100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li bao gồm lời giải chi tiết (cơ bản)

Với 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li bao gồm lời giải chi tiết (cơ bản) Hoá học tập lớp 11 tổng vừa lòng 100 bài xích tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài cộng sự điện li từ kia đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sự điện li

*

Bài 1: chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn khan

B. MgCl2 nóng chảy

C. KOH nóng chảy

D. HI trong dung môi nước

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Các chất ở tâm trạng nguyên chất không dẫn điện.Còn axit, bazơ, muối sinh sống trạng thái nóng chảy hoặc hỗn hợp dẫn điện.

Bài 2: hàng nào tiếp sau đây gồm các chất điện li?

A.H2S, SO2

B. Cl2, H2SO3

C.CH4, C2H5OH

D. NaCl, HCl

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Axit, bazơ cùng muối là hóa học điện li

Bài 3: mật độ mol của phân tử bao gồm trong dung dịch AlCl3 bao gồm = 0,3M là:

A.0,3 M B. 0,9 M C. 0,1 M D. 0,6M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

AlCl3 → Al3+ 3Cl-

0,1M ← 0,3M

Bài 4: nồng độ mol của anion tất cả trong 100 ml dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là:

A.0,2MB. 0,6MC. 0,8 MD.1,0M

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án B

nAl(NO3)3= 0,02 mol; centimet Al(NO3)3= 0,02/0,1= 0,2M

Al(NO3)3 → Al3+ 3NO3-

0,2M → 0,6M

Bài 5: công thức hóa học tập của hóa học mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ cùng SO42- là:

A.FeSO4

B.Fe2(SO4)3

C.Fe(HSO4)2

D. Fe(HSO3)2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Fe2(SO4)3 → 2Fe3++ 3SO42-

*

Bài 6: Tính độ đậm đặc mol của phân tử trong hỗn hợp HNO3 gồm tổng nồng độ những ion là 0,12M?

A. 0,06MB.0,12M C. 0,03MD. 0,18M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

HNO3 → H++ NO3-

xM xM xM

Tổng nồng độ những ion là: x + x= 0,12M suy ra x= 0,06M

Bài 7: Tính mật độ mol của phân tử trong hỗn hợp Ba(OH)2 bao gồm tổng nồng độ những ion là 0,15M?

A. 0,05MB.0,15M C. 0,10MD.0,20M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

xM x M 2x M

Tổng nồng độ những ion là x + 2x= 0,15 M suy ra x= 0,05M

Bài 8: Tính tổng nồng độ mol những ion bao gồm 0,2 lít dung dịch cất 11,7 gam NaCl?

A.1,0 M B. 2,0M C. 0,1M D.0,2 M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

nNaCl= 0,2 mol suy ra cm NaCl= 0,2/0,2= 1,0M

NaCl → Na+ + Cl-

1,0M 1,0M 1,0M

Tổng nồng độ những ion là: 2,0 M

Bài 9: Tính độ đậm đặc anion bao gồm trong dung dịch thu được lúc trộn 200 ml dung dịch NaCl 2M cùng với 200 ml hỗn hợp CaCl2 0,5M?

A.1MB.2,5MC.1,5MD.2,0M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Tổng thể tích hỗn hợp là 0,4 lít

CM NaCl= 0,2.2/0,4= 1M; cm CaCl2= 0,2.0,5/0,4=0,25M

NaCl → Na+ + Cl-

1M 1M

CaCl→ Ca2+ + 2Cl-

0,25M 0,5M

Tổng mật độ ion Cl- là 1,0 + 0,5= 1,5M

Bài 10: Tính nồng độ cation gồm trong hỗn hợp thu được thu được khi trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3M?

A.0,5MB.1,0MC. 0,40 MD. 0,38M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

nFe2(SO4)3= 0,4.0,2= 0,08 mol; nFeCl3= 0,1.0,3=0,03 mol

CMFe2(SO4)3= 0,08/0,5=0,16M; CMFeCl3= 0,03/0,5= 0,06M

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-

0,16M 0,32 M

FeCl3 → Fe3+ + 3CL-

0,06 M 0,06 M

CM Fe3+= 0,32+ 0,06= 0,38M

Bài 11: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 và 300 ml dung dịch đựng 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được hỗn hợp A. Nồng độ ion SO42- gồm trong dung dịch A là?

A.0,4MB. 0,6 MC.0,8 MD.1,6 M

Lời giải:

nMgSO4= 0,1 mol; nAl2(SO4)3= 0,1 mol; Vdd= 0,5 lítCMMgSO4=0,2M; CMAl2(SO4)3= 0,2M

MgSO4 → Mg2++ SO42-

0,2M 0,2M

Al2(SO4)3→ 2Al3++ 3SO42-

0,2M 0,6M

= 0,8M

Bài 12: Thể tích hỗn hợp HCl 0,5M có chứa số mol H+bằng số mol H+có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2M là:

A. 0,06 lítB.0,3 lítC.0,12 lítD.0,15 lít

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

nH+= nHCl= nHNO3= 0,3.0,2=0,06 mol

→ Vdung dịch= 0,06/0,5= 0,12 lít

Bài 13: Cần từng nào ml dung dịch HCl 2M trộn với 180 ml hỗn hợp H2SO4 3M sẽ được một dung dịch tất cả nồng độ mol của H+ là 4,5M?

A.108 B.216 C.324D. 54

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Gọi thể tích dung dịch HCl buộc phải dùng là V lít

Ta bao gồm nH+= 2V + 0,18.3.2= 2V + 1,08 (mol)

Vdung dịch= V + 0,18 (lít)

CMH+ = nH+/ Vdung dịch= (2V+ 1,08)/ (V+ 0,18)= 4,5 (M)

Giải PT ra V= 0,108 lít

Bài 14:Cho những chất sau: HCl, HNO3, NaOH, Ba(OH)2, 3COOH, K2SO4, Na3PO4, HF, Al2(SO4)3, H2SO3, H3PO4. Số hóa học điện li yếu hèn là:

A.2B.3C.4D.5

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án CCác hóa học điện li yếu đuối là HF, CH3COOH ,H2SO3, H3PO4

Bài 15: cân bằng sau sống thọ trong dung dịch: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+.Cân bởi sẽ biến hóa như gắng nào khi nhỏ dại vào vài giọt hỗn hợp HCl?

