weak (yếu) 1. Look at the pictures. Write the problem below the picture of each patient.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 2 a closer look 1

(Nhìn vào hình. Viết ra vấn đề bên dưới hình của mỗi bệnh dịch nhân.)

Gợi ý

flu (cảm cúm)sunburn (cháy nắng)allergy (dị ứng)tired/weak (mệt/ốm yếu)

*

2. Read the doctor’s notes about his patients & fill in the missing words.

(Bây giờ, phát âm ghi chú của chưng sĩ về người bị bệnh của ông cùng điền vào phần nhiều từ trống.)

Gợi ý

Patient 1: She looks very red. She was outdoors all day yesterday. I think she has a sunburn.

(Bệnh nhân 1: Cô ấy trông vô cùng đỏ. Cô a áy sẽ ở bên ngoài cả ngày hôm qua. Tôi cho rằng cô ấy bị cháy nắng.)

Patient 2: He keeps sneezing và coughing. I think he has the flu.

(Bệnh nhân 2: Anh ấy cứ khiêu vũ mũi và ho. Tôi cho rằng anh ấy bị cảm cúm.)

Patient 3: He looks so tired. He can’t keep his eyes open! He’s very hot too – he has a temperature.

(Bệnh nhân 3: Anh ấy trông vô cùng mệt. Anh ấy cần thiết mở mắt ra được! Anh ấy cũng tương đối nóng – anh ấy bị sốt rồi.)

Patient 4: He ate some seafood yesterday. Now he feels sick. He says he has a stomachache too.

(Bệnh nhân 4: Anh ấy vẫn ăn thủy hải sản ngày hôm qua. Hiện thời anh ấy cảm xúc mệt. Anh ấy nói anh ấy bị nhức bụng nữa.)

Patient 5: He was holding his neck. I think he has a sore throat.

(Bệnh nhân 5: Anh ấy vẫn ôm cổ của mình. Tôi cho rằng anh ấy bị nhức họng.)

3. Role-play the meeting with the doctor. Use the cues in 1, 2 or your own health problems.

(Đóng vai một trong những buổi làm việc của bác bỏ sĩ. Sử dụng lưu ý 1 và 2 hoặc vấn đề sức mạnh riêng của em.)

Hướng dẫn

Ví dụ 1:

A: Hi, Dr.Minh.

B: Hi, Trang.

A: What was Trang’s problem?

B: I was outside all day yesterday. I feel very hot và my face is red.

A: Let me see. Oh, I think you have a sunburn.

(A: Chào, chưng sĩ Minh.

B: Chào Trang.

A: bạn có sự việc gì vắt Trang?

B: Tôi đã ra phía bên ngoài suốt một ngày dài hôm qua. Tôi cảm giác rất nóng và mặt tôi đỏ.

A: Để tôi coi nào. Ồ, tôi nghĩ bạn bị cháy nắng rồi.)

Ví dụ 2:

A: Hi, Doctor Lan.

B: Hello, Phong

A: How are you?

B: I am not fine. I felt tired after eating some seafood last night.

A: Let me see. Oh, I think you have a stomachache.

(A: Chào, bác bỏ sĩ Lan.

B: Xin xin chào Phong.

A: bạn khỏe không?

B: Tôi cảm xúc không ổn. I thấy mệt sau khi ăn một chút thủy hải sản tối qua.

A: Để tôi coi nào. Ồ, tôi nghĩ chúng ta bị đau bụng rồi.)

4. Choose a health problem. Work in groups. Tell your group about the last time you had that problem.

(Chọn một vụ việc sức khỏe. Thao tác làm việc theo nhóm. Kể mang lại nhóm các bạn nghe về lần ở đầu cuối bạn gặp gỡ vấn đề đó.)

Gợi ý:

A: I had a flu last week. (Tôi đã biết thành cảm cảm cúm vào tuần trước.)

B: Oh, me too! I felt so sick. (Ồ, tôi cũng thế! Tôi cảm xúc rất mệt.)

C: and me, I had a headache last night because my neighborhood was so noisy. (Còn tôi, tôi đã bị đau đầu về tối qua vì quán ăn xóm thừa ồn ào.)

D: I think I had toothache because of eating many sweets. (Tôi suy nghĩ tôi bị sâu răng chính vì ăn vô số đồ ngọt.)

Pronounciation

5. Listen và circle the words you hear.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Thổ Công Ngày Mùng 1 Và Ngày Rằm Hàng Tháng, Bài Văn Khấn Mùng 1 Ngày Rằm Thổ Công, Gia Tiên

(Nghe với khoanh tròn tự mà chúng ta nghe.)

Bài nghe

https://x-lair.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-a-closer-look-1-anh-so-3.mp3

Gợi ý

1. Fat /f/2. Ferry /f/3. Vast /v/
4. Vault /v/5. Save /v/6. Leave /v/

Từ vựng đề xuất nhớ

fat (adj): béoferry (n): phà, bến phàvast (adj): rộng lớn lớn, bao lavault (n): mái vòmsave (v): giữ, ngày tiết kiệmleave (v): tránh đi

6. Listen và circle the word(s) with the /f/ or /v/ sounds. Then say the sentences.

(Nghe và khoanh tròn mọi từ tất cả phát âm là /f/ hoặc /v/. Sau đó đọc những câu.)

Bài nghe

https://x-lair.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-a-closer-look-1-anh-so-4.mp3

Gợi ý