Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?


Before

BEFORE YOU READ 

Work in pairs.

Bạn đang xem: Chương trình livestream sgk tiếng anh 12 unit 2: urbanisation

 Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận câu hỏi: gần như yếu tố nào sau đây là đặc biệt nhất cho cuộc sống thường ngày hạnh phúc? tại sao?)

- love (tình yêu)

- money (tiền bạc)

- parents’ approval (sự ưng ý của phụ thân mẹ)

- a nice house / flat (1 căn nhà/căn hộ đẹp)

- a good job (1 công việc tốt)

- good health (sức khỏe khoắn tốt)

Lời giải đưa ra tiết:

A: Which of the above factors is the most important for a happy life?

(Những nguyên tố trên là điều quan trọng nhất mang đến một cuộc sống thường ngày hạnh phúc?)

B: In my opinion, love, good health & a good job are the most important For a happy life.

(Theo tôi, tình yêu, mức độ khoẻ và các bước tốt là đặc biệt quan trọng nhất Đối với cuộc sống hạnh phúc.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: As we know, love, especially the true love, is an essential factor for a marriage life. Someone compares love with light or water to life. Indeed, with love we can suffer the hardship, sufferings or misfortunes of life. & there’s an important aspect of love: forgiveness. We can say love and forgiveness arc two inseparable qualities.

(Như chúng ta biết, tình yêu, espcciallv tình cảm đích thực, là 1 trong những yếu tố cần thiết cho cuộc sống hôn nhân. Ai đó so sánh tình yêu với ánh sáng hoặc nước đến cuộc sống. Thật vậy, cùng với tình yêu, bạn có thể chịu đựng những nặng nề khăn, đau buồn hoặc rất nhiều điều rủi ro mắn trong cuộc sống. Và gồm một khía cạnh đặc biệt của tình yêu: tha thứ. Chúng ta cũng có thể nói tình yêu và sự tha đồ vật là nhì phẩm hóa học không thể bóc rời.)

A: What about good health? Is it also indispensable too?

(Còn sức khoẻ thì sao? Nó cũng không thể sửa chữa thay thế được?)

B: Sure. Imagine! Can you work or live a happy life if you are in ill health?

(Chắc chắn. Hãy tưởng tượng! chúng ta cũng có thể làm vấn đề hoặc sống một cuộc sống đời thường hạnh phúc nếu khách hàng bị bệnh?)

A: Absolutely no.

(Hoàn toàn không.)

B: And a good job can provide you with money enough for your life & your family because money is a means

of comfort.

(Và một quá trình tốt hoàn toàn có thể cung cấp cho bạn cnoush tiền đến cuộc sống của khách hàng và gia đình của bạn, bởi vì tiền là một trong những phương tiện của sự thoải mái.)

A: OK. I quite agree with you.

(Ừm. Tôi hơi là gật đầu đồng ý với bạn.)


While Passage

WHILE YOU READ

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc bài xích đọc và có tác dụng những bài xích tập kèm theo.)

 

 

*

Traditionally, Americans and Asians have very different ideas about love và marriage. Americans believe in “romantic” marriage - a boy and a girl are attracted to lớn each other, fall in love, and decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in “contractual” marriage - the parents of the bride and the groom decide on the marriage; & love - if it ever develops - is supposed lớn follow marriage, not precede it.

To show the differences, a survey was conducted among American, Chinese và Indian students to lớn determine their attitudes toward love & marriage. Below is a summary of each group’s responses lớn the four key values.

Physical attractiveness: The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. They also agree that a wife should maintain her beauty và appearance after marriage.

Confiding: Few Asian students agree with the American students’ view that wives và husbands mô tả all thoughts. In fact, a majority of Indians and Chinese think it is better và wiser for a couple not to nội dung certain thoughts. A large number of Indian men agree that it is unwise to confide in their wives.

Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Trust built on love: Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged khổng lồ tell his wife where he has been if he comes home late. The Asian wife can demand a record of her husband’s activities. The American wife, however, trusts her husband to bởi vì the right thing because he loves her not because he has to.

The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Theo truyền thống lịch sử người Mĩ và bạn Á châu gồm những phát minh rất khác nhau về tình yêu cùng hôn nhân. Bạn Mĩ tin ở hôn nhân gia đình "lãng mạn” - một cậu trai với một cô bé cảm thấy đam mê nhau, yêu nhau và quyết định cưới nhau. Trái lại, ngườỉ Á châu tin ở hôn nhân gia đình “có tính giao ước" - cha mẹ của cô dâu và của chú rể ra quyết định việc hôn nhân; với tình yêu - trường hợp có trở nên tân tiến - được nghĩ là việc tiếp nối hôn nhân, chớ không tồn tại trước nó.