A.chuyển dịch theo chiều thuận

B. Vận động và di chuyển theo chiều nghịch

C.cân bằng không trở nên chuyển dịch

D.lúc đầu chuyển dời theo chiều thuận tiếp đến theo chiều nghịch

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án BKhi nhỏ dại thêm H+ vào dung dịch thì cân bằng vận động và di chuyển theo chiều cản lại sự nêm thêm H+ đó. Cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch.Bài 16: cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+.Cân bằng sẽ thay đổi như cố gắng nào lúc pha loãng dung dịch?

A. Chuyển dời theo chiều thuận

B. Di chuyển theo chiều nghịch

C. Cân nặng bằng không trở nên chuyển dịch

D. Ban sơ chuyển dịch theo chiều thuận kế tiếp theo chiều nghịch

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Bài 17: thăng bằng sau mãi mãi trong dung dịch: CH3COOH ↔ CH3COO- + H+.Cân bằng sẽ biến đổi như nạm nào khi nhỏ vào vài giọt hỗn hợp CH3COONa?

A. Vận động và di chuyển theo chiều thuận

B. Vận động và di chuyển theo chiều nghịch

C. Cân nặng bằng không bị chuyển dịch

D. Ban đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Khi nhỏ dại thêm CH3COO- vào dung dịch thì cân nặng bằng di chuyển theo chiều cản lại sự bỏ thêm CH3COO- đó. Cân nặng bằng di chuyển theo chiều nghịch.

Bài 18: Đối với dung dịch axit yếu ớt CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau là đúng?

A.= 0,10MB. >

C.D.〈0,10M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

0,10M

Bài 19: những dung dịch sau đây có thuộc nồng độ 0,1 mol/l, hỗn hợp nào dẫn năng lượng điện kém nhất?

A.HFB.HClC.HBrD. HI

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

HF ↔ H+ + F- Tổng nồng độ các ion 〈0,2 mol/l

HCl → H+ + Cl-Tổng nồng độ những ion = 0,2 mol/l

HBr → H+ + Br-Tổng nồng độ những ion = 0,2 mol/l

HI → H+ + I-Tổng nồng độ các ion = 0,2 mol/l

Dung dịch HF bao gồm nồng độ các ion nhỏ nhất nên năng lực dẫn năng lượng điện kém nhất

Bài 20: hỗn hợp nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. HClB. CH3OHC. Al2(SO4)3D.CaSO4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

CH3OH là ancol cần không dẫn được điện

Bài 21: mang lại dãy các chất: (NH4)2SO4, Al2(SO4)3. 24H2O, CH3COONH4, NaOH, C3H5(OH)3, C6H12O6 , HCHO, C6H5COOH, HF. Số chất điện li là?

A.6B.3C. 4D. 5

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Các hóa học điện li là: (NH4)2SO4, Al2(SO4)3. 24H2O, CH3COONH4, NaOH, C6H5COOH, HF

Bài 22: cho những chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số hóa học điện li yếu ớt là:

A. 3B. 4C. 5D. 6

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Các chất điện li yếu hèn là: HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.

Bài 23: hàng nào tiếp sau đây gồm các chất năng lượng điện li mạnh?

A. HCl, NaOH, NaClB.HCl, NaOH, CH3COOH

C.KOH, NaCl, HFD. NaNO2, HNO2, HClO2

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án A

*

Bài 24: Trong dung dịch HClO (dung môi nước) rất có thể chứa?

A.HClO, H+, ClO-B. H+, ClO-C.HClOD. H+, HClO

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

HClO↔ H+ + ClO-

Bài 25: Trong dung dịch HCl (dung môi nước) hoàn toàn có thể chứa?

A. HCl, H+, Cl-

B. H+, Cl-

C. HCl

D.H+, HCl

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án B

HCl → H+ + Cl-

Bài 26: cần m gam Ba(OH)2 nhằm pha chế 250 ml dung dịch có pH=11. Quý hiếm của m sớm nhất với?

A.0,01 gamB.0,02 gamC.0,03 gamD.0,04 gam

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án B

= 10-3 (M), nOH-= 0,25.10-3=2,5.10-4 (mol)

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

1,25.10-4 mol 2,5.10-4 mol

mBa(OH)2= 1,25.10-4.171=0,021375 gam

Bài 27: các dung dịch sau đây có thuộc nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. Ca(OH)2B.H2SO4C.NH4NO3D. Na3PO4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Ca(OH)2→ Ca2++ 2OH-

x M x M 2x M Tổng nồng độ các ion là 3x M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

xM 2x M xM Tổng nồng độ các ion là 3x M

NH4NO3→ NH4++ NO3-

x M xM x MTổng nồng độ những ion là 2x M

Na3PO4→ 3Na++ PO43-

x M 3x M xM Tổng nồng độ các ion là 4x M

Tổng nồng độ những ion càng phệ thì kỹ năng dẫn năng lượng điện càng tốt

Bài 28: Trường hòa hợp nào sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A.NaOH rắn khan

B. Nước sông, hồ, ao

C.nước biển

D. Dd KCl trong nước

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Các chất nguyên hóa học ko dẫn được điện.

Bài 29: hóa học nào sau đó là chất điện li?

A.ancol etylic

B.glucozơ

C.saccarozơ

D.axit sunfuric

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Axit, bazơ với muối là những chất điện li

Bài 30: bội phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li xảy ra khi

A. Những chất phản bội ứng yêu cầu là hóa học dễ tan

B.các chất phản ứng đề xuất là đầy đủ chất điện li mạnh

C.một số ion trong dung dịch kết hợp với nhau làm bớt nồng độ ion của chúng

D. Bội phản ứng ko thuận nghịch

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Bài 31: dãy nào sau đây là chất năng lượng điện li mạnh?

A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

B.Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, CH3COOH

C. HgCl2, CH3COONa, Na2S, Cu(OH)2

D.Hg(CN)2, C2H5OH, CuSO4, NaNO3

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Bài 32: Trong hỗn hợp CH3COOH (dung môi nước) chứa:

A. CH3COOH, CH3COO-

B.CH3COOH, CH3COO-, H+

C.H+, CH3COO-

D.CH3COOH, H+

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Bài 33: Phương trình điện li nào dưới đây không đúng?

