Liên kết $pi$ làm việc nối đôi của anken nhát bền vững, bắt buộc trong bội phản ứng dễ dẫn đến đứt ra để tạo ra thành kiên kết $sigma$ với các nguyên tử khác. Vày thế, links đôi $C=C$ là trung tâm phản ứng gây nên những làm phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như bội phản ứng cộng, phản bội ứng trùng hợp với phản ứng oxi hoá.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của anken

1. Làm phản ứng cùng hiđro (phản ứng hiđro hoá)

Khi xuất hiện chất xúc tác như $Ni, Pt, Pd$, ở nhiệt độ thích hợp, anken cộng hiđro vào nối đôi chế tác thành ankan tương ứng, phản ứng toả nhiệt, thí dụ:

$$CH_2 =CH_2 +H_2 xrightarrow<>xt, t^0 CH_3 -CH_3 $$

$$R^1R^2C=CR^3R^4 +H_2 xrightarrow<>xt, t^0 R^1R^2CH-CHR^3R^4 $$

2. Phản nghịch ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)

a) cộng clo

*

Etilen cùng clo rất nhiều ít rã trong hỗn hợp natri clorua. Thoạt tiên mức nước trong ống thử thấp (A). Etilen cùng với clo tạo nên thành chất lỏng dạng dầu, ko tan trong nước, dính vào thành ống nghiệm, áp suất trong ống thử giảm làm cho mức nước thổi lên (B).

$$CH_2=CH_2+Cl_2 ightarrow ClCH_2-CH_2Cl (1,2-đicloetan, t_s:83,5^0C)$$

b) cùng brom

Cho $0,2 ml$ anken lỏng, ví dụ điển hình $hex-2-en$, vào ống nghiệm đựng $2 ml$ nước brom, nhấp lên xuống kĩ xong để yên, màu rubi – domain authority cam của nước brom bị mất.

Brom dễ cộng vào nối song của anken sản xuất thành dẫn xuất đihalogen ko màu:

$CH_3CH=CHCH_2CH_2CH_3+Br_2 ightarrow CH_3CHBr-CHBrCH_2CH_2CH_3 $($2,3$ – đibromhexan)

Anken làm mất đi màu của nước brom, chính vì thế người ta hay sử dụng nước brom hoặc hỗn hợp brom vào $CCl_4$ có tác dụng thuốc demo để nhận biết anken.

3. Phản nghịch ứng cùng axit và cộng nước

a) cộng axit

Hiđro halogenua ($HCl, HBr, HI$), axit sunfuric đậm đặc, … có thể cộng vào anken.

Thí dụ: $CH_2=CH_2+H-Cl (khí) ightarrow CH_3CH_2Cl $ (etyl clorua)

$CH_2=CH_2+H-OSO_3H ightarrow CH_3CH_2OSO_3H$ (etyl hiđrosunfat)

Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken

Axit cùng vào anken theo sơ thiết bị chung:

*

Phản ứng xẩy ra qua 2 quy trình tiến độ liên tiếp:

Phản ứng $H-A$ bị phân cắt dị li: $H^+$ liên can với liên kết $pi$ chế tác thành cacbocation, còn $A^-$ tách bóc ra.

Cacbocation là tè phân trung gian ko bền, kết hợp ngay cùng với anion $A^-$ tạo nên sản phẩm.

b) cùng nước (phản ứng hiđrat hoá)

Ở sức nóng độ phù hợp và có xúc tác axit, anken hoàn toàn có thể cộng nước, thí dụ:

$CH_2=CH_2 + H – OH xrightarrow<>H^+, t^0 HCH_2 – CH_2OH $ (etanol)

c) vị trí hướng của phản ứng cộng axit cùng nước vào anken

Phản ứng cùng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo thành hỗn phù hợp hai đồng phân, trong các số đó có một đồng phân là thành phầm chính. Thí dụ

*

Quy tắc Mac-côp-nhi-côp:

Trong bội phản ứng cùng axit hoặc nước (kí hiệu chung là $HA$) vào links $C=C$ của anken, $H$ (phần tử có điện tích dương) ưu tiên cùng vào $C$ mang những $H$ rộng (cacbon bậc rẻ hơn), còn $A$ (phần tử sở hữu điện tích âm) ưu tiên cộng vào $C$ có ít $H$ rộng (cacbon bậc cao hơn).

$4$. Bội phản ứng trùng hợp

Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì thâm nhập phản ứng cộng các phân tử với nhau thành hầu như phân tử mạch rất dài với có trọng lượng phân tử lớn. Fan ta gọi đó là phản nghịch ứng trùng hợp. Thí dụ:

*

Phản ứng trùng vừa lòng là quá trình phối kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tương tự như nhau thành số đông phân tử rất lớn gọi là polime.

Trong bội phản ứng trùng hợp, hóa học đầu (các phân tử nhỏ) được call là monome. Sản phẩm của phản bội ứng với nhiều mắc xích monome hòa hợp thành nên gọi là polime. Con số mắc xích monome vào một phân tử polime hotline là hệ số trùng hợp với kí hiệu là $n$.

Xem thêm: Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7 Qua Các Năm Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Toán 7 Năm Học 2021

$5$. Bội nghịch ứng oxi hoá

Giống với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra $CO_2, H_2O$ cùng toả những nhiệt:

$$C_nH_2n+dfrac3n2O_2 ightarrow nCO_2 + nH_2O ; Delta H (etylen glicol)

Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch kali penmanganat được dùng làm nhận ra sự có mặt của link đôi anken.