*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 959/QĐ-BHXH

Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bảo đảm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 mon 11 năm 2008; cách thức số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm năm trước sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật bài toán làm số 38/2013/QH13 ngày 16 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét ý kiến đề nghị của trưởng phòng ban Thu, trưởng ban Sổ - Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Qđ 959/qđ-bhxh ngày 9/9/2015

ban hành kèm theo quyết định này: pháp luật về thống trị thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp; làm chủ sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế sửa chữa Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 mon 10 năm 2011 ban hành Quy định về cai quản thu bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế; làm chủ sổ bảo đảm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Điều 1 quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm năm trước sửa đổi một số nội dung tại những quyết định phát hành quy định làm chủ thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Những văn phiên bản quy định do bảo đảm xã hội Việt Nam phát hành trước đây trái với ra quyết định này các hết hiệu lực.

Điều 3. trưởng phòng ban Thu, trưởng phòng ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo đảm xã hội những tỉnh, tp trực ở trong Trung ương chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- VPCP (để b/c TTg CP, những Phó TTg);- những Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;- ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;- HĐQL - BHXHVN;- TGĐ, những phó TGĐ;- các đơn vị trực thuộc BHXH VN;- Lưu: VT, ST, BT(20b).

TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Minh

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ(Ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm năm ngoái của tổng giám đốc Bảo hiểm xóm hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Văn bản này quy định, lí giải về hồ sơ, quá trình nghiệp vụ, quyền và nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai bảo hiểm xóm hội trong tiến hành thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp; cấp, ghi, cai quản và thực hiện sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo đảm y tế.

2. Giải pháp thu bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp; cấp, ghi, quản lý và thực hiện sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế vào lực lượng vũ khí do bộ Quốc phòng, cỗ Công an quy định phù hợp với đặc điểm của từng bộ và nhất quán với những quy định tại Văn bản này để tiến hành chính sách, chính sách bảo hiểm làng mạc hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp thống duy nhất trong toàn quốc.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong Văn bản này, những từ ngữ sau đây được đọc như sau:

- BHXH: là viết tắt của từ “bảo hiểm làng hội”.

- BHTN: là viết tắt của từ “bảo hiểm thất nghiệp”.

- BHYT: là viết tắt của từ “bảo hiểm y tế”.

- UBND: là viết tắt của từ “Ủy ban nhân dân”.

- Đơn vị: gọi chung cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá thể sử dụng lao cồn thuộc đối tượng người sử dụng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

- bạn tham gia: điện thoại tư vấn chung cho tất cả những người lao rượu cồn tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT; bạn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; trừ trường hợp nêu nắm thể.

- Cơ quan cai quản đối tượng: là cơ quan bao gồm thẩm quyền khẳng định và phê duyệt list người tham gia như tín đồ thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo, yêu quý binh, người có công với phương pháp mạng, thân nhân người có công với bí quyết mạng, tín đồ thuộc diện hưởng trọn bảo trợ xã hội hàng tháng, cựu chiến binh, trẻ nhỏ ... Trên cơ sở phân cấp cho của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đại lý thu: là viết tắt của trường đoản cú “đại lý thu BHXH, BHYT”.

- KH-TC: là viết tắt của từ bỏ “Kế hoạch - Tài chính”.

- BHXH tỉnh: là tên gọi chung cho bảo hiểm xã hội tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương.

- BHXH huyện: là tên chung cho bảo đảm xã hội quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh.

- HĐLĐ: viết tắt của “hợp đồng lao động”.

- HĐLV: viết tắt của “hợp đồng làm việc”.

- thành phần một cửa: là tên thường gọi chung cho bộ phận một cửa của BHXH huyện hoặc bộ phận một cửa ngõ thuộc Phòng đón nhận và Trả công dụng thủ tục hành bao gồm của BHXH tỉnh.

- phiên bản sao: là phiên bản chụp từ phiên bản chính hoặc phiên bản đánh máy tất cả nội dung đầy đủ, chính xác như ngôn từ ghi vào sổ gốc.

Đơn vị, bạn tham gia BHXH, BHYT, BHTN lúc nộp “bản sao” theo khí cụ tại Văn bản này cần kèm theo bạn dạng chính để phòng ban BHXH kiểm tra, so sánh và trả lại cho đối kháng vị, người tham gia.