A.HNO3 → H+ + NO3-

B. K2SO4 → 2K+ + SO42-

C.HSO3-↔H+ + SO32-

D. Mg(OH)2↔Mg2++ 2OH-

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Mg(OH)2↔MgOH++ OH-

MgOH+↔Mg2++ OH-

Bài 34: trong các dung dịch sau gồm cùng mật độ sau, dung dịch nào dẫn điện xuất sắc nhất?

A. NaClB.CaCl2C.K3PO4D.Fe2(SO4)3

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Dung dịch Fe2(SO4)3 có tổng nồng độ các ion lớn số 1 nên dẫn điện xuất sắc nhất.

Bài 35: cho những chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Tổng số chất thuộc chất điện li và hóa học điện li bạo gan là:

A.8 với 6B. 7 với 6C. 8 và 5D.7 với 5

Lời giải:

hóa học điện li gồm:NaOH, HF, HBr, CH3COOH , HCOONa, NaCl, NH4NO3

Chất năng lượng điện li mạnh mẽ gồm: NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3

Bài 36: Số chất điện li mạnh trong số chất sau: Li3PO4, HF, NH3, NaHCO3, (OH)2, HClO4, Ba(AlO2)2 ?

A. 7B. 6C.5D.4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Các hóa học điện li mạnh trong số chất sau: Li3PO4, NaHCO3, (OH)2, HClO4, Ba(AlO2)2

Bài 37: bội nghịch ứng nào sau đây xảy ra vào dung dịch tạo nên kết tủa Fe(OH)3?

A. FeCl3 + NaOH

B.Fe(NO3)3 + Fe

C. Fe(NO3)3 + Mg(OH)2

D.FeCl2 + NH4NO3

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

FeCl3 + 3 NaOH→Fe(OH)3 + 3NaCl

Bài 38: Kết tủa FeS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào bên dưới đây?

A.FeCl2 + H2S

B. FeSO4 + Na2S

C.Fe + Na2S

D. FeCl2+ Na2SO4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

FeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4

*

Bài 39: làm phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn HCO3- + H+→ H2O + CO2?

A.NH4HCO3 + HClO

B.NaHCO3 + HF

C.KHCO3 + NH4HSO4

D. Ca(HCO3)2 + HCl

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Ca(HCO3)2 + 2HCl→ CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

Bài 40: phản bội ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn gàng Ba2++ SO42-→ BaSO4?

A.Ba(OH)2+ H2SO4 →BaSO4+ H2O

B. Ba(OH)2+ FeSO4→BaSO4+ Fe(OH)2

C.BaCl2+ FeSO4 →BaSO4+ FeCl2

D. BaCl2+ Ag2SO4 →BaSO4+ 2AgCl

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án C

Bài 41: cho các cặp hóa học sau:(1)Na2CO3+ BaCl2(2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2 (3) Ba(HCO3)2+ K2CO3(4) BaCl2+ MgCO3Những cặp chất khi phản ứng tất cả cùng phương trình ion rút gọn gàng là:

A.(1)

B.(1), (2)

C.(1), (2), (3)

D.(1), (2), (3), (4)

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

(1)Na2CO3+ BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl

Ba2+ + CO32-→ BaCO3

(2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2→ 2NH4NO3 + BaCO3

Ba2+ + CO32-→ BaCO3

(3) Ba(HCO3)2+ K2CO3 → 2KHCO3 + BaCO3

Ba2+ + CO32-→ BaCO3

(4) BaCl2+ MgCO3→ ko phản ứng

Bài 42: H2SO4 với HNO3 là axit bạo dạn còn HNO2 là axit yếu bao gồm cùng mật độ 0,01 mol/l và ở thuộc nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được sắp xếp theo chiều giảm dần như sau:

A.H2SO4〉 HNO2〉 HNO3

B.H2SO4〉 HNO3〉HNO2

C.HNO3〉HNO2〉H2SO4

D. HNO2〉HNO3〉 H2SO4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp ánB

H2SO4 → 2H++ SO42-

x M 2x M

HNO3→ H++ NO3-

x M xM

HNO2 H++ NO2-

Bài 43: phối hợp 47,4 gam phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) vào nước để thu được 500 ml dung dịch. Tính nồng độ mol của SO42-?

A. 0,1B. 0,2C.0,3D.0,4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

nKAl(SO4)2.12H2O= 47,4/474= 0,1 mol; cm KAl(SO4)2.12H2O= 0,1/0,5= 0,2M

KAl(SO4)2.12H2O →K+ + Al3++ 2SO42-+ 12H2O

0,2M 0,4M

Bài 44: mang đến dãy các bazơ: NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Số bazơ khỏe khoắn trong hàng trên là:

A. 4 B.5 C. 6 D.7

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Các bazơ mạnh bạo là: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Bài 45: những chất nào trong dãy hóa học nào sau đây có tính lưỡng tính?

A.Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2

B.Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)2

C.Fe(OH)3, Cu(OH)2, Mg(OH)2

D. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Ba(OH)2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Bài 46: cho dãy những chất: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Fe(OH)2, Cr(OH)3, Al, Mg(OH)2, Zn, Al2O3. Số các chất hồ hết phản ứng được đối với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:

A.3 B.4 C. 5 D. 6

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

những chất bội nghịch ứng được đối với tất cả dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3, Al, Zn, Al2O3

Bài 47: cho các muối: CH3COONa, KHSO4, NH4Cl, NaHS, Mg(NO3)2, BaCl2, Ca(HCO3)2, Fe2(SO4)3. Số muối th-nc trong dãy trên là:

A.2 B.3 C. 4 D.5

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Các muối trung hòa trong dãy trên là: CH3COONa, NH4Cl, Mg(NO3)2, BaCl2, Fe2(SO4)3.

Bài 48: mang lại dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số hóa học trong dãy có đặc thù lưỡng tính là:

A.3 B.1 C. 2 D.4

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án D

Các chất có tính lưỡng tính là Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3

Bài 49: Trộn 100 ml hỗn hợp HNO3 1M với 50 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch bao gồm pH bằng bao nhiêu?

