Làm theo nhóm. Chú ý vào 4 tượng phật và nói về chúng. Em rất có thể sử dụng thông tin trong mục 2 cùng 3 và đầy đủ phần khác để hoàn thành


Task 1. Before you read, work in groups and answer the questions

(Trước lúc đọc, hãy làm việc theo nhóm và vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

1. Do you think the Temple of Literature – the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu - Quoc Tu Giam?

(Bạn tất cả nghĩ rằng Temple of Literature - the Imperial Academy là một cái tên giờ đồng hồ Anh vắt cho quốc tử giám - quốc tử giám không?)

2. Why vì chưng many students pay a visit to the Temple of Literature - the Imperial Academy before their exams?

(Tại sao nhiều học sinh lại cho thăm văn miếu quốc tử giám - văn miếu trước kỳ thi của họ?)

3. What vì you think will happen to this historic place in the future?

(Bạn suy nghĩ điều gì sẽ xẩy ra với nơi lịch sử hào hùng này vào tương lai?)

Lời giải đưa ra tiết:

1.

Bạn đang xem: Unit 6

 Yes, I do.

(Vâng, đúng vậy.)

2. They come here to lớn wish the good result for their exams.

(Họ đến đây nhằm cầu ao ước có công dụng tốt mang lại kỳ thi của họ.)

3. There will be more tourists who visit this place in the future.

(Sẽ có nhiều du khách mang lại thăm vị trí này vào tương lai.)


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Task 2. Read the passage & answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Long ago, in the year 1070, there were no universities in Viet Nam. So, in 1076, Emperor Ly Nhan Tong decided to build one - the Imperial Academy. It is considered the first university in Viet Nam. The university was a great success & thousands of Vietnamese scholars graduated from this university.

The Imperial Academy has a long and interesting history. Many kings, emperors và scholars worked to lớn develop the university. Chu Van An was regarded as one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

In modern time, the Imperial Academy continues lớn grow and receive recognition. Many old buildings were reconstructed in 1999. In 2003, four statues (Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh Tong, và Chu Van An) were built. In 2010, the 82 Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO.

1. When was the Imperial Academy founded?

(Quốc Tử Giám được thành lập khi nào?)

2. Why was it successful?

(Tại sao nó thành công?)

3. Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy?

(Ai là trong số những nhà giáo lừng danh nhất ở Quốc Tử Giám?)

4. What is another special thing about it?

(Một điều quan trọng khác nữa về nó là gì?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Cách đây khôn xiết lâu, vào thời điểm năm 1070, không tồn tại trường đh ở Việt Nam. Do vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đại học lấy thương hiệu là Quốc Tử Giám. Nó được xem như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ngôi trường đại học là 1 trong thành công mập và hàng chục ngàn học giả nước ta đã xuất sắc nghiệp từ bỏ trường đh này.

Quốc Tử Giám tất cả một lịch sử dân tộc thú vị với lâu đời. Các vị vua, chúa với học đưa đã thao tác để cải tiến và phát triển trường đại học này. đường chu văn an được xem như là một một trong những nhà giáo khét tiếng ở Quốc Tử Giám.

Vào thời hiện đại, Quốc Tử Giám liên tục phát triển và cảm nhận sự công nhận. Các tòa bên cũ được xây dừng lại vào năm 1999. Vào khoảng thời gian 2003, 4 bức tượng phật (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. In 1076.

(Vào năm 1076.)

2. Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

(Bởi vì hàng vạn học giả vn đã tốt nghiệp tự đây.)

3. Chu Van An was.

(Nhà giáo Chu Văn An.)

4. It is considered the first university in Viet Nam.

(Nó được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.)


Task 3. Read the passage again and match the time in A with the events in B.

(Đọc lại đoạn văn với nối thời hạn trong phần A với sự kiện trong phần B làm sao để cho phù hợp.)

A

B

1. In 1076

2. In 1999

3. In 2003

4. In 2010

A. Many old buildings were reconstructed.

B. Four statues were built.

C. The 82 Doctors" stone tablets were recognised by UNESCO.

D. The Imperial Academy was founded.

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - D

2 - A

3 - B

4 - C

1 - D. In 1076 The Imperial Academy was founded.

(Quốc Tử Giám được ra đời năm 1076.)

2 - A. In 1999 Many old buildings were reconstructed.

(Năm 1999, các tòa đơn vị cũ đã được tạo ra lại.)

3 - B. In 2003 Four statues were built.

(Năm 2003, 4 tượng phật đã được xây dựng.)

4 - C. In 2010 The 82 Doctors’ stone tablets were recognised by UNESCO.

(Năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.)


Task 4. Work in groups. Look at the four statues & talk about them. You can use the informatior in 2 and 3 & other parts of the unit khổng lồ help you.

(Làm theo nhóm. Chú ý vào 4 bức tượng phật và nói tới chúng. Em rất có thể sử dụng thông tin trong mục 2 và 3 và hồ hết phần khác nhằm hoàn thành.)

Example:

Chu Văn An (1292-1370)

This is the statue of Chu Van An, He is considered one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

(Đây là tượng núm Chu Văn An. Ông được xem như là một giữa những nhà giáo lừng danh nhất sống Quốc Tử Giám.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Ly Thanh Tong (1023-1072)

This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.

(Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem là người ra đời Văn Miếu.)

2. Ly Nhan Tong (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.

(Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như thể người xây dựng nên Quốc Tử Giám.

Xem thêm: Quyết Định 959/ Qđ 959/Qđ-Bhxh Ngày 9/9/2015, Quyết Định 959/Qđ

)

3. Le Thanh Tong (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.

(Đây là tượng Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông đã chỉ định cho sản xuất bia tiến sỹ đầu tiên.)