- bạn dạng chính: là rất nhiều giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp cho khi đk lại; các giấy tờ, văn bản do cá thể tự lập có xác nhận và đóng vết của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

- Văn phiên bản chứng thực: là giấy tờ, văn bản, hòa hợp đồng, thanh toán đã được xác nhận theo phương tiện của pháp luật.

- Sổ BHXH: có Bìa sổ và các trang tờ rời, được cấp so với từng fan tham gia BHXH, nhằm theo dõi việc đóng, tận hưởng các chính sách BHXH với là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo qui định của khí cụ BHXH.

- Nợ BHXH, BHYT, BHTN: là tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao đụng theo đăng ký của đơn vị nhưng đơn vị chức năng chưa đóng mang đến cơ quan liêu BHXH. Tiền nợ bao hàm cả tiền Iãi chậm chạp đóng theo quy định của điều khoản nhưng đơn vị chức năng chưa đóng.

- hoàn trả: là câu hỏi cơ quan liêu BHXH gửi trả lại số chi phí được khẳng định không nên tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hoặc đóng thừa khi xong xuôi giao dịch với ban ngành BHXH; đóng góp trùng mang lại cơ quan, đơn vị, cá thể đã nộp đến cơ quan BHXH.

- chứng thực sổ BHXH: là ghi quy trình đóng BHXH, BHTN bên trên sổ BHXH của người tham gia sẽ đóng BHXH, BHTN.

- Chốt sổ BHXH: là ghi quy trình đóng BHXH, BHTN bên trên sổ BHXH của người tham gia dừng đóng góp BHXH tại một solo vị.

- các Chương, Mục, Điều, Khoản, Điểm, tiết và mẫu biểu dẫn chiếu trong Văn bạn dạng này nhưng không ghi rõ mối cung cấp thì được phát âm là của Văn bản này.

Điều 3. Phân cung cấp quản lý

1. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1.1. BHXH huyện:

a) Thu tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị đóng trụ sở trên địa bàn huyện theo phân cấp cho của BHXH tỉnh.

b) giải quyết các trường vừa lòng truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất đối với đơn vị, tín đồ tham gia BHXH, BHYT, BHTN bởi vì BHXH thị xã trực tiếp thu.

c) Thu BHXH từ nguyện; thu BHYT so với hộ gia đình, người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.

d) Thu tiền cung cấp mức đóng BHYT, BHXH trường đoản cú nguyện của giá thành theo phân cấp thống trị ngân sách.

đ) Ghi thu tiền đóng góp BHYT của đối tượng người tiêu dùng do quỹ BHXH, quỹ BHTN bảo đảm an toàn theo phân cấp của BHXH tỉnh.

1.2. BHXH tỉnh:

a) Thu BHXH, BHYT, BHTN của những đơn vị không phân cấp cho cho BHXH huyện.

b) giải quyết và xử lý các trường thích hợp truy thu, trả lại BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vày BHXH tỉnh giấc trực tiếp thu.

c) Thu BHYT của đối tượng người tiêu dùng do ngân sách tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng BHYT do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo.

d) Thu tiền cung cấp mức đóng BHYT, cung ứng mức đóng BHXH trường đoản cú nguyện của ngân sách.

1.3. BHXH Việt Nam:

a) Thu tiền của túi tiền Trung ương đóng, cung ứng mức đóng góp BHYT, BHXH trường đoản cú nguyện, tiền cung cấp quỹ BHTN.

b) Thu chi phí của ngân sách Trung ương đóng BHXH cho những người có thời gian công tác trước năm 1995.

2. Cấp, ghi và chứng thực trên sổ BHXH

2.1. BHXH huyện:

a) cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH và ghi thời hạn đóng BHTN đã có hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH thị trấn trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc vẫn bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

2.2. BHXH tỉnh:

a) cung cấp mới, cung cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH cho những người tham gia BHXH tại đơn vị chức năng do BHXH thức giấc trực tiếp thu, tín đồ đã hưởng trọn BHXH hoặc vẫn bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

3. Cung cấp thẻ BHYT

3.1. BHXH huyện:

Cấp mới, cấp cho lại, thay đổi thẻ BHYT cho tất cả những người tham gia BHYT vì chưng BHXH huyện thu, những trường hòa hợp BHXH tỉnh giấc ủy quyền cho BHXH huyện cung cấp thẻ BHYT; cấp lại, thay đổi thẻ BHYT những trường hợp đang hưởng trợ cấp cho thất nghiệp tại huyện.