A. 0 B. 1 C. 7 D. 14

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Do nH+= nOH-= 0,1 mol phải dung dịch thu được gồm pH=7

Bài 50: thêm 1 mol CH3COOH vào 1 lit nước nguyên chất. Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A.Nồng độ của ion H+ trong hỗn hợp là 1M

B.Độ pH của dung dịch bớt đi

C.Nồng độ ion OH- > độ đậm đặc ion H+

D.Axit axetic phân li hoàn toàn thành các ion

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án B

Cho thêm CH3COOH vào nước thì nồng độ H+ tăng

Mà pH=-log yêu cầu pH giảm

Bài 51: Dãy các ion nào sau đây rất có thể tồn trên trong cùng một dung dịch:

A.Fe3+, Cl-, NH4+, SO42-, S2-

B.Mg2+, HCO3-, SO42-, NH4+

C.Fe2+, H+, Na+, Cl-, NO3-

D. Al3+, K+, Br-, NO3-, CO32-

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Các ion mong tồn tại trong thuộc dung dịch thì ko phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, hóa học khí, hóa học điện li yếu.

Ở câu trả lời A: 2Fe3++ S2-→ 2Fe2++ S↓ (phản ứng thoái hóa khử) nên những ion này sẽ không cùng tồn tại

Ở lời giải B: Mg2+, HCO3-, SO42-, NH4+ các ion này sẽ không phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, hóa học khí, chất điện li yếu đuối nên những ion này cùng tồn tại

Ở giải đáp C: 3Fe2++ 4H++ NO3-→ 3Fe3++ NO↑+ 2H2O nên những ion này không cùng tồn tại

Ở giải đáp D: 2Al3+ + 3CO32-+ 3H2O→ 2Al(OH)3↓+ 3CO2↑ nên những ion này không cùng mãi mãi

Bài 52: dãy gồm những ion thuộc tồn tại trong một hỗn hợp là:

A. Al3+, NH4+, Br-, OH-

B. Mg2+, K+, SO42-, PO43-

C. H+, Fe2+, NO3-, SO42-

D.Mg2+, Al3+, HCO3-, NO3-

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Các ion ao ước tồn tại trong cùng dung dịch thì ko phản ứng với nhau tạo chất kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

Ở lời giải A: Al3++ 3OH-→ Al(OH)3↓ nên các ion này không cùng tồn tại

Ở câu trả lời B: 3Mg2+ + 2PO43-→ Mg3(PO4)2↓ các ion này bội nghịch ứng cùng nhau tạo chất kết tủa nên những ion này sẽ không cùng tồn tại

Ở lời giải C: 3Fe2++ 4H++ NO3-→ 3Fe3++ NO↑+ 2H2O nên các ion này không cùng tồn tại

Ở câu trả lời D: những ion này không phản ứng cùng nhau tạo chất kết tủa, hóa học khí, hóa học điện li yếu đuối nên các ion này cùng tồn tại

Bài 53: mọi ion nào dưới đây cùng tồn tại trong 1 dung dịch?

A. Na+, Cu2+, Cl-, S2-

B. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-

C. K+, Fe2+, OH-, NO3-

D.Fe2+, Zn2+, Cl-, NO3-

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

Các ion ước ao tồn trên trong thuộc dung dịch thì ko phản ứng cùng nhau tạo chất kết tủa, chất khí, hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Sửa Điều Hòa Không Bật Được, Điều Hòa Bật Không Lên, Mở Không Lên Là Vì Sao

Ở lời giải A: Cu2++ S2- → CuS↓ các ion này bội nghịch ứng với nhau tạo chất kết tủa nên những ion này không cùng tồn tại

Ở đáp án B: Mg2+ + CO32-→ MgCO3↓ các ion này bội nghịch ứng với nhau tạo chất kết tủa nên những ion này không cùng tồn tại

Ở lời giải C: Fe2++ 2OH-→ Fe(OH)2↓ những ion này làm phản ứng cùng nhau tạo hóa học kết tủa nên các ion này sẽ không cùng tồn tại

Ở câu trả lời D: các ion này không phản ứng cùng nhau tạo chất kết tủa, hóa học khí, chất điện li yếu nên các ion này cùng tồn tại

Bài 54: các ion nào dưới đây không cùng tồn tại được trong một dung dịch?

A.Na+, Ba2+, OH-, Cl-

B. K+, Mg2+, Cl-, SO42-

C.Na+, K+, OH-, PO43-

D. Na+, H+, S2-, Cl-

Lời giải:

Hướng dẫn:Đáp án D

Ở lời giải A: các ion này không phản ứng với nhau tạo hóa học kết tủa, chất khí, hóa học điện li yếu nên các ion này cùng tồn tại

Ở giải đáp B: các ion này sẽ không phản ứng cùng nhau tạo chất kết tủa, chất khí, hóa học điện li yếu ớt nên các ion này cùng tồn trên

Ở câu trả lời C: những ion này sẽ không phản ứng với nhau tạo hóa học kết tủa, hóa học khí, chất điện li yếu đuối nên các ion này thuộc tồn tại

Ở câu trả lời D: 2H++ S2-→ H2S ↑ những ion này phản ứng cùng nhau tạo chất khí nên những ion này không tồn tại đồng thời

Bài 55: phản nghịch ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?

A.NO2+ NaOH dư

B.CO2+ NaOH dư

C. Fe3O4+ HCl dư

D.Ca(HCO3)2+ NaOH dư

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

A. 2NO2+ 2NaOH dư→ NaNO3+ NaNO2+ H2O

B.CO2+2 NaOH dư→ Na2CO3+ H2O

C. Fe3O4+ 8HCl dư→ FeCl2+ 2FeCl3+ 4H2O

D.Ca(HCO3)2+ 2NaOH dư→ CaCO3+ Na2CO3+2 H2O

Bài 56: phản bội ứng nào dưới đây cho hiện tượng vừa tất cả khí thoát ra vừa bao gồm kết tủa?

A. Na2CO3+ HCl

B. Na2CO3 + FeCl3

C. Na2CO3+ CaCl2

D. Na2CO3+ H2SO4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

3Na2CO3 + 2FeCl3+ 3 H2O → 2Fe(OH)3↓+ 6NaCl+ 3CO2↑

Bài 57: những ion nào sau đây không thể cùng tồn trên trong và một dung dịch?

A. Na+, NH4+, SO42-, PO43-

B. Cu2+, Fe2+, HSO4-, NO3-

C. K+, Mg2+, NO3-, Cl-

D. Mg2+, Al3+, Cl-, HSO4-

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Ở lời giải B gồm phản ứng :

3Fe2+ + 4HSO4- + NO3- → 3Fe3+ + 4SO42-+ NO↑ +2 H2O (phản ứng lão hóa khử) tạo hóa học khí vì đó các ion này sẽ không cùng tồn tại

Bài 58: bao nhiêu dung dịch chỉ đựng một chất được tạo thành từ các ion sau: Ba2+, Mg2+, SO42-, Cl-?

