Bài 1. Điện tích, định chính sách Cu Lông

Đề trắc nghiệm

Câu 1: gồm hai năng lượng điện điểm quận 1 và q2, bọn chúng đẩy nhau. Xác minh nào sau đó là đúng?

A. Q1> 0 và quận 2 12 > 0. C. Q1.q2 > 0. D. Q1.q2 Câu 2:  gồm bốn đồ dùng A, B, C, D kích cỡ nhỏ, lây nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B tuy nhiên lại đẩy C. đồ dùng C hút vật D. Xác định nào sau đấy là không đúng?

A. Điện tích của đồ vật A và D trái dấu. B. Điện tích của trang bị A cùng D thuộc dấu.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 11 bài 1

C. Điện tích của đồ gia dụng B và D cùng dấu. D. Điện tích của vật dụng A với C cùngng dấu.

Câu 3: vạc biểu như thế nào sau đó là đúng?

A. Lúc nhiễm điện vày tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ đồ vật nhiễm điện sang thứ không lây truyền điện.

B. Khi nhiễm điện bởi tiếp xúc, electron luôn di chuyển từ vật không nhiễm năng lượng điện sang thứ nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện vì hưởng ứng, electron chỉ di chuyển từ đầu này thanh lịch đầu cơ của đồ bị lây nhiễm điện.

S. Sau khoản thời gian nhiễm điện vày hưởng ứng, sự phân bổ điện tích trên đồ bị nhiễm điện vẫn không cố gắng đổi.

Câu 4:  Độ béo của lực xúc tiến giữa hai điện tích điểm trong ko khí

A. Tỉ trọng với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. Tỉ lệ thành phần với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

C. Tỉ trọng nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

A. Tỉ trọng nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

Câu 5: Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm vào một 1 cm3 khí Hiđrô ở đk tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 4,3.103 (C) cùng - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) cùng - 8,6.103 (C).

C. 4,3 (C) với - 4,3 (C). D. 8,6 (C) với - 8,6 (C).

Câu 6: khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là những điện tích điểm. Lực liên can giữa bọn chúng là:

A. Lực hút với F = 9,216.10-12 (N). B. Lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. Lực hút với F = 9,216.10-8 (N). D. Lực đẩy cùng với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 7: Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt vào chân không biện pháp nhau một khoảng tầm r = 2 (cm). Lực đẩy giữa bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai năng lượng điện đó là:

A. Q1 = q.2 = 2,67.10-9 (μC). B. Q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C. Q1 = q2 = 2,67.10-9 (C). D. Quận 1 = quận 2 = 2,67.10-7 (C).

Câu 8: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng chừng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tác động giữa hai điện tích đó bằng F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa bọn chúng là:

A. R2 = 1,6 (m). B. R2 = 1,6 (cm). C. R2 = 1,28 (m). D. R2 = 1,28 (cm).

Câu 9: Hai năng lượng điện điểm q.1 = +3 (μC) và q.2 = -3 (μC),đặt vào dầu (ồ = 2) biện pháp nhau một khoảng chừng r = 3 (cm). Lực liên tưởng giữa hai năng lượng điện đó là:

A. Lực hút cùng với độ béo F = 45 (N). B. Lực đẩy cùng với độ béo F = 45 (N).

C. Lực hút cùng với độ bự F = 90 (N). D. Lực đẩy cùng với độ béo F = 90 (N).

Câu 10: Hai năng lượng điện điểm đều nhau được để trong nước (ồ = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bởi 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó

A. Trái dấu, độ to là 4,472.10-2 (μC). B. Thuộc dấu, độ to là 4,472.10-10 (μC).

C. Trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (μC). D. Cùng dấu, độ phệ là 4,025.10-3 (μC).

Câu 11: cho các yếu tố sau:

I. Độ lớn của những điện tích

II. Dấu của các điện tích

III. Thực chất của điện môi

IV. Khoảng cách giữa hai điện tích

Độ to của lực hệ trọng giữa hai điện tích điểm đứng lặng trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào hầu hết yếu tố nào sau đây?

A. II và III B. I,II cùng III

C. III cùng IV D. Cả bốn yếu tố

Câu 12: Lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện điểm đứng im trong ko khí chuyển đổi như thế nào nếu đặt một tấm vật liệu nhựa xen vào lúc giữa hai điện tích?