3.2. BHXH tỉnh:

Cấp mới, cấp cho lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị bởi vì BHXH tỉnh trực hấp thu và bạn hưởng trợ cung cấp thất nghiệp vào tỉnh.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Mục 1: BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Điều 4. Đối tượng tham gia

1. Bạn lao động là công dân việt nam thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người thao tác làm việc theo HĐLĐ không xác minh thời hạn, HĐLĐ xác minh thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một các bước nhất định gồm thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, tất cả HĐLĐ được cam kết kết giữa đơn vị với người thay mặt đại diện theo pháp luật của fan dưới 15 tuổi theo phương tiện của quy định về lao động;

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo lý lẽ của quy định về cán bộ, công chức và viên chức;

1.4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức triển khai cơ yếu đuối (trường hòa hợp BHXH bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân chuyển giao cho BHXH các tỉnh);

1.5. Người thống trị doanh nghiệp, người thống trị điều hành hợp tác ký kết xã bao gồm hưởng tiền lương;

1.7. Người đi làm việc ở quốc tế theo hòa hợp đồng chế độ tại Luật tín đồ lao đụng Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

1.8. Bạn hưởng chế độ phu nhân hoặc trượng phu tại cơ quan thay mặt Việt nam ở nước ngoài quy định trên Khoản 4 Điều 123 công cụ BHXH.

3. Người tiêu dùng lao hễ tham gia BHXH bắt buộc gồm những: cơ quan công ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, tổ chức chính trị làng hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế vận động trên giáo khu Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác ký kết xã, hộ marketing cá thể, tổng hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có mướn mướn, thực hiện lao rượu cồn theo HĐLĐ.

Điều 5. Mc đóng góp và trách nhiệm đóng

1. Mức đóng góp và trách nhiệm đóng của fan lao động

1.1. Fan lao động hiện tượng tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bởi 8% mức ngay tức thì lương tháng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất.

1.2. Fan lao động giải pháp tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bởi 8% mức lương cửa hàng vào quỹ hưu trí với tử tuất.

1.3. Tín đồ lao động công cụ tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4.

Mức đóng hằng mon vào quỹ hưu trí cùng tử tuất bởi 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của tín đồ lao đụng trước khi đi làm việc nghỉ ngơi nước ngoài, so với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc vẫn tham gia BHXH nên nhưng đang hưởng BHXH một lần.

1.4. Tín đồ lao động cách thức tại Điểm 1.8 Khoản 1, Khoản 2 Điều 4:

Thực hiện theo Văn phiên bản quy định của chính phủ và chỉ dẫn của BHXH Việt Nam.

2. Mức đóng góp và nhiệm vụ đóng của đối chọi vị

2.1. Đơn vị hằng tháng đóng góp trên quỹ tiền lương đóng góp BHXH của người lao động phép tắc tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Khoản 1 Điều 4 như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau cùng thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn đáng tiếc lao động, dịch nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí với tử tuất.

2.2. Đơn vị hằng tháng đóng 14% mức lương cửa hàng vào quỹ hưu trí cùng tử tuất cho những người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4.

Điều 6. Chi phí Iương tháng đóng góp BHXH bắt buộc

1. Chi phí lương bởi vì Nhà nước quy định

1.1. Fan lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng thực hiện chính sách tiền lương vì chưng Nhà nước cơ chế thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, level quân hàm và các khoản phụ cung cấp chức vụ, phụ cung cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp cho thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính bên trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng góp BHXH bắt buộc quy định tại Điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu giữ theo giải pháp của luật pháp về tiền lương.

1.2. Người lao động luật pháp tại Điểm 1.6, Khoản 1 Điều 4 thì tiền lương tháng đóng góp BHXH là mức lương cơ sở.

2. Chi phí lương do đơn vị chức năng quyết định

2.1. Fan lao đụng thực hiện cơ chế tiền lương do solo vị ra quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong HĐLĐ.

