Câu 2trang28GDQP 12:

Trình bày nội dung xây dựng nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân hiện nay.

Bạn đang xem: Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay

Lời giải

Nội dung xây dựng nền quốc chống toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay bao gồm 2 phần chính: xây dựng tiềm lực nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh.

* Xây dựng tiềm lực nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân.

- Xây dựng tiềm lực chủ yếu trị, tinh thần:

Hiện nay cần tập trung:

+ Xây dựng tình thân quê hương đất nước, có tin tưởng tuyệt đối với Đảng, nhà nước, chế độ.

+ Xây dựng hệ thống bao gồm trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Giữ vững ổn định chủ yếu trị, trật tự an toàn xã hội.

+ luôn luôn chăm lo mọi mặt đời sống mang lại nhân dân.

- Xây dựng tiềm lực kinh tế:

Hiện nay cần tập trung:

+ Gắn tởm tế với quốc phòng.

+ vạc huy kinh tế nội lực.

+ Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền gớm tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng, an ninh.

+ tất cả kế hoạch động viên nền gớm tế trong thời chiến.

+ Tăng cường hội nhập trong tởm tế để củng cố quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ:

Hiện ni cần tập trung:

+ Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia cho quốc phòng, an ninh.

+ Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật mang lại phát triển khiếp tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

+ Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cơ sở nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh:

Hiện nay cần tập trung:

+ Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chủ yếu trị làm cho cơ sở.

+ Gắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với quy trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ vào lực lượng vũ trang đáp ứng yêu thương cầu nhiệm.

+ Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, các phương án sẵn sàng động viên thời chiến.

+ Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự.

*

* Xây dựng thế trận quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân:

Hiện ni cần tập trung:

+ Gắn thế trận quốc chống với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất.

+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, bình yên với phân vùng khiếp tế.

Xem thêm: Dựa Vào Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Vai Trò Của Người Lãnh Đạo

+ Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực vực chống thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

+ Tổ chức xây dựng “Kế hoạch phòng thủ dân sự”

+ Xây dựng phương án, triển khai những lực lượng chiến đấu