Ankadien gồm những tính chất hóa học nào, các nhận ra và điều chế nó ra sao, cùng tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên nhé
*

Lý thuyết Ankadien


- Ankađien là đông đảo hiđrocacbon không no, mạch hở vào phân tử gồm chứa 2 liên kết đôi sót lại là những liên kết đơn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của ankadien

*

Ankadien dễ dàng nhất - C3H4

- bí quyết tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). - Danh pháp núm thế: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch thiết yếu + a + số chỉ địa chỉ nối đôi + đien. - Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng đồng phân ankađien có những loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa điểm nối đôi với đồng phân hình học. - các ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien hay đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien tốt isopren

Buta-1,3-đien với isopren là đa số ankađien liên hợp điển hình. Phần tiếp sau đây chỉ nhắc đến các chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Làm phản ứng cộng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cùng HX

bởi vì mang link đôi C=C vào phân tử đề xuất ankađien cũng đều có phản ứng đặc trưng là làm phản ứng cộng. Những phản ứng cộng xẩy ra với ankađien cũng như như ngơi nghỉ anken. Tuy vậy vì gồm chứa 2 liên kêt đôi C=C buộc phải ankađien có thể tham gia phản nghịch ứng cùng theo tỉ trọng mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng phần trăm mol 1:1

- cộng kiểu 1,2 (thường xẩy ra ở ánh nắng mặt trời thấp khoảng -800C): phản ứng này chỉ ảnh hưởng đến 1 liên kết đôi C=C, links còn lại duy trì nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

- cộng kiểu 1,4 (thường xảy ra ở sức nóng độ cao hơn khoảng 400C): làm phản ứng này tác động đến cả 2 links đôi và tạo nên 1 link đôi C=C mới nằm trong lòng 2 liên kết đôi ban đầu.

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng phần trăm mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất đi màu dung dịch nước brom. Bài bác tập về bội nghịch ứng cộng thường hỏi về số sản phẩm sinh ra vị phản ứng cộng xác suất mol 1:1.

2. Bội nghịch ứng trùng hợp

các phản ứng trùng hợp công ty yếu xẩy ra theo vẻ bên ngoài 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Bội phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2→nCO2+ (n - 1)H2O

Đặc điểm của làm phản ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien.

Xem thêm: Hiện Tượng Cảm Ứng Dụng Của Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ Vào Đời Sống

b. Oxi hóa không hoàn toàn

Ankađien cũng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím sinh sống ngay ánh nắng mặt trời thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc demo là hỗn hợp Brom hoặc hỗn hợp KMnO4.Hiện tượng là hỗn hợp bị mất màu sắc (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách H2từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)