Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tiếng Anh 8 Global Success
Unit 7: Environmental protection
Unit 8: Shopping
Unit 9: Natural disasters
Review 3Unit 10: Communication in the future
Unit 11: Science và technology
Unit 12: Life on other planets
Review 4

Lời giải bài xích tập Unit 6: Lifetyles tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hay, cụ thể giúp học tập sinh thuận tiện làm bài tập giờ đồng hồ Anh 8 Unit 6.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8

Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn tuyệt cổ tích mà chúng ta biết. Xong xuôi bảng bên dưới.


Task 1. Listen & read

(Nghe với đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. Last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, và fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan & Au Co.

Nick: Oh yeah? What"s it about?

Duong: Well, it"s about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long quan lại - the rồng king of the ocean, Au co - a fairy, và their sons.

Nick: và what"s the story?

Duong: Let me see... Lac Long quan tiền married Au Co. She gave birth khổng lồ a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That"s a lot.

Duong: & some years later, Lac Long quan liêu missed the sea so he took fifty of their sons to lớn the sea, và Au teo took the others lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I"ve found the subject of my project!

*

a. Read the conversation again & choose the correct answers.

(Đọc bài bác đàm thoại lần tiếp nữa và chọn câu trả lời đúng.)

1. What was Duong doing at 9p.m. Last night?

A. He was coming lớn Nick"s house.

C. He was talking lớn Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. Last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend khổng lồ Nick?

A. A legend about how Viet nam giới began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn"t well-known.

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The dragon king of the ocean.

B. Au Co"s father.

5. Where did Au teo take half of the sons?

A. To the mountains.

C. Lớn Lac Long Quan"s land.

B. To lớn the sea.

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình đang gọi cho bạn lúc 9h tối qua, nhưng các bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình cơ hội đó sẽ tìm trên internet về những thần thoại cổ xưa cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Chúng ta có gợi ý gì không?

Dương: Chúng mình có khá nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi giờ là truyền thuyết Lạc Long Quân với Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt nên không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người việt Nam.

Nick: Ai là nhân đồ dùng chính?

Dương: Lạc Long Quân - long vương vãi của biển khơi cả, Âu Cơ - một thiếu nữ tiên và nam nhi của họ.

Nick: Và mẩu chuyện là gì?

Dương: Để bản thân xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy ra đời một quấn trứng cùng với 100 quả trứng mà nở ra 100 tín đồ con trai.

Nick: Một 100 người con trai à? những thế.

Dương: Và vài ba năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển phải dắt 50 bạn con xuống biển, với Âu Cơ dắt 50 fan con khác lên núi. Những đứa con đó là ông cha của người việt Nam.

Nick: Thật là một trong truyền thuyết hay! bản thân nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án công trình của mình!

Lời giải đưa ra tiết:

1. B

(Dương làm cái gi lúc 9h tối qua? => B. Cậu ấy đang gọi cho Nick.)

2. C

(Nick làm những gì vào 9 giờ tối qua? => C. Cậu ấy đang tìm tin tức trên web.)

3. B 

(Dương ý kiến đề nghị Nick thần thoại nào? => B. Một thần thoại về bắt đầu người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua rồng của hải dương cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa nam nhi đi đâu? => A. Lên núi)


Bài 1 b

b. Match the words lớn their meanings.

(Nối từ bỏ với nghĩa.)

1. Title

2. Genre

3. Main characters

4. Plot

a. The people the story is about

b. The nội dung of the story

c. The name of the story

d. The type of story it is

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể các loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người nhưng mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the content of the story (nội dung câu truyện)


Bài 1 c

c. Find the information in the conversation to lớn complete the table.

(Tìm tin tức trong bài bác đàm thoại để kết thúc bảng.)

Title

Lac Long Quan & Au Co

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

- Lac Long quan tiền married Au Co.

-

-

-

Lời giải bỏ ra tiết:

Title (Tiêu đề )

Lac Long Quan and Au co (Lạc Long Quân và Ấu Cơ)

Genre (Thể loại)

Legend (Truyền thuyết)

Main characters 

(Nhân đồ gia dụng chính)

Lac Long Quan, Au Co và their sons

(Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ)

Plot 

(Cốt truyện)

- Lac Long quan lại married Au Co 

(Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ)

- Au co gave birth khổng lồ one hundred baby boys 

(Âu Cơ có mặt 100 đứa con trai)

- Lac Long quan liêu missed the sea 

(Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long quan tiền took 50 their son khổng lồ the sea 

(Lạc Long Quân có 50 nhỏ xuống biển)

- Au co took the others lớn the mountains. 

