$2 ,mathop Mglimits_^0 ,,+,, mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 2 mathop Mglimits_^+2 mathop Olimits_^-2 ,,,,,,,, (1)$

Số lão hóa của $Mg$ tăng từ bỏ $0$ lên $+2$ $,Rightarrow ,$ $Mg$ nhường electron:

$mathop Mglimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2e$

Oxi dìm electrron:

$mathop Olimits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Olimits_^-2$

$Longrightarrow ,$ quy trình $Mg$ nhường electron là quy trình oxi hóa $Mg$.

$Longrightarrow ,$ Ở bội phản ứng $(1)$, chất oxi hóa là $Oxi$, hóa học khử là $Mg$.

Bạn đang xem: Quá trình oxi hóa là gì

$ullet$ tỉ dụ 2:

$mathop Culimits_^+2 mathop Olimits_^-2 ,,+,, mathop H_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Culimits_^0 ,,+,, mathop H_2limits_^+1 mathop Olimits_^-2 ,,,,,,,, (2)$

Số thoái hóa của $Cu$ sút từ $+2$ xuống $0$ $,Rightarrow ,$ $Cu$ trong $CuO$ nhấn thêm $2e$:

$mathop Culimits_^+2 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Culimits_^0$

Số oxi hóa của $H$ tăng từ $0$ lên $+1$ $,Rightarrow ,$ $H$ nhường đi $1e$:

$mathop Hlimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Hlimits_^+1 ,,+,, 1e$

$Longrightarrow ,$ quá trình $mathop Culimits_^+2$ dấn thêm $2e$ call là quá trình khử $mathop Culimits_^+2$ (sự khử $mathop Culimits_^+2$).

$Longrightarrow ,$ Ở phản bội ứng $(2)$, hóa học oxi hóa là $CuO$, chất khử là $Hiđro$.

$ullet ,$ bắt lại:

- chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron.

- hóa học oxi hóa (chất bị khử) là chất thu electron.

- quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quy trình nhường electron.

- quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

2. Xét phản nghịch ứng không tồn tại oxi tham gia

$ullet ,$ tỉ dụ 3:

*

Phản ứng $(3)$ có sự thay đổi số oxi hóa, sự đến – dìm electron:

$mathop Nalimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Nalimits_^+1 ,,+,, 1e$

$mathop Cllimits_^0 ,,+,, 1e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1$

$ullet ,$ ví dụ 4:

$mathop H_2limits_^0 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 2mathop Hlimits_^+1 mathop Cllimits_^-1 ,,,,,,,, (4)$

Phản ứng $(4)$ tất cả sự biến đổi số oxi hóa của các chất, vì cặp electron góp bình thường lệch về $Cl$.

$ullet ,$ ví dụ 5:

$mathop Nlimits_^-3 H_4 mathop Nlimits_^+5 O_3 ,, oversett^0longrightarrow ,, mathop N_2limits_^+1 O ,,+,, 2, H_2O ,,,,,,,, (5)$

Phản ứng $(5)$ nguyên tử $mathop Nlimits_^-3$ nhường nhịn $e$, $mathop Nlimits_^+5$ dấn $e$

$longrightarrow ,$ tất cả sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố.

3. Bội phản ứng oxi hóa – khử

- phản bội ứng thoái hóa – khử là phản ứng hóa học, trong các số ấy có sự gửi electron giữa những chất phản bội ứng, tốt phản ứng thoái hóa – khử là phản bội ứng hóa học trong những số ấy có sự thay đổi số lão hóa của một số trong những nguyên tố.

II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

$ullet ,$ phương thức thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc: tổng thể electron vày chất khử nhường bằng tổng số electron mà hóa học oxi hóa nhận.

- bước 1: xác định số oxi hóa của các nguyên tố nhằm tìm chất oxi hóa và chất khử.

- cách 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi thừa trình.

- cách 3: tìm hệ số tương thích cho hóa học oxi hóa và chất khử thế nào cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

- bước 4: Đặt hệ số của những chất thoái hóa và hóa học khử vào sơ đồ phản ứng, từ kia tính ra hệ số các chất khác bao gồm trong phương trình. Kiểm tra cân đối số nguyên tử của các nguyên tố và cân đối điện tích hai vế để xong xuôi phương trình hóa học.

$ullet ,$ ví dụ 1: Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng oxi hóa khử sau:

$NH_3 ,,+,, Cl_2 ,,longrightarrow ,, N_2 ,,+,, HCl$

- cách 1:

$mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, mathop Hlimits_^+1 mathop Cllimits_^-1$

+ Số lão hóa của $N$ tăng từ bỏ $-3$ lên $0,$: hóa học khử

+ Số oxi hóa của $Cl$ bớt từ $0$ xuống $-1,$: hóa học oxi hóa

- bước 2:

+ quá trình oxi hóa: $,,2, mathop Nlimits_^-3 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6e$

+ quá trình khử: $,,mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1$

- bước 3:

+ quá trình oxi hóa: $,,(2, mathop Nlimits_^-3 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6e) ,, imes 1$

+ quá trình khử: $,,(mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 2, mathop Nlimits_^-3 ,,+,, 3, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6, mathop Cllimits_^-1$

- cách 4:

$2,NH_3 ,,+,, 3, Cl_2 ,,longrightarrow ,, N_2 ,,+,, 6, HCl$

$ullet ,$ ví dụ 2: Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng lão hóa khử sau:

$mathop Mglimits_^0 ,,+,, mathop Allimits_^+3 Cl_3 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 Cl_2 ,,+,, mathop Allimits_^0$

$Mg$ là chất khử; $mathop Allimits_^+3$ (trong $AlCl_3$) là chất oxi hóa.

