MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Số 03/2007/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCLÀM VIỆC vào BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ lao lý phòng, kháng tham nhũng ngày 29 mon 11 năm 2005;Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 mon 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa đổi,bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 vàPháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29tháng 4 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2003 của chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Nội vụ;Xét ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 :Ban hành kèm theo ra quyết định này quy tắc ứng xử của cán bộ,công chức, viên chức thao tác trong bộ máy chính quyền địa phương.

Bạn đang xem: Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Điều 2 :Quyết định này còn có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày đăng Công báo.

Điều 3 :Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực trực thuộc Trungương có trách nhiệm tổ chức thi hành ra quyết định này.

vị trí nhận : - Như điều 3; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện Kiểm sát về tối cao; - tandtc nhân dân tối cao; - Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Công báo; Website bao gồm phủ, Ban chỉ đạo TW về phòng, phòng tham nhũng; - lưu VT, Vụ CCVC

BỘ TRƯỞNG Đỗ quang Trung

BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONGBỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG(Ban hành kèm theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26tháng 02 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Quy tắc này lao lý các chuẩn chỉnh mực ứng xử củacán bộ, công chức, viên chức thao tác trong máy bộ chính quyền địa phương trongthi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ giới tính xã hội; trọng trách của cán bộ, côngchức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền vào việc triển khai và xửlý vi phạm.

Điều 2. Đối tượngđiều chỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượngđiều chỉnh theo điều khoản tại nguyên tắc này bao gồm:

1. Những người dân được phép tắc tại điểm a với điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm2003 thao tác làm việc trong những cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân với Hội đồng nhân dâncấp tỉnh, cấp huyện.

2. Những người được lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003làm việc trong số đơn vị sự nghiệp ở trong nhà nước thuộc cỗ máy chính quyền địaphương.

3. Những người do thai cử để đảm nhiệm chứcvụ theo nhiệm kỳ trong sở tại Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cung cấp xãquy định trên điểm g khoản 1 Điều 1 và những chức danh chuyênmôn nhiệm vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp cho xã pháp luật tại điểm h khoản1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003.

Điều 3. Mục đích

Mục đích điều khoản Quy tắc ứng xử của cán bộ,công chức, viên chức nhằm:

1. điều khoản các chuẩn mực ứng xử của cán bộ,công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ cùng trong dục tình xã hội,bao gồm những việc phải có tác dụng hoặc không được gia công nhằm bảo vệ sự liêm chính vàtrách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động nhiệmvụ, công vụ với quan hệ làng mạc hội của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cấp ý thức,trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác làm việc phòng, kháng thamnhũng.

3. Là căn cứ để những cơ quan, đơn vị chức năng có thẩmquyền xử lý nhiệm vụ khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật các chuẩn mựcxử sự trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ với trong quan hệ giới tính xã hội, đồng thời làcăn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành những quy định luật pháp của cán bộ,công chức, viên chức.

Điều 4. Lý giải từngữ

Trong quy tắc này, những từ ngữ tiếp sau đây đượchiểu như sau:

Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ" là những quy định về hầu hết việcphải làm cho hoặc không được thiết kế khi cán bộ, công chức, viên chức triển khai nhiệm vụ,công vụ vào thời gian thao tác làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với những cơ quan, đơnvị đơn vị nước liên quan ở tw và địa phương, với các tổ chức trong thôn hộicó liên quan đến trọng trách được giao cùng trong giải quyết và xử lý các yêu ước của côngdân.

2. "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, côngchức, viên chức trong quan hệ xã hội " là những quy định về những việc phảilàm hoặc không được làm của cán bộ, công chức, viên chức lúc tham gia những hoạtđộng làng mạc hội và cùng đồng bảo đảm an toàn sự gương mẫu, thi công nếp sống tiến bộ sốngvà thao tác theo lao lý của pháp luật.

3. "Vụ lợi" là tiện ích vật chất,tinh thần mà người dân có chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi đạt được hoặc hoàn toàn có thể đạt được thôngqua hành động tham nhũng.

4. "Tham nhũng" là hành vi củangười gồm chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đã lợi dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đó bởi vì vụ lợi.

Chương 2

CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁNBỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCTRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ

Mục 1

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI LÀM

Điều 5. Những quy địnhchung

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thihành nhiệm vụ, công vụ yêu cầu thực hiện vừa đủ và đúng những quy định về nghĩa vụ củacán bộ, công chức, viên chức được công cụ tại Điều 6, Điều 7, Điều8 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

2. Cán bộ, công chức, viên chức có tráchnhiệm phát hiện việc tiến hành sai hoặc không đầy đủ, không đúng qui định củacác cán bộ, công chức, viên chức không giống trong cùng cơ quan, đơn vị chức năng và cán bộ,công chức, viên chức những cơ quan, đơn vị chức năng khác có liên quan trong tiến hành nhiệmvụ, công vụ, bội nghịch ánh cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ,công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về hồ hết phản hình ảnh của mình.