2.2. Mức chi phí lương tháng đóng BHXH yêu cầu quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương buổi tối thiểu vùng tại thời khắc đóng.

Người lao đụng đã qua học tập nghề (kể cả lao động vì doanh nghiệp dạy nghề) thì chi phí lương đóng góp BHXH phải phải cao hơn ít độc nhất vô nhị 7% so với mức lương về tối thiểu vùng, giả dụ làm công việc nặng nhọc, độc hại, gian nguy hoặc đặc trưng nặng nhọc, độc hại, nguy khốn thì thêm vào đó 5%.

3. Mức tiền lương tháng đóng góp BHXH đề xuất quy định trên Điều này mà cao hơn 20 tháng lương đại lý thì mức chi phí lương tháng đóng góp BHXH phải bằng 20 tháng lương cơ sở.

Điều 7. Phương thức đóng

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, muộn nhất đến ngày sau cuối của tháng, đơn vị chức năng trích tiền đóng BHXH buộc phải trên quỹ chi phí lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, mặt khác trích từ chi phí lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng bạn lao cồn theo nút quy định, đưa cùng một lúc vào thông tin tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc đãi Nhà nước.

2. Đóng 3 mon hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã, hộ marketing cá thể, tổ hợp tác vận động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo cách thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 mon một lần. Muộn nhất đến ngày ở đầu cuối của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa phận tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng góp BHXH tại địa bàn tỉnh kia theo phân cấp cho của cơ sở BHXH tỉnh.

3.2. Bỏ ra nhánh của người sử dụng đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp chứng từ phép sale cho chi nhánh.

4. Đối với người lao động hình thức tại Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, cách làm đóng là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng góp trước một lượt theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc việc nghỉ ngơi nước ngoài. Tín đồ lao đụng đóng trực tiếp mang đến cơ quan tiền BHXH trước khi đi làm việc việc ở quốc tế hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc việc ngơi nghỉ nước ngoài.

4.1. Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa tín đồ lao động đi làm việc việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp thu, nộp BHXH cho tất cả những người lao rượu cồn và đk phương thức đóng đến cơ quan tiền BHXH.

4.2. Ngôi trường hợp bạn lao động được gia hạn đúng theo đồng hoặc cam kết HĐLĐ new ngay tại nước mừng đón lao đụng thì tiến hành đóng BHXH theo phương thức hiện tượng tại Điều này hoặc truy hỏi nộp đến cơ quan tiền BHXH sau khi về nước.

5. Đối với những người lao động giải pháp tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4.

Thực hiện tại theo Văn phiên bản quy định của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và gợi ý của BHXH Việt Nam.

6. Đối với ngôi trường hợp đóng góp cho thời hạn còn thiếu không quá 6 tháng phương tiện tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5.

6.1. Fan lao động đóng một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị trước lúc nghỉ việc.

6.2. Thân nhân của bạn lao động bị tiêu diệt đóng một lần mang lại số tháng không đủ cho ban ngành BHXH huyện.

Mục 2: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Điều 8. Đối tượng tham gia

Người thâm nhập BHXH trường đoản cú nguyện là công dân vn từ đầy đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều 9. Nút đóng

1. Mức đóng góp hằng tháng bởi 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH từ bỏ nguyện lựa chọn.

2. Mức các khoản thu nhập tháng do bạn tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bởi mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông làng theo qui định của Thủ tướng chính phủ và tối đa bằng trăng tròn lần mức lương cơ trực thuộc thời điểm đóng.

Điều 10. Phương thức đóng

1. Bạn tham gia BHXH trường đoản cú nguyện được lựa chọn một trong những phương thức đóng tiếp sau đây để đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất:

1.1. Đóng hằng tháng;

1.2. Đóng 3 mon một lần;

1.3. Đóng 6 tháng một lần;

1.4. Đóng 12 mon một lần;

1.5. Đóng một lượt cho nhiều năm sau đây theo hình thức của thiết yếu phủ;

1.6. Đóng một đợt cho trong những năm còn thiếu hụt theo quy định của thiết yếu phủ.

2. Mức đóng góp 3 mon hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một lần được khẳng định bằng mức đóng hằng tháng theo chính sách tại Điều 9 nhân với 3 so với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng góp 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

3. Ngôi trường hợp fan tham gia BHXH từ nguyện sẽ đóng theo cách tiến hành đóng 3 mon hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một lượt hoặc đóng góp một lần cho những năm trong tương lai mà trong thời hạn đó chủ yếu phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

4. Tín đồ tham gia BHXH từ nguyện đã đóng theo cách tiến hành đóng 3 tháng hoặc 6 mon hoặc 12 tháng một đợt hoặc đóng góp một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời hạn đó trực thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ được hoàn trả 1 phần số tiền sẽ đóng trước đó:

4.1. Thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc;

4.2. Hưởng BHXH một lần;

4.3. Bị chết hoặc tòa án nhân dân tuyên ba là vẫn chết.

5. Bạn tham gia BHXH tự nguyện được chuyển đổi phương thức đóng góp hoặc mức thu nhập cá nhân tháng làm địa thế căn cứ đóng BHXH trường đoản cú nguyện sau khoản thời gian thực hiện chấm dứt phương thức đóng đã lựa chọn trước đó.

Điều 11. Thời khắc đóng

Thực hiện tại theo Văn bạn dạng quy định của chính phủ và khuyên bảo của BHXH Việt Nam.

Điều 12. Cung ứng tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH từ bỏ nguyện

Thực hiện theo Văn bản quy định của cơ quan chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Mục 3: BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 13. Đối tượng tham gia

1. Fan lao động

1.1. Bạn lao rượu cồn tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:

a) HĐLĐ hoặc HĐLV không khẳng định thời hạn;

b) HĐLĐ hoặc HĐLV xác minh thời hạn;

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một các bước nhất định gồm thời hạn từ đủ 3 tháng mang lại dưới 12 tháng.

1.2. Fan đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp cho mất mức độ lao hễ hàng tháng; fan giúp việc gia đình có giao ước HĐLĐ với đơn vị quy định trên Khoản 2 Điều này sẽ không thuộc đối tượng người sử dụng tham gia BHTN.

2. Đơn vị thâm nhập BHTN

Đơn vị thâm nhập BHTN là những đơn vị chức năng quy định tại Khoản 3 Điều 4.

Điều 14. Mức đóng góp và trách nhiệm đóng

Mức đóng và nhiệm vụ đóng BHTN được phương tiện như sau:

1. Fan lao rượu cồn đóng bằng 1% tiền lương tháng;

2. Đơn vị đóng bởi 1% quỹ chi phí lương tháng của những người lao hễ đang tham gia BHTN;

3. Bên nước cung cấp tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng góp BHTN của các người lao động đang thâm nhập BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm.

Điều 15. Tiền lương tháng đóng BHTN

1. Bạn lao hễ thuộc đối tượng người tiêu dùng thực hiện chế độ tiền lương bởi Nhà nước vẻ ngoài thì chi phí lương tháng đóng góp BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH yêu cầu quy định tại Khoản 1 với Khoản 3 Điều 6.

Điều 16. Cách làm đóng

Phương thức đóng BHTN so với đơn vị và fan lao động; như phương tiện tại Khoản 1, 2 với Khoản 3 Điều 7.

Mục 4: BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 17. Đối tượng thâm nhập BHYT

1. Nhóm do người lao rượu cồn và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Bạn lao động thao tác theo HĐLĐ không xác minh thời hạn, HĐLĐ tất cả thời hạn từ đầy đủ 3 mon trở lên, tín đồ lao hễ là người làm chủ doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã hưởng trọn tiền lương, thao tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định trên Khoản 3 Điều 4;

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật của lao lý về cán bộ, công chức, viên chức;

1.3. Người hoạt động không siêng trách nghỉ ngơi xã, phường, thị xã theo chính sách của luật pháp về cán bộ, công chức.

2. đội do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

2.1. Fan hưởng lương hưu, trợ cấp cho mất sức lao động hằng tháng;

2.2. Fan đang hưởng trọn trợ cung cấp BHXH hằng tháng vì chưng bị tai nạn lao cồn - căn bệnh nghề nghiệp;

2.4. Tín đồ từ đủ 80 tuổi trở lên đã hưởng trợ cung cấp tuất hằng tháng;

2.5. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ câu hỏi đang tận hưởng trợ cung cấp BHXH hằng tháng;