(Âu Cơ với 50 con lên núi)


Bài 1 d

d. What does this sentences from the conversation express?

(Câu này trong bài đàm thoại diễn đạt điểu gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

(Thật là 1 trong những truyền thuyết thú vị!)

Do you know what kind of sentence it is?

(Bạn có biết nhiều loại câu đó không?)

Lời giải đưa ra tiết:

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện cảm giác của Nick về truyền thuyết; bạn ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)


Task 2. Match the words with their definitions. Then listen, check and repeat.

(Nối mọi từ với nghĩa của họ. Tiếp đến nghe, đánh giá và lặp lại.)

A. Legend

1. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters

B. Folk tale

2. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children

C. Fable

3. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on khổng lồ people in a spoken form

D. Fairy tale

4. An ancient story about brave people or magical events that are probably not true

Phương pháp giải:

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form - folk tale

(Một mẩu truyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi rõ ràng mà thuở đầu được truyền lại mang lại mọi bạn dưới bề ngoài nói - mẩu truyện dân gian)

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true - legend

(Một câu chuyện cổ điển về đều sự khiếu nại ma thuật quả cảm có lẽ không nên - huyền thoại)

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

(Một câu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến ma thuật hoặc phụ nữ tiên, thường là cho trẻ nhỏ - mẩu chuyện cổ tích)

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters - fable

(Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; hay sử dụng những nhân vật động vật hoang dã - truyện ngụ ngôn)

Lời giải chi tiết:

1 - C

(một phương pháp truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng cơ mà dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; nổi bật sứ dụng đều nhân vật động vật — truyện ngụ ngôn)

2 - D

(một câu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường là cho trẻ em - truyện cổ tích)

3 - B

(một câu chuyện truyền thống lâu đời rất cũ xưa mà thuở đầu được truyền cho không ít người dân ở bề ngoài nói — truyện dân gian)

4 - A

(một mẩu truyện cổ về những người dũng cảm, đông đảo sự việc phép thuật mà rất có thể không tất cả thật - truyện truyền thuyết)


Task 3. GAME: GUESS THE STORY

(Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn giỏi cổ tích mà bạn biết. Xong xuôi bảng mặt dưới.)

Title

 

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

Lời giải chi tiết:

Title (Tựa đề)

Who is faster? (Ai cấp tốc hơn?)

Genre (Thể loại)

Fable (Truyện ngụ ngôn)

Main characters

(Nhân vât chính)

a hare and a tortoise 

(thỏ với rùa)

Plot 

(Cốt truyện)

- The hare boated he run faster than the tortoise.

(Thỏ mặc loác chạy cấp tốc hơn rùa.)

- The tortoise challenged him lớn a race.

(Rùa thách thỏ chạy đua.)

- The Hare soon left the tortoise behind & took a nap. 

(Thỏ hối hả bỏ xa rùa cùng nằm ngủ.)

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. 

(Khi thỏ thức giấc dậy nó thấy rùa đang đi vào đích trước nó.)


Bài 3 b

b. Work in pairs. Interview each other & try khổng lồ guess the title of the story.

(Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng đoán tựa câu truyện.)

Lời giải chi tiết:

A: What kind of story is it?

(Nó là nhiều loại truyện gì?)

B: It"s a fairy tale.

(Nó là truyện cổ tích.)

A: Who are the main characters?

(Ai là nhân đồ gia dụng chính?)

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, và a prince.

Xem thêm: Bộ Ốc Vỏ Xe Wave Alpha Đời Đầu, Wave Zx, Dàn Áo Xe Wave Alpha Đời Đầu

(Cinderella, chị kế của cô ý ấy,mẹ kế cùng một hoàng tử.)

A: What"s it about?

(Nó nói về gì?)

B: It"s about Cinderella, a kind and beautiful girl who finally gets married lớn a prince.

(Nó nói tới Cinderella, một cô gái tốt bụng cùng xinh đẹp mà sau cùng kết hôn với cùng 1 hoàng tử.)