:

A.4 B.2 C.3 D.5

Câu12. Dạng tồn tại đa phần của axit glutamic là:

A.-OOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

B.HOOCCH2CH2CH(NH+3)COOH

C.HOOCCH2CH2CH(NH+3)COO-

D.-OOCCH2CH2CH(NH2)COO-

Câu13. Hãy cho biết thêm dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào sau đây ?

A.Glyxin, Alanin, Lysin

B.Glyxin, Valin, axit Glutamic

C.Alanin, axit Glutamic, Valin.

D.Glyxin, Lysin, axit Glutamic

Câu 14.Phát biểu nào bên dưới dây về aminoaxit là không đúng?

A.Hợp hóa học H2N-COOH là aminoaxit đơn giản và dễ dàng nhất

B.Aminoaxit không tính dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

C.Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử cất đồng thời team amino với nhóm cacboxyl

D.Amino axit là các chất rắn, kết tinh, tan xuất sắc trong nước và sinh sản dung dịch có vị ngọt.

Câu15. Mang lại 10,3 gam aminoaxit X chức năng với HCl dư chiếm được 13,95 gam muối. Khía cạnh khác, mang lại 10,3 gam amino axit X chức năng với NaOH (vừa đủ) nhận được 12,5 gam muối. Vậy bí quyết của aminoaxit là:

A.H2N-C3H6-COOH

B.H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

C.H2N-C2H4-COOH

D.HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Câu16. Mang lại amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 16,6 ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muối hạt Y. Y chức năng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z. Cô cạn cẩn trọng dung dịch Z thu được 15,55 gam muối hạt khan. Phương pháp của X là :

A.H2N-C2H4-COOH

B.H2N-CH2-COOH

C.H2N-C3H6-COOH

D.H2N-C3H4-COOH

Câu17. Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau đây, quỳ tím tất cả màu hồng:

A.ClH3N-CH2-CH2-COOH

B.H2N-CH2-COONa

C.H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

D.CH3-CH(NH2)-COOH

Câu18. Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu được chất hữu cơ Y. Để công dụng vừa đầy đủ với chất hữu cơ Y buộc phải 200 ml dung dịch NaOH 1,0M với dung dịch sau làm phản ứng cất 15,55 gam muối. Vậy công thức của -amino axit X là :

A.H2N-CH2-CH2-COOH

B.CH3-CH(NH2)-COOH

C.H2N-CH2-COOH

D.HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu19. Mang lại 100,0 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80,0 ml dung dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau bội phản ứng cô cạn hỗn hợp thì chiếm được 2,22 gam muối bột khan. Vậy bí quyết của amino axit là:

A.H2N-C2H4-COOH

B.H2N-C3H6-COOH

C.H2N-CH2-COOH

D.H2N-C3H4-COOH

Câu20. Cho amino axit X (chứa 1 team amino và 1 nhóm cacboxyl). Chomgam X tác dụng vừa đầy đủ với NaOH, thu được 8,88 gam muối bột Y. Phương diện khác, chomgam X chức năng với hỗn hợp HCl dư, cô cạn cẩn trọng dung dịch nhận được 10,04 gam muối Z. Vậy cách làm của X là:

A.H2N-C2H4-COOH

B.H2N-C3H6-COOH

C.H2N-CH2-COOH

D.H2N-C3H4-COOH

Câu 21.Cho axit aminoaxetic công dụng với: Na, HCl, CaCO3, HNO2, NaOH, CH3OH/HCl khan. Số hóa học phản ứng cùng với axit amino axetic là:

A.5 B.6 C.4 D.3

Câu 22.Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng toàn vẹn với 0,01 mol H2SO4hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức chung của X tất cả dạng:

A.(H2N)2RCOOH

B.H2NRCOOH

C.H2NR(COOH)2

D.(H2N)2R(COOH)2

Câu 23.Cho 0,2 mol alanin tính năng với 200 ml dung dịch HCl thu được hỗn hợp X tất cả chứa 28,75 gam chất tan. Hãy cho thấy cần bao nhiêu ml hỗn hợp NaOH 1M để phản ứng hoàn toản với những chất trong dung dịch X?

A.100 ml

B.400 ml

C.500 ml

D.300 ml

Câu 24.Cho 0,1 mol amino axit X tính năng vừa đủ với 0,1mol HCl thu được muối Y. 0,1 mol muối Y bội nghịch ứng hoàn toản với 0,3 mol NaOH thu được các thành phần hỗn hợp muối Z có cân nặng là 24,95 gam. Vậy bí quyết của X là:

A.H2N-C3H5(COOH)2

B.H2N-C2H3(COOH)2

C.(H2N)2C3H5-COOH

D.

Xem thêm: Cách Thắt Dây Giày Converse Cổ Cao Vòng Ra Sau, 9 Cách Buộc Dây Giày Converse Đẹp Mà Đơn Giản

H2N-C2H4-COOH

Câu 25.Amino axit X tất cả tỉ lệ trọng lượng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 tác dụng với dd NaOH với dung dịch HCl hồ hết theo phần trăm mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ sinh sản một muối hạt duy nhất. Vậy cách làm của X là: