Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong số đó có sự biến hóa số oxi hoá của một số nguyên tố tuyệt là phản ứng trong số ấy có sự chuyến electron giữa các chất phản nghịch ứng.

Bạn đang xem: Quá trình oxi hóa khử

2. Xác định số oxi hoá trong thích hợp chất

Chú ý : tín đồ ta ghi số oxi hoá ở bên trên nguyên tử của nguyên tố. Ghi dấu trước, số sau.

II. CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HOÁ, SỰ OXI HOÁ, SỰ KHỬ

- Chất khử là hóa học nhường electron hay là chất có số oxi hoá tăng sau bội nghịch ứng.

- Chất oxi hoá là hóa học nhận electron tốt chất bao gồm số oxi hoá giảm sau bội phản ứng.

(Câu thần chú: hóa học khử mang đến tăng, hóa học o nhận giảm)

- Sự oxi hoá (quá trình OXH) của một chất là tạo nên chất đó nhường electron hay làm cho tăng số oxi hoá hóa học đó.

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là tạo cho chất đó nhận electron hay làm cho giảm số oxi hoá chất đó.

* Sự nhường electron chỉ hoàn toàn có thể xảy ra khi gồm sự nhận electron. Bởi vì vậy sự oxi hoá với sự khử bao giờ

cũng diễn ra đồng thời vào một làm phản ứng.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tên Thảo - Ý Nghĩa Tên Thảo Là Gì

* chất khử tạo cần sự OXH, chất OXH tạo cho sự khử

III. LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG 0XI HOÁ - KHỬ

Để lập phương trình làm phản ứng oxi hoá - khử theo cách thức tháng bởi electron, ta thực hiện quá trình sau phía trên :

Bước 1 : Ghi số oxi hoá của những nguyên tố có số oxi hoá thay đổi :

Bước 2 : Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử, cân bằng mỗi quy trình :

Bước 3 : Tìm thông số thích hợp làm sao cho tổng số electron vày chất khử nhường bởi tổng số electron mà

chất oxi hoá nhận .

Ví dụ:

(Fe_2O_3,,,+H_2,,,xrightarrowt^o,,,Fe,,,+,,,H_2O)

Bước 1 : khẳng định số oxi hóa, hóa học oxi hóa, chất khử


(overset+3mathopFe_2,O_3,,,+,,,overset0mathopH_2,,,,xrightarrowt^o,,,overset0mathopFe,,,,+,,,overset+1mathopH,_2O)

Chất thoái hóa : (overset+3mathopFe,) (trong Fe2O3)

Chất khử : (overset0mathopH_2,)

Bước 2 : Viết các quy trình oxi hóa, khử

 (overset+3mathopFe_2,O_3,,,+,,,2.3e,,, o ,,,2overset0mathopFe,)

(quá trình khử)

(overset0mathopH_2,,,,,,, o ,,,overset+1mathopH_2O,,,,+2.1e)

(quá trình oxi hóa)

Bước 3 : Tìm thông số cho hai quá trình oxi hóa với khử

Bội số chung nhỏ tuổi nhất (BSCNN) = 6 cho nên vì thế hệ số mỗi quy trình như sau:

1 (overset+3mathopFe_2,O_3,,,+,,,2.3e,,, o ,,,2overset0mathopFe,)

3 (overset0mathopH_2,,,,,,, o ,,,overset+1mathopH_2O,,,,+2.1e)