2.6. Người đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp;

2.7. Người lao cồn nghỉ câu hỏi hưởng cơ chế thai sản theo công cụ của pháp luật về BHXH.

3. đội do ngân sách chi tiêu nhà nước đóng, bao gồm:

3.3. Người dân có công với bí quyết mạng, cựu chiến binh, bao gồm:

a) người có công với biện pháp mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với phương pháp mạng;

3.4. Đại biểu được bầu cử giữ chuyên dụng cho theo nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp đương nhiệm;

3.5. Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi (bao gồm toàn cục trẻ em cư trú trên địa bàn, kể cả trẻ em là thân nhân của fan trong lực lượng tranh bị theo quy định, không phân minh hộ khẩu thường trú);

3.7. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sống trong vùng tất cả điều kiện tài chính - xã hội cực nhọc khăn; tín đồ đang sinh sống tại vùng tất cả điều kiện tài chính - xóm hội quan trọng đặc biệt khó khăn; tín đồ đang sinh sống trong xã đảo, huyện đảo theo quyết nghị của chủ yếu phủ, quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và ra quyết định của bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc;

3.8. Thân nhân của người có công với phương pháp mạng là phụ thân đẻ, bà bầu đẻ, bà xã hoặc chồng, nhỏ của liệt sỹ; người dân có công nuôi chăm sóc liệt sỹ;

3.9. Thân nhân của người dân có công với biện pháp mạng, trừ các đối tượng người tiêu dùng quy định tại Điểm 3.8 Khoản này, bao gồm:

b) nhỏ đẻ từ trên 6 tuổi của người vận động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật vày hậu quả của độc hại hóa học không từ lực được trong nghỉ ngơi hoặc suy giảm kỹ năng tự lực vào sinh hoạt.

3.10. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo giải pháp của điều khoản về hiến, lấy, ghép mô, thành phần cơ thể fan và hiến, rước xác;

3.11. Người quốc tế đang tiếp thu kiến thức tại việt nam được cung cấp học bổng từ giá thành của công ty nước Việt Nam.

3.12. Người giao hàng người tất cả công với cách mạng, bao gồm:

a) Người ship hàng Bà bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

b) Người ship hàng thương binh, bệnh binh suy giảm kĩ năng lao hễ từ 81% trở lên trên sống nghỉ ngơi gia đình;

c) Người giao hàng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hại hóa học suy giảm kỹ năng lao rượu cồn từ 81% trở lên trên sống ngơi nghỉ gia đình.

4. đội được túi tiền nhà nước cung cấp mức đóng, bao gồm:

4.1. Tín đồ thuộc hộ gia đình cận nghèo;

4.2. Học tập sinh, sinh viên sẽ theo học tập tại những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

4.3. Người thuộc hộ mái ấm gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp cùng diêm nghiệp gồm mức sinh sống trung bình.

5. đội tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

5.1. Toàn cục người mang tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng người sử dụng quy định tại những Khoản 1, 2, 3 cùng 4 Điều này và tín đồ đã khai báo trợ thì vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm bợ trú, trừ đối tượng quy định tại những Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

6. Trường đúng theo một bạn đồng thời trực thuộc nhiều đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT không giống nhau quy định trên Điều này thì đóng góp BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được khẳng định theo sản phẩm tự của các đối tượng quy định trên Điều này. Riêng đối tượng người tiêu dùng tại Điểm 3.5 Khoản 3 chỉ gia nhập theo đối tượng trẻ em bên dưới 6 tuổi.

Điều 18. Nấc đóng, trách nhiệm đóng BHYT của những đối tượng

1. Đối tượng trên Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% mức chi phí lương tháng, trong đó người tiêu dùng lao động đóng 3%; bạn lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.

2. Đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5% nút lương cơ sở, trong các số đó UBND xã đóng góp 3%; fan lao hễ đóng 1,5%.

3. Đối tượng trên Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5% chi phí lương hưu, trợ cung cấp mất sức lao động, bởi cơ quan BHXH đóng.