3. Người đứng đầu và cấp cho phó của bạn đứngđầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thống trị và sử dụng cán bộ, công chức, viên chứccó trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tiến hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ,công chức, viên chức trực thuộc thẩm quyền và cách xử trí vi phạm đối với cán bộ, công chức,viên chức vi phạm những quy định của điều khoản theo phân cấp thống trị cán bộ, côngchức.

Điều 6. Chế độ về việcchấp hành các quyết định so với cán bộ, công chức, viên chức khi triển khai nhiệmvụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, viên chức lúc thực thinhiệm vụ, công vụ phải chấp hành đưa ra quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền. Cán bộ, côngchức, viên chức được giao trọng trách phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên chứckhác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức những cơ quan,đơn vị, tổ chức khác có liên quan để tiến hành nhiệm vụ, công vụ bao gồm hiệu quả.

2. Cán bộ, công chức, viên chức lúc thực hiệnnhiệm vụ, công vụ đề xuất chấp hành quyết định của cấp thống trị trực tiếp. Trường hợpcó quyết định của cung cấp trên cấp thống trị trực tiếp thì cán bộ, công chức, viên chứcphải triển khai theo đưa ra quyết định của cấp gồm thẩm quyền cao nhất, mặt khác cótrách nhiệm báo cáo cấp thống trị trực tiếp của bản thân về việc triển khai quyết địnhđó.

Khi thực hiện quyết định của cấp gồm thẩmquyền, cán bộ, công chức, viên chức phát hiện ra quyết định đó trái điều khoản hoặckhông tương xứng với thực tiễn thì phải báo cáo ngay với những người ra quyết định.Trong trường thích hợp vẫn phải chấp hành ra quyết định thì phải report lên cung cấp trên trựctiếp của người ra ra quyết định và không phải chịu trọng trách về hậu quả khiến rado việc triển khai quyết định đó.

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việctrong bộ máy chính quyền địa phương cấp trên có nhiệm vụ kiểm tra việc thựchiện những quyết định của cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới thuộc nghành đượcgiao. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện nay và báo cáo kịp thờivới tín đồ ra quyết định cùng cấp, cung cấp dưới hoặc fan ra đưa ra quyết định của cấptrên về những ra quyết định có địa thế căn cứ trái luật pháp hoặc không tương xứng với thựctiễn thuộc lĩnh vực được giao.

Điều 7. Nguyên tắc về giảiquyết những yêu mong của cơ quan, đối kháng vị, tổ chức và công dân lúc cán bộ, công chức,viên chức tiến hành nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, viên chức lúc đượcgiao nhiệm vụ, công vụ để xử lý các yêu cầu của cơ quan, solo vị, tổ chứcvà công dân đề nghị có trọng trách hướng dẫn công khai minh bạch quy trình thực hiện đã đượccấp gồm thẩm quyền phê duyệt đảm bảo an toàn các yêu ước của cơ quan, đối chọi vị, tổ chức triển khai vàcông dân được xử lý đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hòa hợp công việccần kéo dãn quá thời hạn quy định, cán bộ, công chức, viên chức gồm trách nhiệmthông báo công khai cho cơ quan, đối chọi vị, tổ chức triển khai và công dân gồm yêu mong biết rõlý do.

2. Cán bộ, công chức, viên chức lúc đượcgiao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu mong của cơ quan, 1-1 vị, tổ chứcvà công dân phải phụ trách về hành vi của bản thân mình theo đúng khí cụ củapháp luật.

Điều 8. Chế độ tronggiao tiếp hành chính

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việctại công sở và trong thời hạn thực thi nhiệm vụ, công vụ đề nghị mặc trang phụcđúng điều khoản chung và phương tiện của từng ngành, lĩnh vực; buộc phải đeo thẻ công chứctheo quy định; buộc phải đeo phù hiệu của các nghành nghề dịch vụ đã được quy định quy định;phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đối chọi vị, chỉ huy và đồng nghiệp.

2. Trong tiếp xúc tại văn phòng và cùng với côngdân, cán bộ, công chức, viên chức phải gồm thái độ định kỳ sự, hoà nhã, văn minh.Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bạn dạng hành thiết yếu hoặc qua những phương tiệnthông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng...) phải đảm bảo thông tin trao đổiđúng nội dung công việc mà cơ quan, đối kháng vị, tổ chức và công dân nên hướng dẫn,trả lời.

3. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạotrong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị chức năng phải nắm bắt kịp thờitâm lý của cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc thẩm quyền cai quản để có cách thứcđiều hành phù hợp với từng đối tượng người dùng nhằm phát huy khả năng, tởm nghiệm, tínhsáng tạo, dữ thế chủ động trong việc tiến hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức,viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập với phát huy sáng kiếncủa cán bộ, công chức, viên chức; tôn trọng cùng tạo ý thức cho cán bộ, công chức,viên chức khi giao và chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự củacán bộ, công chức, viên chức lúc bị làm phản ánh, năng khiếu nại, cáo giác không đúng sựthật.

4. Cán bộ, công chức, viên chức quá hànhchuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng vị thế của người lãnh đạo, phục tùng cùng chấphành trọng trách được giao bên cạnh đó phát huy lòng tin tự chủ, dám chịu trách nhiệm;có nhiệm vụ đóng góp chủ ý trong hoạt động, điều hành và quản lý của cơ quan, đối chọi vịmình bảo đảm cho chuyển động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.

5. Trong quan hệ người cùng cơ quan cán bộ, côngchức, viên chức nên chân thành, nhiệt độ tình đảm bảo an toàn sự đoàn kết; phối kết hợp vàgóp ý trong quá trình thực hiện tại nhiệm vụ, công vụ để các bước được giải quyếtnhanh với hiệu quả.

Mục 2

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 9. Các quy địnhchung

1. Cán bộ, công chức, viên chức đề nghị thực hiệnnhững hiện tượng tại những Điều 15, 16, 17, 18, 19 với Điều trăng tròn củaPháp lệnh Cán bộ, công chức và các Điều 37, Điều 40 của LuậtPhòng, phòng tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về số đông việccán bộ, công chức, viên chức không được làm.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thựcthi nhiệm vụ, công vụ không được mạo xưng để xử lý công việc; không đượcmượn danh cơ quan, đơn vị chức năng để giải quyết các bước của cá nhân.

Điều 10. Những quy địnhcán bộ, công chức, viên chức không được thiết kế trong tình dục nhiệm vụ, công vụ

1. Cán bộ, công chức, viên chức không đượctrốn tránh, đùn đẩy nhiệm vụ khi nhiệm vụ, công vụ vày mình tiến hành gây rahậu quả ảnh hưởng đến buổi giao lưu của cơ quan, đơn vị chức năng mình hoặc của cơ quan, đơnvị, tổ chức triển khai khác hoặc phạm luật tới nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm củacông dân.

2. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượccố tình kéo dài thời gian hoặc lắc đầu sự phối kết hợp của những người dân trong cơquan, đơn vị chức năng mình hoặc cơ quan, 1-1 vị, tổ chức có liên quan và của công dânkhi triển khai nhiệm vụ, công vụ.

3. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượcche giấu, bưng đậy và làm sai lệch nội dung các phản hình ảnh của cán bộ, công chức,viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chứckhác hoặc của công dân về rất nhiều việc tương quan đến chức năng, nhiệm vụ do mìnhđược giao thực hiện không đúng phương pháp của pháp luật.

Điều 11. Các quyđịnh cán bộ, công chức, viên chức không được gia công khi giải quyết các yêu cầu củacơ quan, đối kháng vị, tổ chức triển khai và của công dân

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi đượcgiao giải quyết các yêu ước của cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai và của công dân khôngđược không đồng ý các yêu mong đúng lao lý của người rất cần được giải quyết phù hợp vớichức trách, trách nhiệm được giao.

2. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượclàm mất, hư hư hoặc làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơquan, 1-1 vị, tổ chức và công dân khi được giao trách nhiệm giải quyết.

3. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượclàm lộ kín đáo Nhà nước, bí mật công tác và kín nội dung đối chọi thư khiếu nại, tốcáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.

Chương 3

CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁNBỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG quan liêu HỆ XÃ HỘI

Mục 1

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI LÀM

Điều 12. Các quy địnhchung

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thamgia các chuyển động xã hội miêu tả văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử,trang phục để tín đồ dân tin yêu.

2. Cán bộ, công chức, viên chức cần cótrách nhiệm hướng dẫn bạn dân khi tham gia vào các chuyển động thuộc lĩnh vựcmình được giao đúng chế độ của quy định nhằm sản xuất nếp sống và thao tác theoquy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, viên chức lúc phát hiệncó hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông tin với cơ quan, solo vịcó thẩm quyền xử lý.

Điều 13. Các quy địnhcán bộ, công chức cấp cho xã phải làm

Cán bộ, công chức cấp cho xã khí cụ tại khoản3 Điều 2 của nguyên tắc này ngoài việc phải triển khai các lao lý tại Quy tắcnày, thì tại địa phận đang công tác làm việc còn phải thực hiện các dụng cụ sau:

1. Phía dẫn xã hội dân cư phân phát triểnkinh tế gia đình; tuyên truyền phổ cập giáo dục pháp luật trong xã hội dâncư .

2. Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kếhoạch số lượng dân sinh và gia đình, phòng chống bệnh dịch tật, phòng phòng tệ nạn làng hội,bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn môi trường theo mức sử dụng của pháp luật.

3. Hướng dẫn xã hội dân cư thực hiệnphong trào toàn dân đoàn kết, desgin đời sống văn hoá theo nguyên tắc chung vàcủa cộng đồng.

4. Phía dẫn cộng đồng dân cư nâng caotrình độ hiểu biết về các lĩnh vực phù hợp với yêu mong phát triển kinh tế tài chính - xãhội của địa phương.

Mục 2

NHỮNGVIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 14. Các quy địnhnhững câu hỏi cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong dục tình xã hội

1. Cán bộ, công chức, viên chức không đượclợi dụng chức vụ, quyền hạn, giả danh để chế tạo thanh núm khi tham gia những hoạt độngtrong thôn hội.

2. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượcsử dụng các tài sản, phương tiện đi lại công mang đến các vận động xã hội không thuộc hoạtđộng nhiệm vụ, công vụ.

3. Cán bộ, công chức, viên chức không đượctổ chức các vận động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chứcvà các chuyển động khác của phiên bản thân và mái ấm gia đình vì mục tiêu vụ lợi.

Điều 15. Những quy địnhcán bộ, công chức, viên chức không được gia công trong ứng xử khu vực công cộng

1. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượcvi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở địa điểm công cộng; ko được vi phạmcác chuẩn chỉnh mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để đảm bảo an toàn sự văn minh,tiến bộ của làng hội.

2. Cán bộ, công chức, viên chức ko đượcvi phạm các quy định về đạo đức công dân vẫn được điều khoản quy định hoặc sẽ đượccộng đồng người dân thống nhất thực hiện.

Chương 4

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 16. Trách nhiệm củacán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức tất cả tráchnhiệm thực hiện đúng những quy định tại luật lệ này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức gồm tráchnhiệm chuyển động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện đúng các quy định tạiQuy tắc này; phát hiện nay và report cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về phần nhiều vi phạmQuy tắc này của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng cỗ máy, vào hệ thốngngành, lĩnh vực.

Điều 17. Trách nhiệm củangười đứng đầu và cung cấp phó của tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản ngại lývà sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

1. Cửa hàng triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiệnQuy tắc này.

2. Niêm yết công khai minh bạch Quy tắc này trên trụ sởlàm câu hỏi của cơ quan, đối chọi vị.

3. Kiểm tra, đo lường việc triển khai Quy tắcnày của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

4. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạmhoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với cán bộ,công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị chức năng theo phân cấp làm chủ cán bộ, côngchức.

Điều 18. Trách nhiệm củangười cầm đầu và cấp phó của bạn đứng đầu cơ quan cai quản cấp trên của cơquan, đơn vị trực tiếp thống trị và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

1. Kiểm tra, đo lường và tính toán việc triển khai Quy tắcnày của cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới.

2. Xử lý phạm luật Quy tắc này so với cán bộ,công chức, viên chức nằm trong thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Chương 5

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Đối cùng với cán bộ,công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm luật cácquy định tại quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm có khả năng sẽ bị xử lý trách nhiệmtheo chính sách của lao lý hoặc bị tầm nã cứu trọng trách hình sự.

Điều 20. Đối vớingười mở đầu và cấp cho phó của bạn đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lývà áp dụng cán bộ, công chức, viên chức

Cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp thống trị và sử dụngcán bộ, công chức, viên chức có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy địnhtại những điều 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 của quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm củacán bộ, công chức, viên chức, fan đứng đầu và cung cấp phó của bạn đứng đầucơ quan, đơn vị đó bị giải pháp xử lý kỷ cách thức theo công cụ của pháp luật.

Chương 6

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm củaBộ Nội vụ

Bộ Nội vụ có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc Uỷban nhân dân những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương tiến hành Quy tắc này.

Xem thêm: Quá Trình Nhân Đôi Adn Được Thực Hiện Theo Nguyên Tắc Gì ?

Điều 22. Trọng trách củaSở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Sở Nội vụ có trọng trách tham mưu giúpChủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triểnkhai thực hiện các luật về luật lệ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chứclàm câu hỏi trong cỗ máy chính quyền địa phương ở trong phạm vi cai quản lý; kiểm tra,giám sát việc niêm yết công khai minh bạch và thực hiện Quy tắc này của các cơ quan,đơn vị thuộc cỗ máy chính quyền địa phương mình.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả vấn đềgì vướng mắc kiến nghị sở Nội vụ những tỉnh, tp trực thuộc trung ương phảnánh về bộ Nội vụ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.