$(mathop Mglimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2e) ,, imes 3$

$(mathop Allimits_^+3 ,,+,, 3e ,, longrightarrow ,, mathop Allimits_^0) ,, imes 2$

$Longrightarrow , 3, mathop Mglimits_^0 ,,+,, 2, mathop Allimits_^+3 ,, longrightarrow ,, 3, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2, mathop Allimits_^0$

Phương trình đã là:

$3,Mg ,,+,, 2,AlCl_3 ,,longrightarrow ,, 3, MgCl_2 ,,+,, 2,Al$

$ullet ,$ ví dụ 3: Lập phương trình hóa học của làm phản ứng lão hóa khử sau:

$K mathop Cllimits_^+5 O_3 ,, longrightarrow ,, K mathop Cllimits_^-1 ,,+,, K mathop Cllimits_^+7 O_4$

$mathop Cllimits_^+5$ (trong $KClO_3$) vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

$(mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 1$

$(mathop Cllimits_^+5 ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^+7 ,,+,, 2e) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 4, mathop Cllimits_^+5 ,, longrightarrow ,, 1, mathop Cllimits_^-1 ,,+,, 3, mathop Cllimits_^+7$

Phương trình vẫn là:

$4,KClO_3 ,,longrightarrow ,, KCl ,,+,, 3, KClO_4$

$ullet ,$ tỉ dụ 4: Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứng thoái hóa khử sau:

$K mathop Cllimits_^+5 O_3 ,, longrightarrow ,, K mathop Cllimits_^-1 ,,+,, mathop O_2limits_^0$

$mathop Cllimits_^+5$ (trong $KClO_3$) là chất oxi hóa; $mathop Olimits_^-2$ (trong $KClO_3$) là chất khử.

$(mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 2$

$(2,mathop Olimits_^-2 ,, longrightarrow ,, mathop O_2limits_^0 ,,+,, 4e) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 2, mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6, mathop Olimits_^-2 ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1 ,,+,, 3, mathop O_2limits_^0$

Phương trình đang là:

$2,KClO_3 ,,longrightarrow ,, 2,KCl ,,+,, 3, O_2$

$ullet ,$ thí dụ 5: Lập phương trình hóa học của bội phản ứng lão hóa khử sau:

$mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,,+,, mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Fe_2limits_^+3 mathop O_3limits_^-2 ,,+,, mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2$

$mathop Felimits_^+2,$, $mathop Slimits_^-1$ (trong $FeS_2$) là chất khử, $mathop O_2limits_^0$ là chất oxi hóa.

$mathop Felimits_^+2 ,, longrightarrow ,, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 1e$

$2,mathop Slimits_^-1 ,, longrightarrow ,, 2,mathop Slimits_^+4 ,,+,, 10e$

$(mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 2,mathop Slimits_^+4 ,,+,, 11e) ,, imes 4$

$(mathop O_2limits_^0 ,,+,, 4e ,, longrightarrow ,, 2,mathop Olimits_^-2) ,, imes 11$

$Longrightarrow , 4, mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,,+,, 11,mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 4, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 8, mathop Slimits_^+4 ,,+,, 22,mathop Olimits_^-2$

Phương trình đã là:

$4,FeS_2 ,,+,, 11,O_2 ,,longrightarrow ,, 2,Fe_2O_3 ,,+,, 8, SO_2$

$ullet ,$ ví dụ 6: Lập phương trình hóa học của làm phản ứng thoái hóa khử sau:

$mathop Mnlimits_^+4 O_2 ,,+,,H mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2 Cl_2 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, H_2O$

$mathop Mnlimits_^+4$ (trong $MnO_2$) là hóa học oxi hóa, $mathop Cllimits_^-1$ (trong $HCl$) là chất khử.

Xem thêm: Các Bài Tập Làm Văn Lớp 4, Những Bài Văn Mẫu Hay Nhất Lớp Bốn

$(mathop Mnlimits_^+4 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2) ,, imes 1$

$(2,mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e) ,, imes 1$

$Longrightarrow , mathop Mnlimits_^+4 ,,+,, 2,mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0$

Phương trình đang là:

$MnO_2 ,,+,, 4,HCl ,,longrightarrow ,, MnCl_2 ,,+,, Cl_2 ,,+,, 2,H_2O$

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ trong THỰC TIỄN

Phản ứng oxi hóa – khử là một số loại phản ứng hóa học khá thông dụng trong thoải mái và tự nhiên và tất cả tầm quan trọng đặc biệt trong cung cấp và đời sống.

1. Vào đời sống

- phản ứng lão hóa – khử chế tác ra tích điện như: sự cháy của xăng dầu trong số động cơ đốt trong, sự cháy của than củi, các quá trình điện phân…

2. Vào sản xuất

- nhiều phản ứng lão hóa – khử là các đại lý của quá trình sản xuất hóa học như luyện gang, thép, nhôm…