4. Đối tượng tại Điểm 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% nút lương cơ sở, vì chưng cơ quan lại BHXH đóng.

5. Đối tượng tại Điểm 2.6, Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% chi phí trợ cấp cho thất nghiệp, vì cơ quan BHXH đóng.

6. Đối tượng tại Điểm 2.7 Khoản 2 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước lúc nghỉ bầu sản, vì cơ quan tiền BHXH đóng.

7. Đối tượng tại Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản 3 và đối tượng người sử dụng người thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước cung ứng 100% mức đóng tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bởi 4,5% nút lương cửa hàng do ngân sách nhà nước đóng.

8. Đối tượng trên Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5% mức lương cơ sở vày cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng.

9. Đối tượng tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: mức đóng hằng tháng bởi 4,5 nút lương cơ sở vày cơ quan tiền BHXH đóng góp từ nguồn kinh phí đầu tư chi lương hưu, trợ cấp cho BHXH hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

10. Đối tượng tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5 nấc lương các đại lý do đối tượng người dùng tự đóng cùng được ngân sách chi tiêu nhà nước cung ứng tối thiểu 70% nấc đóng.

11. Đối tượng tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5 nấc lương cửa hàng do đối tượng người tiêu dùng tự đóng với được ngân sách chi tiêu nhà nước cung cấp tối thiểu 30% nấc đóng.

12. Đối tượng trên Điểm 4.3 Khoản 4 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5 mức lương cửa hàng do đối tượng người sử dụng tự đóng với được ngân sách chi tiêu nhà nước cung cấp tối thiểu 30% nút đóng.

13. Đối tượng tại Khoản 5 Điều 17: Mức đóng góp hằng tháng bằng 4,5% nút lương cửa hàng do đối tượng người tiêu dùng tự đóng với được sút mức đóng góp như sau:

a) Người trước tiên đóng bởi mức quy định;

b) người thứ hai, sản phẩm ba, thứ tư đóng lần lượt bởi 70%, 60%, một nửa mức đóng của fan thứ nhất;

c) Từ fan thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của fan thứ nhất.

Điều 19. Thủ tục đóng BHYT

1. Đối tượng trên Khoản 1 Điều 17: như nguyên tắc tại Khoản 1, Khoản 2 với Khoản 3 Điều 7.

2. Đối tượng tại Khoản 2, Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 17: hằng tháng, ban ngành BHXH chuyển khoản qua ngân hàng đóng BHYT tự quỹ BHXH, quỹ BHTN thanh lịch quỹ BHYT.

3. Đối tượng tại Điểm 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12 Khoản 3 và đối tượng người dùng tại Điểm 4.1 được túi tiền nhà nước cung ứng 100% mức đóng góp Khoản 4 Điều 17: hằng quý, cơ hậu sự chính, cơ quan cai quản đối tượng giao dịch chuyển tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT; chậm nhất đến ngày 31/12 hằng năm cần thực hiện xong việc chuyển kinh phí đầu tư vào quỹ BHYT của năm đó.

Trường hợp người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tại Điểm 3.7 Khoản 3 và người thuộc hộ gia đình cận nghèo được túi tiền nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng góp tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 cơ mà cơ quan liêu BHXH nhận được danh sách đối tượng người dùng tham gia BHYT kèm theo đưa ra quyết định phê duyệt danh sách người ở trong hộ gia đình nghèo, bạn thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền sau ngày 01/01 thì thực hiện thu và cấp cho thẻ BHYT từ ngày Quyết định bao gồm hiệu lực.

4. Đối tượng tại Điểm 3.11 Khoản 3 Điều 17: Cơ quan, đơn vị cấp học bổng chuyển khoản đóng BHYT vào quỹ BHYT hằng tháng.

5. Đối tượng trên Điểm 4.1, 4.3 Khoản 4 Điều 17: định kỳ 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng, đại diện thay mặt hộ gia đình, cá thể đóng phần thuộc trọng trách phải đóng cho Đại lý thu hoặc đóng tại ban ngành BHXH. Trường hòa hợp không gia nhập đúng thời hạn được hưởng cơ chế theo quyết định phê để ý của cấp có thẩm quyền, khi thâm nhập thì phải tham gia không còn thời hạn còn lại theo đưa ra quyết định được hưởng cơ chế nhưng buổi tối thiểu là 01 tháng.

