Tính hóa chất của andehit: tác dụng với hiđro; chức năng với AgNO3/NH3; ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng cao

*

Tính hóa chất của andehit

a) Andehit tác dụng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2  R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong bội nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit có tính oxi hóa.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của andehit

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản bội ứng tráng bạc)

R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– phản ứng chứng minh anđehit có tính khử với được dùng làm nhận biết anđehit.

– riêng rẽ HCHO gồm phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối ba nằm đầu mạch. Nếu gồm nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở thành thay thế bởi Ag.

– Các điểm sáng của phản nghịch ứng tráng gương của anđehit:

+ trường hợp nAg = 2nanđehit → anđehit thuộc loại đối chọi chức và chưa phải HCHO.

+ nếu nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ giả dụ nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó gồm HCHO.

+ Số nhóm mang đến = nAg/2nanđehit (nếu trong láo hợp không có HCHO).

– một số trong những loại hóa học khác cũng có công dụng tham gia phản bội ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội phản ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ.

+ những tạp chức tất cả chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit tất cả phản ứng oxi hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– nếu như đốt cháy anđehit nhưng nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc một số loại no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* phản ứng lão hóa không trả toàn

R(CHO)x + x/2O2  R(COOH)x

– Đối với câu hỏi oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định chế độ bảo toàn trọng lượng trong quá trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường kiềm nên hoàn toàn có thể viết bội nghịch ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Thầy Cô Cho Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– nếu như anđehit còn tồn tại liên kết pi ở nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời phản nghịch ứng cùng Br2 vào liên kết pi đó.