Để chứng tỏ những sự khác biệt một cuộc khảo sát được thực hiện giữa những sinh viên Mĩ, trung hoa và Ấn để đưa ra quyết định thái dộ của họ đối với tình yêu cùng hôn nhân. Dưới đây là phiên bản tóm tắt các câu hỏi của mỗi nhóm mang lại bốn phát minh quan trọng.

nét hấp dãn về nước ngoài hình: Sinh viên Mĩ vồ cập nhiều về nét lôi cuốn thể chất hơn sv Ân và trung hoa khi họ chọn vk hay chồng. Chúng ta cũng gật đầu rằng người bà xã nên duy trì vẻ đẹp với ngoại hình của mình sau hôn nhân.

phân chia sẻ: Ít sv Á châu chấp nhận quan điểm của sv Mĩ rằng bà xã và ông xã nên share mọi ý nghĩ về với nhau. Thực vậy, phần lớn sinh viên Ân và trung quốc thực sự cho rằng không thảo luận một số vấn đề, chia sẻ một số ý tưởng phát minh nào đó là giỏi và đúng đắn hơn. Đặc biệt rất nhiều người Ấn gật đầu đồng ý rằng giãi tỏ tâm sự với vk là không khôn ngoan.

Mối đối sánh tương quan của fan ngang hàng: Đa số sinh viên Á châu bác bỏ cách nhìn của người Mĩ hôn nhân là mọt tương quan trong những người đồng bậc với nhau, không yên cầu ít hay nhiều hơn thế nữa ở nhau. Đa số sinh viên Ân chấp nhận rằng trong hôn nhân bọn bà phải hi sinh những hơn đàn ông.

tín nhiệm xây dựng bên trên tình yêu: Đáng chú ý, nhiều sinh viên châu Á rộng sinh viên Mĩ chấp nhận rằng người ông xã bắt buộc nói cho bà xã nơi anh ta đã đi nếu anh về bên muộn. Người vk Á châu hoàn toàn có thể yêu cầu báo cáo những buổi giao lưu của chồng. Người vk Mĩ, chẳng hạn, tin chồng mình có tác dụng điều đúng vị anh yêu cô chứ không bởi anh sẽ phải làm.

Sự đối chiếu bốn phát minh về tính lãng mạn cho thấy người trẻ con châu Á không thơ mộng bằng tín đồ Mĩ đồng trang lứa.


While Task 1

Task 1: Explain the meaning of the italicized words/phrases in the following sentences.

(Giải thich nghĩa của rất nhiều từ/cụm tự in nghiêng ở phần nhiều câu sau.)

1. Love is supposed lớn follow marriage, not precede it.

(Tình yêu được đến là tuân theo hôn nhân, không xảy ra trước nó.)

2. A survey was made to determine their attitudes toward love & marriage.

(Một cuộc khảo sát điều tra đã được tiến hành để xác định thái độ của họ so với tình yêu và hôn nhân.)

3.They agree that it is unwise to confide in their wives.

(Họ gật đầu đồng ý rằng không có suy xét phải tin tưởng vợ mình.)

4. An Indian woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

(Phụ chị em Ấn Độ phải hy sinh nhiều hơn trong hôn nhân hơn bầy ông.)

5. A husband is obliged to tell his wife where he has been.

(Một bạn chồng có nghĩa vụ phải nói cho bà xã mình biết mình đã ở đâu.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Precede (v) = happen or exist before: xảy ra trước


While Task 2

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the four key values in the survey?

(Bốn giá bán trị thiết yếu trong cuộc khảo sát điều tra là gì?)

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians?

(Người nào quan tâm nhiều hơn thế nữa tới sự hấp dẫn về thể chất khi lựa chọn vợ hay chồng, giới trẻ Mỹ xuất xắc Châu Á?)

3. What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?

(Thái độ của sinh viên Ấn Độ về quan liêu hệ đối tác bằng nhau?)

4. Why does the American wife trust her husband to vày the right thing?

(Tại sao những người vợ sinh hoạt Mỹ lại tin cẩn vào ông xã mình làm điều đúng?)

5. What is the main finding of the survey?

(Phát hiện thiết yếu của cuộc khảo sát này là gì?)

Lời giải chi tiết:

1.  They are “trust built on love, physical attractiveness, confiding and partnership of equals.”

(Đó là "niềm tin thiết kế trên tình yêu, sức cuốn hút về thể chất, sự tin cậy và công ty đối tác bằng nhau.")

Thông tin: Câu thứ nhất của đoạn 3,4,5,6.