A.4B.3C.2D.1

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án BCác dung dịch: BaCl2, MgSO4, MgCl2

Bài 59: Trong phản nghịch ứng giữa các chất sau:

(1)NaHSO4 + Ba(HCO3)2

(2) Ba(OH)2+ NH4HSO4

(3) Na2S + Al(NO3)3+ H2O

(4) H2SO4+ BaCO3

Số phản ứng vừa chế tạo ra kết tủa vừa bao gồm khí thoát ra là:

A.1B.2C.3D. 4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

(1)2NaHSO4 + Ba(HCO3)2→ BaSO4+ 2CO2+Na2SO4+ 2H2O

(2) Ba(OH)2+ NH4HSO4 → BaSO4+ NH3+ 2H2O

(3) 3Na2S + 2Al(NO3)3+ 6H2O→ 2Al(OH)3+ 3H2S + 6 NaNO3

(4) H2SO4+ BaCO3→ BaSO4+ CO2+ H2O

Các phản bội ứng vừa tạo nên thành kết tủa vừa bao gồm khí bay ra là 1, 2, 3, 4

Bài 60: cho những phản ứng sau:

(1)NaHCO3+ HCl

(2) NaHCO3+ HCOOH

(3) NaHCO3+ H2SO4

(4) Ba(HCO3)2+ HCl

(5) Ba(HCO3)2+ H2SO4

Số phản bội ứng gồm phương trình ion thu gọn gàng HCO3-+ H+→ H2O + CO2 là:

A.3B.5C. 4D.2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

(1)NaHCO3+ HCl → NaCl + CO2+ H2O

(2) NaHCO3+ HCOOH → HCOONa + CO2+ H2O

(3) 2NaHCO3+ H2SO4 → Na2SO4+ 2CO2+ 2H2O

(4) Ba(HCO3)2+ 2HCl → BaCl2+ 2CO2+ 2H2O

(5) Ba(HCO3)2+ H2SO4 → BaSO4+ 2CO2+ 2H2O

Các bội phản ứng bao gồm phương trình ion thu gọn HCO3-+ H+ → H2O + CO2 là: 1, 3, 4

*

Bài 61: đến sơ đồ phản ứng: H2PO4- + X → HPO22-+ Y. Hai hóa học X và Y theo thứ tự là:

A. H+ với OH-B. H+ với H2OC. OH- cùng H2OD. H2O cùng OH-

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

H2PO4- + OH- → HPO42-+ H2O

Bài 62: cho các cặp hóa học sau đây:

(1) Na2CO3 + BaCl2

(2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2

(3) Ba(HCO3)2+ K2CO3

(4) BaCl2+ MgCO3

(5) K2CO3 + (CH3COO)2Ba

(6) BaCl2+ NaHCO3

Những cặp chất khi phản ứng bao gồm cùng phương trình ion rút gọn là:

A.(1), (2), (3), (4)

B.(1), (2), (5), (6)

C.(1), (2), (3), (6)

D. (1), (2), (3), (5)

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

(1) Na2CO3 + BaCl2→ BaCO3+ 2NaCl

(2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2→ 2NH4NO3+ BaCO3

(3) Ba(HCO3)2 + K2CO3→ 2KHCO3+ BaCO3

(4) BaCl2+ MgCO3 : ko phản ứng

(5) K2CO3 + (CH3COO)2Ba→ 2CH3COOK + BaCO3

(6) BaCl2+ NaHCO3: ko bội nghịch ứng

Các PT (1), (2), (3), (5) đều phải có PT ion rút gọn gàng Ba2++ CO32- → BaCO3

Bài 63: hỗn hợp NaHSO4 tác dụng với tất cả các chất tất cả trong đội nào sau đây?

A.NaNO3, AlCl3, BaCl2, NaOH, KOH

B. BaCl2, NaOH, FeCl3, Fe(NO3)3, KCl

C. NaHCO3, BaCl2, Na2S, Na2CO3, KOH

D. Na2S, Cu(OH)2, Na2CO3, FeCl2, NaNO3

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

NaHCO3+ NaHSO4 → Na2SO4 + CO2+ H2O

3BaCl2+ 4NaHSO4 → 3BaSO4+ 2NaCl + Na2SO4 + 4HCl

Na2S + 2NaHSO4 → 2Na2SO4+ H2S

Na2CO3+ 2NaHSO4 → 2Na2SO4+ CO2+ H2O

2KOH+ 2NaHSO4 → K2SO4+ Na2SO4+ 2H2O

Bài 64: cho những cặp chất sau: CH3COOH với K2S; FeS cùng HCl; Na2S với HCl; CuS cùng H2SO4 loãng. Số cặp hóa học nếu xẩy ra phản ứng thì bao gồm phương trình ion rút gọn 2H++ S2-→ H2S là:

A. 3B.2C. 4D. 1

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

2CH3COOH +K2S → 2CH3COOK + H2S

PT ion rút gọn: 2CH3COOH + S2- → 2CH3COO- + H2S

FeS +2HCl → FeCl3+ H2S

PT ion rút gọn: FeS + 2H+ → Fe2++ H3S

Na2S +2 HCl → 2NaCl + H2S

PT ion rút gọn gàng 2H++ S2- → H2S

CuS +H2SO4 loãng: ko bội phản ứng

Bài 65: cho các phản ứng hóa học sau:

(1) BaCl2+ H2SO4;

(2) Ba(OH)2+ Na2SO4;

(3) BaCl2+ (NH4)2SO4

(4) Ba(OH)2+ (NH4)2SO4;

(5) Ba(OH)2+ H2SO4;

(6) Ba(NO3)2+ H2SO4

Số phản bội ứng tất cả phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4 là:

A. 4B.3C. 5D. 6

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

(1) BaCl2+ H2SO4 → BaSO4+ 2HCl

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

(2) Ba(OH)2+ Na2SO4 → BaSO4+ 2NaOH

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

(3) BaCl2+ (NH4)2SO4 → 2NH4Cl + BaSO4

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

(4) Ba(OH)2+ (NH4)2SO4 → BaSO4+ 2NH3+ 2H2O

(5) Ba(OH)2+ H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

(6) Ba(NO3)2+ H2SO4 → ko phản ứng

Bài 66: trong những dung dịch : HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tính năng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2

