*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp những gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X tất cả 2 axit to RCOOH cùng R’COOH tác dụng với glixerol. Số lượng chất lớn tối đa có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất khủng X trong môi trường thiên nhiên axit, sau bội phản ứng nhận được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất to X trong môi trường axit, nhận được axit oleic và axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH nhận được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được khối lượng xà chống là


Đun nóng hóa học béo buộc phải vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol nhận được là


Một một số loại chất béo tất cả M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kilogam chất bự trên đang điều chế được m kg xà phòng natri gồm 28% chất phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 cùng H2O hơn yếu nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất mập trên tác dụng tối nhiều với 800 ml dung dịch Br2 1M. Cực hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất lớn được gọi chung là triglixerit tốt triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm sinh ra

(b) chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước tuy thế tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) phản nghịch ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng xuất hiện ancol là


Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X tác dụng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất mập Y. Đem toàn cục Y tính năng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn thể muối sau phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Giá trị của a ngay gần nhất với mức giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Hỗn vừa lòng X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, phải dùng toàn diện 3,75 mol O2 thì nhận được H2O với 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol và m gam muối. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Còn mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch cất b gam muối. Cực hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị vừa đầy đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O cùng 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X buộc phải vừa đầy đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X công dụng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ khoảng 3 gam mỡ bụng lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp và tiếp tục khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để vào để giữ cho thể tích của tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất phệ X bắt buộc dùng hoàn toản 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất lớn trên bởi NaOH nhận được m gam hỗn hợp hai muối hạt của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, chiếm được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Ví như đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Quý giá của m là


Thủy phân chất bự triglixerit X trong hỗn hợp NaOH người ta thu được xà phòng là tất cả hổn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol theo thứ tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun cho nóng 2,225 kilogam chất lớn Tristearin (có chứa 20% tạp hóa học trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử hiệu suất của phản nghịch ứng 100%. Khối lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X phải vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 cùng 2 mol H2O. Mang đến m gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu dùng vừa đủ 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong hỗn hợp NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn nhát nhau 1,817 lần với glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 cùng 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và m gam muối. Khía cạnh khác, 25,74 gam X chức năng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đủ 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 cùng 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác mang đến a gam X phản nghịch ứng với trọn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả chất phệ Y cùng axit Z (trong kia Y được tạo thành từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH nhận được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ gia dụng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số liên kết π nhỏ dại hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là đông đảo hợp hóa học hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai team CH2. Nhận định và đánh giá nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang đến a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau làm phản ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn cất m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hỗn vừa lòng E tất cả axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Cho m gam E công dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy không còn m gam E thì cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O cùng 5,22 mol CO2. Cân nặng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất mập X bằng KOH thu được 96,2 gam chất rắn cùng 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn hòa hợp X gồm những triglixerit trong phân tử hồ hết chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X nên a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH đầy đủ được m1 gam muối. Quý giá a và m1 lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang đến a mol X chức năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén bát sứ nhỏ tuổi khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnh thoảng thêm nước đựng để giữ đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên láo lếu hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy tất cả lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong thử nghiệm này, có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn chất bôi trơn máy.

Xem thêm: Bài Tập Vẩy Tay Dịch Cân Kinh Chữa Bách Bệnh Mãn Tính, Bài Tập Vẩy Tay Trị Bệnh Thần Kỳ

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.