2. The Americans are much more concerned with it than the Indians & the Chinese when choosing a wife or a husband.

(Người Mỹ quan liêu tâm nhiều hơn đến sự lôi kéo về thể chất hơn người Ấn Độ và tín đồ Hoa khi lựa chọn vợ hoặc một fan chồng.)

Thông tin: Đoạn 3 “The Americans are much more concerned than the Indians & the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband.”

3. The Indian students agree that a woman has khổng lồ sacrifice more in a marriage than a man.

(Các sinh viên Ấn Độ đồng ý rằng một thanh nữ đã hy sinh nhiều hơn nữa trong hôn nhân gia đình hơn là một trong những người bọn ông.)

Thông tin: Đoạn 5: “Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to lớn sacrifice more in a marriage than a man.

4.  The American wife trusts her husband to bởi the right thing because he loves her not because he has to.

(Người bà xã Mỹ tin cậy vào ck mình làm điều đúng vì anh ấy yêu thương cô ấy không hẳn vì anh ta bị tóm gọn buộc đề xuất làm điều đó.)

Thông tin: Đoạn 6 “The American wife, however, trusts her husband to bởi vì the right thing because he loves her not because he has to.”

5. The main finding of the survey is young Asians are not as romantic as their American counterparts.

(Phát hiện chủ yếu của cuộc khảo sát điều tra này là những người châu Á con trẻ tuổi không lãng mạn tựa như những người Mỹ.)

Thông tin: Đoạn cuối “The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts.”


B: That’s right. First, in my opinion, it"s the size. A traditional family was usually an extended family, that is more than one generation living together under one roof.

(Đúng vậy. Thứ nhất, theo ý kiến của tôi, chính là kích cỡ. Một mái ấm gia đình truyền thống thường là một mái ấm gia đình mở rộng, có khá nhiều hơn một cố kỉnh hệ cùng thông thường sống bên dưới một mái nhà.)

C: But now a modern family is usually a nuclear family, consisting of only parents và their children.

(Nhưng hiện nay một gia đình hiện đại hay là một gia đình hạt nhân, bao gồm chỉ có cha mẹ và con cháu của họ.)

D: OK. Và the key fact we should mention is the number of children. A traditional family was usually a large one, with more than three. In some families, people could find the number of children up to ten or even more. On the contrary, a modem family, especially families in big cities, has only one or two children at most.

(OK. Và thực tiễn chính mà họ cần đề cập đến là số trẻ em em. Một gia đình truyền thống thường xuyên là một mái ấm gia đình lớn, với hơn ba người. Ở một số trong những gia đình, con người có thể tìm thấy số trẻ em em lên đến mức mười hoặc thậm chí còn nhiều hơn. Ngược lại, một gia đình modem, đặc biệt là các gia đình ở những thành phố lớn, chỉ bao gồm một hoặc hai trẻ nhỏ nhiều nhất.)

A: Next, in a traditional family, the father takes all responsibilities for the family. In other words, father works & earns money to tư vấn the whole family. The woman’s tasks are confined within the family: bearing children & doing all the housework.

(Tiếp theo, vào một mái ấm gia đình truyền thống, người phụ vương đảm nhiệm mọi trọng trách cho gia đình. Nói biện pháp khác, cha làm vấn đề và kiếm tiền nhằm nuôi sống cả gia đình. Những nhiệm vụ của người thiếu nữ bị tiêu giảm trong gia đình: sinh nhỏ và làm toàn bộ các các bước nhà.)

B: Now in a modern family, both husband & wife have to work to tư vấn the family.

(Bây tiếng trong một gia đình hiện đại, cả nhị vợ ck đều phải thao tác làm việc để cung ứng gia đình.)

C: And what’s more husband and wife should cốt truyện household work together.

(Và ông chồng và vk nên chia sẻ các bước gia đình với nhau các hơn.)

D: That"s the interesting idea about the modern family: everyone in a family has his / her own responsibility to lớn do, that is he / she should take part in the maintenance or the building of the family"s happiness.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án Chi Tiết Nhất File Pdf, Ôn Tập Vật Lý 11 Chương 4 Từ Trường

(Đó là phát minh thú vị về mái ấm gia đình hiện đại: mọi tín đồ trong gia đình có trọng trách riêng của mình để làm, sẽ là anh / cô ấy đề nghị tham gia bảo vệ hoặc xây dựng niềm hạnh phúc của gia đình.)

A: OK. The husband & the wife must have the partnership of equals in the family: no one is superior khổng lồ the other. Both have their corresponding responsibilities for his /her own.

(OK. Người ông chồng và người bà xã phải tất cả quan hệ đối tác bằng nhau vào gia đình: không người nào vượt trội hơn tín đồ kia. Cả hai đều phải có những nhiệm vụ tương ứng cùng với mình.)