B. HNO3, NaCl, K2SO4

C.HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2SO4

D. NaCl, K2SO4, Ca(OH)2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

2 HNO3+ Ba(HCO3)2 → Ba(NO3)2+ 2CO2+ 2H2O

Ca(OH)2+ Ba(HCO3)2 → CaCO3+ BaCO3+ 2H2O

2 NaHSO4+ Ba(HCO3)2 → BaSO4+ Na2SO4+ 2CO2+ 2H2O

K2SO4+ Ba(HCO3)2 → BaSO4+ 2KHCO3

Bài 67: cho các chất sau đây tác dụng với nhau từng song một: NaHCO3, NaHSO4, BaCl2, MgSO4, NaOH. Số phản nghịch ứng chế tạo thành chất kết tủa là:

A. 3B.4C.5D.2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

NaHCO3+ NaHSO4 → Na2SO4+ CO2+ H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3+ H2O

NaHSO4+ NaOH → Na2SO4+ H2O

BaCl2+ MgSO4 → BaSO4↓+ MgCl2

BaCl2+ NaHSO4 → BaSO4↓+ NaCl + HCl

MgSO4+ 2NaOH → Mg(OH)2↓+ Na2SO4

Số phản bội ứng sinh sản thành kết tủa là: 3 PT cuối

Bài 68: cho dung dịch cất 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch cất 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:

A. 19,7 B. 39,4 C.17,1 D. 15,5

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2→ BaCO3↓ + 2NH3+ 2H2O

0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol

mBaCO3= 0,1.197= 19,7 gam

Bài 69: hỗn hợp X gồm chứa a mol Na+; b mol Mg2+; c mol Cl- và d mol SO42-. Biểu thức tương tác giữa a, b,c,d là:

A.a + 2b= c +2d

B. A + 2b= c+ d

C.a + b= c+d

D.2a + b= 2c + d

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn năng lượng điện tích: tổng cộng mol điện tích dương bởi tổng số mol năng lượng điện âm bắt buộc a+ 2b= c+ 2d

Bài 70: Một dung dịch có chứa những ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol) và SO42- (x mol). Quý giá của x là:

A.0,05 B.0,075 C.0,1 D.0,15

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Áp dụng định chính sách bảo toàn năng lượng điện tích: tổng số mol năng lượng điện dương bằng tổng số mol năng lượng điện âm đề xuất 2.0,05+ 0,15.1= 0,1.1+ 2x → x= 0,075 mol

Bài 71: Một hỗn hợp X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion Y (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước). Ion Y và cực hiếm của a là:

A.NO3- cùng 0,03

B.Cl- cùng 0,01

C.CO32- cùng 0,03

D.OH- cùng 0,03

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Để dung dịch X vĩnh cửu thì Y là NO3- hoặc Cl-

Ta thấy tất cả đáp án A vừa lòng định biện pháp bảo toàn điện tích:

0,01.1 + 0,02.2 = 0,02.1 + 0,03.1

Bài 72: Một dung dịch có chứa 0,02 mol NH4+, x mol Fe3+, 0,01 mol Cl- với 0,02 mol SO42-. Lúc cô cạn dung chất dịch này thu được lượng muối bột khan là:

A. 2,635 gam

B. 3,195 gam

C.4,315 gam

D. 4,875 gam

Lời giải:

phía dẫn: Đáp án B

Theo định luật pháp bảo toàn điện tích: 0,02.1+ 3.x= 0,01.1+ 0,02.2

Suy ra x=0,01 mol

Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch là:

0,02.18+ 0,01.56+ 0,01.35,5+ 0,02.96= 3,195 gam

*

Bài 73: dung dịch Y đựng Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl- 0,4 mol; HCO3- y mol. Khi cô cạn hỗn hợp Y thì lượng muối hạt khan nhận được là:

A. 37,4 gam

B.49,8 gam

C. 25,4 gam

D. 30,5 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Theo định phương pháp bảo toàn điện tích: 0,1.2+ 0,3.2= 0,4.1+y suy ra y= 0,4 mol

Khi đun nóng thì 2HCO3-→CO32-+ CO2+ H2O

0,4 0,2 mol

Khối lượng muối khan thu được là:

0,1.40+ 0,3.24+ 0,4.35,5+ 0,2.60= 37,4 gam

Bài 74: dung dịch X có chứa 0,23 gam ion Na+; 0,12 gam ion Mg2+; 0,355 gam ion Cl- và m gam ion SO42-. Số gam muối hạt khan vẫn thu được khi cô cạn hỗn hợp X là:

A.1,185 gam

B. 1,19 gam

C.1,2 gam

D.1,158 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Định hình thức bảo toàn điện tích suy ra

nSO4(2-)=(0,01.1+ 5.103-.2- 0,01)/2=0,005 mol

Khối lượng muối bột khan chiếm được là: 0,23+ 0,12+ 0,355+ 0,005.96= 1,185 gam

Bài 75:Cho 200 ml hỗn hợp X có chứa những ion NH4+, K+, SO42- và Cl- với các nồng độ sau: = 0,5M; = 0,1M; = 0,25M. Cân nặng của chất rắn thu được sau khi cô cạn 200 ml hỗn hợp X là:

A. 8,09 gam

B.7,38 gam

C.12,18 gam

D.36,9 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Áp dụng ĐLBT ĐT: tổng số mol năng lượng điện dương bằng tổng số mol năng lượng điện âm ta có: 0,1.1+ 0,02.1=0,05.2+ nCl-

Suy ra nCl-= 0,02 mol

Khối lượng hóa học rắn thu được khi cô cạn hỗn hợp là:

0,1.18+ 0,02.39+ 96.0,05+ 0,02.35,5= 8,09 gam

Bài 76: hỗn hợp X chứa các ion: Fe2+ (0,1 mol); Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). Cô cạn hỗn hợp X nhận được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x cùng y theo lần lượt là:

A. 0,1 và 0,35

B. 0,3 với 0,2

C. 0,2 cùng 0,3

D. 0,4 và 0,2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Định biện pháp bảo toàn năng lượng điện tích: 0,1.2+ 0,2.3= x.1+ y.2