A. Phương, chiều, độ phệ không đổi

B. Phương, chiều ko đổi, độ béo giảm

C. Phương biến hóa theo hướng đặt tấm nhựa, chiều, độ lớn không đổi

D. Phương, chiều ko đổi, độ khủng tăng.

Câu 13: Hai năng lượng điện điểm giống như nhau bao gồm độ béo 2.10-6C, để trong chân không phương pháp nhau 20cm thì lực cửa hàng giữa chúng

A. Là lực đẩy, tất cả độ khủng 9.10-5N B. Là lực hút, có độ phệ 0,9N

C. Là lực hút, bao gồm độ mập 9.10-5N D. Là lực đẩy gồm độ béo 0,9N

Câu 14: Hai năng lượng điện điểm q1=1,5.10-7C và q.2 đặt vào chân không phương pháp nhau 50cm thì lực hút giữa chúng là 1,08.10-3N. Quý giá của điện tích q.2 là:

A. 2.10-7C B. 2.10-3C

C. -2.10-7C D.-2.10-3C

Câu 15: Hai năng lượng điện điểm q1=2,5.10-6C cùng q2=4.10-6C để gần nhau trong chân ko thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Khoảng cách giữ hai năng lượng điện là:

A. 25cm B 20cm C.12cm D. 40cm

Câu 16: Hai năng lượng điện tích q1 và q2 đặt ngay gần nhau trong chân không tồn tại lực cửa hàng là F. Nếu đặt điện tích quận 3 trên đường nối quận 1 và quận 2 và sinh hoạt ngoài quận 2 thì lực cửa hàng giữa quận 1 và q2 là F’ gồm đặc điểm:

A. F’ > F nếu B. F’ 3

Câu 17: Hai điện tích vị trí đặt gần nhau trong không khí tất cả lực liên quan là F. Giả dụ giảm khoảng cách giữa hai điện tích hai lần và đặt hai năng lượng điện vào trong năng lượng điện môi đồng chất có hằng số năng lượng điện môi ɛ=3 thì lực can dự là:

*

Câu 18: Hai điện tích nơi đặt trong khoonh khí phương pháp nhau một khoảng 30cm bao gồm lực tương tác tĩnh giữa bọn chúng là F. Nếu như nhúng chúng trong dầu tất cả hằng số năng lượng điện môi là 2,25, nhằm lực ảnh hưởng giữa chúng vẫn luôn là F thì khoảng cách giữa các điện tích là:

A. 20cm B. 10cm C. 25cm D. 15cm

Câu 19: nhị vật bé dại mang điện tích giải pháp nhau 40cm trong bầu không khí thì đẩy nhau với lực là 0,675 N. Biết rằng tổng năng lượng điện của hai trang bị là 8.10-6C. Điện tích của mỗi đồ lần lượt là:

A. Q1=7.10-6C;q2=10-6C B. Q1=q2=4.10-6C

C. Q1=2.10-6C ; q2=6.10-6C D. Q=3.10-6C ; q2=5.10-6C

Câu 20: Hai điện tích dương q1, quận 2 có cΩng một độ lớn được đặt ở hai điểm A,B thì t thấy hệ cha điện tích này nằm cân bằng trong chân không. Bỏ qua trọng lượng của ba điện tích. Chọn tóm lại đúng.

A. Qo là điện tích dương

B. Qo là điện tích âm

C. Qo rất có thể là điên tích âm rất có thể là điện tích dương

D. Qo phải bởi 0

Đáp án và lý giải giải

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

C

C

D

C

C

B

A

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

B

D

C

A

D

B

A

C

B

Câu 13: D. Hai điện tích giống nhau đề nghị cùng dấu, liên quan giữa hai điện tích là lực đẩy.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Bị Phản Ánh 'Có Sai Sót'

*

Câu 14: C. Hai điện tích hút nhau bắt buộc trái lốt nhau, q1 là năng lượng điện dương

=> q.2 là điện tích âm

*

Câu 15: A

*

Thay số: r = 0,25m = 25cm

Câu 16: D. Lực liên tưởng giữa hai điện tích q.1 và q2:

*

nên không dựa vào vào sự có mặt của điện tích q3

Câu 17: B

*

Câu 18: A.

*

Câu 19: C

*

Vì hai đồ vật đẩy nhau cần hai đồ gia dụng nhiễm điện cùng dấu

Mặt khác: q1+q2=8.10-6C (1) cần hai vật có điện tích dương

Ta có: q1q2=(Fr2)/k=1,2.10-11C (2)

Từ (1) (2), ta có: q1=2.10-6C ; q2=6.10-6C

Câu 20: B

Bỏ qua trọng lượng của 3 năng lượng điện tích. Vì chưng hai điện tích dương gồm cΩng độ to được để tại hai điểm A,B cùng qo để ở trung điểm của AB phải qo luôn cân bởi do chịu tính năng của nhì lực cΩng giá, ngược chiều từ hai điện tích q1, q2. Để điện tích q.1 đặt trên A cân đối thì lực tác dụng của qo lên q1 phải cân đối với lực chức năng của q.2 lên q1, tức ngược hướng lực tính năng của quận 2 lên q1. Vậy qo bắt buộc là điện tích âm

Xem tiếp: Trắc nghiệm trang bị lý 11 bài bác 2. Thuyết Electron. Định điều khoản bảo toàn điện tích