Định lao lý bảo toàn khối lượng: 0,1.56+ 0,2.27+ 35,5.x+ 96.y= 46,9

Suy ra x= 0,2; y=0,3

Bài 77: Một hỗn hợp chứa những ion: a mol M3+, 0,2 mol Mg2+, 0,3 mol Cu2+, 0,6 mol SO42-, 0,4 mol NO3-. Cô cạn dung dịch này thu được 117,6 gam hỗn hợp các muối khan. M là:

A.CrB. FeC.AlD.Zn

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Định điều khoản bảo toàn điện tích: 3a+ 0,2.2+ 0,3.2= 0,6.2+ 0,4 suy ra a=0,2 mol

Định nguyên tắc bảo toàn khối lượng: M.0,2+ 0,2.24+ 0,3.64+ 0,6.96+ 0,4.62= 117,6

Suy ra M= 56. M là kim loại Fe

Bài 78: Một hỗn hợp A gồm 0,03 mol Mg2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO3- cùng 0,09 mol SO42-. Hy vọng có hỗn hợp trên thì nên 2 muối nào?

A. Mg(NO3)2 với Al2(SO4)3

B.MgSO4 với Al(NO3)3

C.Cả A, B mọi đúng

D. Cả A và B đa số sai

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Mg(NO3)2 → Mg2++ 2NO3-

0,03 mol 0,06 mol

Al2(SO4)3 → 2Al3++ 3SO42-

0,06 0,09 mol

Bài 79: dung dịch X có 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- với a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối bột khan. Ion Y2- và quý hiếm của m là:

A. CO32- cùng 30,1

B.SO42- và 56,5

C.CO32- và 42,1

D.SO42- và 37,3

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Để hỗn hợp tồn tại thì ion Y2- là SO42-

Theo định luật pháp bảo toàn năng lượng điện tích: 0,1.1+ 0,2.2+0,1.1=0,2+ 2a

Suy ra a= 0,2

Muối khan nhận được là: 0,1.39+ 0,2.24+ 0,1.23+0,2.35,5+ 0,2.96= 37,3 gam

Bài 80: Khi kết hợp một tất cả hổn hợp muối khan vào nước được dung dịch chứa 0,295 mol Na+; 0,0225 mol Ba2+; 0,25 mol Cl-; 0,09 mol NO3-. Những muối đã cần sử dụng lần lượt là:

A.NaNO3, BaCl2

B.NaCl, Ba(NO3)2

C. NaCl, NaNO3, Ba(NO3)2

D. NaCl, BaCl2, Ba(NO3)2

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

NaCl→ Na++ Cl-

0,25 0,25

NaNO3→ Na++ NO3-

0,045 0,045

Ba(NO3)2→ Ba2++ 2NO3-

0,0225 0,045

Bài 81: hỗn hợp A đựng 0,5 mol Na+, 0,4 mol Mg2+, còn sót lại là SO42-. Để kết tủa không còn ion SO42- trong hỗn hợp A cần bao nhiêu lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M?

A.2,25 lít

B. 6,5 lít

C. 4,5 lít

D.3,25 lít

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

ĐLBT ĐT suy ra nSO4(2-)= 0,65 mol= nBa2+= nBa(OH)2

Suy ra VddBa(OH)2 = 0,65/0,2= 3,25 lít

Bài 82: Để pha trộn 1,0 lít hỗn hợp hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M; KCl 0,06M tín đồ ta vẫn lấy những muối là:

A.5,68 gam Na2SO4 và 5,96 gam KCl

B. 3,48 gam K2SO4 và 2,755 gam NaCl

C. 3,48 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl

D. 8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

nNa2SO4=0,03 mol; nK2SO4=0,02 mol, nsub>KCl= 0,06 mol

nNa+=0,06 mol; mSO4(2-)=0,05 mol; nK+=0,1 mol; nCl-= 0,06 mol

Do đó hoàn toàn có thể lấy muối: NaCl: 0,06 mol; K2SO4: 0,05 mol

Bài 83: hài hòa a gam Na2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,1 M. Để trung hòa - nhân chính dung dịch chiếm được sau bội nghịch ứng cần 50 ml hỗn hợp H2SO4 0,2M. Cực hiếm của a bằng:

A.9,3B.1,24C.2,48D. 0,62

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

Na2O+ H2O→ 2NaOH

0,02 0,02+0,02

NaOH+ HCl→ NaCl + H2O

0,02 0,02

2NaOH dư+ H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

0,02 0,01

Do kia a=mNa2O= 0,02.62= 1,24 gam

*

Bài 84: mang lại 0,31 mol NaOH vào dung dịch bao gồm chứa 0,1 mol HCl cùng 0,08 mol Fe(NO3)3. Cân nặng kết tủa tạo nên là:

A.8,56 gam

B.7,49 gam

C.10,7 gam

D. 22,47 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

NaOH + HCl→NaCl + H2O

0,1 0,1

3NaOH + Fe(NO3)3→ Fe(OH)3+ 3NaNO3

(0,31-0,1) 0,07 0,07

mFe(OH)3= 0,07.107= 7,49 gam

Bài 85: Một dung dịch A chứa HCl cùng H2SO4 theo tỉ trọng mol 2:3. Để trung hòa 100 ml dung dịch A bắt buộc 800 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Nồng độ centimet của HCl và H2SO4 thứu tự là:

A.1M và 1,5M

B. 1,5 M và 1M

C. 1,5M với 2M

D.1M cùng 2M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Gọi số mol HCl với H2SO4 theo lần lượt là 2x và 3x mol

HCl + NaOH→ NaCl + H2O

2x 2x mol

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

3x 6x mol

nNaOH= 2x+6x=0,5.0,8 suy ra x= 0,05 mol

Do đó CMHCl = 2.0,05/0,1=1M; CMH2SO4= 3.0,05/0,1=1,5M

Bài 86: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml hỗn hợp NaOH mật độ x mol/l. Quý hiếm của x là:

A.0,1 B.0,2 C.0,3 D. 0,4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

nHCl=nNaOH đề nghị 20.0,1=10.x suy ra x= 0,2M

Bài 87: cho các dung dịch sau: H2SO4, Ba(OH)2, NaHCO3, NaCl,KHSO4. Số phản nghịch ứng xẩy ra khi mang lại chúng tính năng với nhau từng đôi một là:

A.3B. 5C.6D. 4

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

H2SO4+ Ba(OH)2→ BaSO4+ 2H2O

H2SO4+ 2NaHCO3→ Na2SO4+ 2CO2+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2NaHCO3→ BaCO3+ Na2CO3+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2KHSO4→BaSO4+ K2SO4+ 2H2O

2NaHCO3+2 KHSO4 →Na2SO4+ K2SO4+ 2CO2+2 H2O

Bài 88: Cần bao nhiêu gam HCl nhằm pha chế 400 ml dung dịch tất cả pH=2?

A. 0,146 gamB.0,292 gamC.0,438 gamD.0,219 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

nHCl= nH+= 0,4.10-2 (mol), mHCl= 0,146 gam

Bài 89: gồm V lít dung dịch HCl bao gồm pH=3. đề xuất thêm thể tích nước bởi bao nhiêu V để thu được dung dịch gồm pH=5?

A. 10VB. 100VC.99VD.9V

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Gọi thể tích nước nêm thêm là V1

nHCl ban đầu= V.10-3 (mol); nHCl sau= (V+V1).10-5 (mol)

Do số mol HCl không đổi cần V.10-3= (V+V1).10-5 suy ra V1=99V

Bài 90: bội phản ứng nào dưới đây không xảy ra?

A.CuS + HCl

B.NaNO3 rắn + H2SO4 đặc nóng

C. NaHCO3 + NaHSO4

D. Pb(NO3)2+ H2S

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Ở đáp án A: chú ý một số muối sunfua như CuS, Ag2S, PbS ko tan trong các axit như HCl, H2SO4 loãng

B.NaNO3 rắn + H2SO4 sệt nóng→ NaHSO4+ HNO3 (phản ứng xẩy ra được vì tạo nên HNO3 là chất dễ cất cánh hơi)

C. NaHCO3 + NaHSO4→ Na2SO4+ CO2+ H2O

D. Pb(NO3)2+ H2S→ PbS↓ + 2HNO3

Bài 91: dung dịch X cất Na2SO4 0,3M; MgSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,1M. Mang đến dung dịch Ba(NO3)2 từ từ mang lại dư vào 500 ml hỗn hợp X nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:

A.46,6 gam

B. 69,9 gam

C. 93,2 gam

D. 186,4 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

nNa2SO4= 0,15 mol; nMgSO4= 0,1 mol; nFe2(SO4)3=0,05 mol; nSO4(2-)=0,4 mol

Ba2+ + SO42-→ BaSO4

nBaSO4= nSO4(2-)= 0,4 mol; mBaSO4= 93,2 gam

Bài 92: dung dịch X cất K2CO3 0,15M; NaCl 0,1M với (NH4)3PO4 0,05M. Mang lại dung dịch AgNO3 đầy đủ vào 400 ml dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 30,68 gam

B.39,29 gam

C.76,6 gam

D.50,68 gam

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

2Ag++ CO32-→ Ag2CO3

0,06 0,06 mol

Ag++ Cl-→AgCl

0,04 0,04 mol

3Ag++ PO43-→ Ag3PO4

0,02 0,02 mol

mkết tủa= 0,06.276+ 0,04.143,5+0,02.419= 30,68 gam

Bài 93: dung dịch X cất MgCl2 0,15M; CuSO4 0,2M cùng Fe(NO3)3 0,1M. Cho từ từ cho đến khi xong V lít dung dịch NaOH 2M vào 300 ml hỗn hợp X thì thấy bội nghịch ứng toàn diện thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m cùng V theo lần lượt là:

A.11,7 gam với 0,15 lít

B.11,7 gam và 1,0 lít

C.13,4 gam với 0,15 lít

D.13,4 gam cùng 1,0 lít

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Mg2++ 2OH- → Mg(OH)2

0,045 0,09 0,045 mol

Cu2++ 2OH- → Cu(OH)2

0,06 0,12 0,06 mol

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,03 0,09 0,03 mol

nOH-= 0,09+0,12+0,09=0,3 mol= nNaOH suy ra Vdd= 0,3/2=0,15 lít

mkết tủa= 0,045.58+ 0,06.98+ 0,03.107=11,7 gam

Bài 94: Ở 25oC, trong dung dịch HCl 0,010 M, tích số ion của nước là:

A.. > 10-14

B. . -14

C. . =10-14

D. Không xác minh được

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Bài 95: Một dung dịch tất cả nồng độ = 2,0.10-5 M. Môi trường thiên nhiên của dung nhờn này là:

A. AxitB.trung tínhC.kiềmD. Lưỡng tính

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

= 2,0.10-5 M > 10-7 nên môi trường là axit

Bài 96:Xét pH của tư dung dịch có nồng độ mol đều bằng nhau là hỗn hợp HCl, pH=a; hỗn hợp H2SO4 bao gồm pH=b; dung dịch NH4Cl tất cả pH= c; dung dịch NaOH bao gồm pH= d. đánh giá nào dưới đấy là đúng?

A. D +>H2SO4>HCl>NH4Cl>NaOH nên b 2 0,3M

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án D

CMOH- =( V.0,5+ 2.0,3.V)/ 2V= 0,55 M đề nghị pH tăng

Bài 98: cho 50 ml dung dịch HNO3 2M vào 100 ml dung dịch NaOH độ đậm đặc x mol/l, sau làm phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một hóa học tan duy nhất. Cực hiếm của x là:

A.0,5B. 0,8C.1,0D.0,3

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án C

Dung dịch chỉ chứa 1 hóa học tan duy nhất cần HNO3 và NaOH các hết

Nên 50.2=100.x suy ra x=1M

Bài 99: Trộn hai thể tích đều nhau có thuộc nồng độ mol của hỗn hợp H2SO4 và dung dịch NaOH thì pH của dung dịch sau phản bội ứng:

A.7

D. Không khẳng định được

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án A

Dung dịch H2So4 cùng NaOH bao gồm cùng V, thuộc CM yêu cầu số mol hóa học tan bằng nhau

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

X mol X mol

Do kia NaOH hết, H2SO4 dư. Hỗn hợp sau làm phản ứng có pH 2SO4 0,01M với HCl 0,05M

A.1,22B.1,15C.1,00D. 2,00

Lời giải:

Hướng dẫn: Đáp án B

= 0,01.2+0,05= 0,07M buộc phải pH= -log=1,15

Bài 101: có V lít hỗn hợp HCl tất cả pH=3. Buộc phải bớt thể tích nước bằng bao nhiêu V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH=2?