6. Đối tượng trên Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: thời hạn 6 tháng hoặc 12 tháng học sinh, sinh viên đóng góp phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường vẫn học.

7. Đối tượng trên Khoản 5 Điều 17: chu kỳ 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng, người thay mặt hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng góp BHYT cho tổ chức triển khai BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã.

8. Xác minh số chi phí đóng, cung cấp đóng so với một số đối tượng người dùng khi công ty nước kiểm soát và điều chỉnh mức đóng bảo đảm y tế, nút lương cơ sở

8.1. Đối với nhóm đối tượng người tiêu dùng quy định trên Khoản 3 Điều 17 và đối tượng người trực thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo hình thức tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 17 được chi phí nhà nước cung ứng 100% mức đóng:

Số tiền ngân sách nhà nước đóng, cung ứng 100% mức đóng được xác định theo mức đóng góp BHYT và mức lương cơ sở khớp ứng với thời hạn sử dụng ghi bên trên thẻ BHYT. Khi đơn vị nước kiểm soát và điều chỉnh mức đóng BHYT, kiểm soát và điều chỉnh mức lương đại lý thì số tiền giá cả nhà nước đóng, cung ứng được điều chỉnh kể từ ngày áp dụng mức đóng BHYT mới, nút lương các đại lý mới.

8.2. Trường hợp đối tượng người tiêu dùng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 sẽ đóng BHYT một lần mang lại 3 tháng, 6 mon hoặc 12 tháng nhưng trong thời gian này đơn vị nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì chưa hẳn đóng bổ sung cập nhật phần chênh lệch theo nấc lương cửa hàng mới.

Điều 20. Trả lại tiền đóng BHYT

1. Tín đồ đang thâm nhập BHYT theo đối tượng người tiêu dùng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 được trả lại tiền đóng góp BHYT trong những trường phù hợp sau:

1.1. Thâm nhập BHYT theo nhóm đối tượng tại Khoản 1, 2 với Khoản 3 Điều 17;

1.2. Được giá thành nhà nước điều chỉnh tăng cung cấp mức đóng góp BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

2. Số tiền trả trả

Số tiền hoàn lại tính theo mức đóng BHYT và thời hạn còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Thời hạn còn lại thẻ có mức giá trị sử dụng được xem từ thời điểm tiếp sau đây đến hết thời hạn sử dụng ghi bên trên thẻ BHYT:

2.1. Từ thời gian sử dụng của thẻ BHYT được cấp cho theo nhóm mới đối với đối tượng người sử dụng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này;

2.2. Trường đoản cú thời điểm ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng người dùng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này;

2.3. Từ thời gian thẻ có mức giá trị sử dụng đối với đối tượng người dùng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.

Chương III

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Mc 1: HỒ SƠ THAM GIA, ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 21. Đơn vị thâm nhập lần đu, solo vị dịch rời từ địa phận tnh, tp khác đến

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tín đồ lao động:

a) Tờ khai cung cấp và chuyển đổi thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền hạn BHYT cao hơn: sách vở chứng minh.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai cung cấp và biến hóa thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) list lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê làm hồ sơ làm địa thế căn cứ hưởng quyền hạn BHYT cao hơn nữa (Mục II Phụ lục 03).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Điều 22. Điều chỉnh đóng góp BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Fan lao động: như lý lẽ tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 21;

Trường hợp hoàn thành tham gia BHYT: thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

1.2. Đơn vị:

a) danh sách lao rượu cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

b) Bảng kê làm hồ sơ làm địa thế căn cứ hưởng quyền hạn BHYT cao hơn nữa (Mục II Phụ lục 03).

Trường hợp đổi khác thông tin gia nhập BHXH, BHYT, BHTN của đối kháng vị: Tờ khai cung cấp và biến đổi thông tin đơn vị chức năng tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

Điều 23. Truy nã thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Truy nã thu các trường hợp vi phạm quy định của điều khoản về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) bạn lao động: Tờ khai cung cấp và biến đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đơn vị:

- danh sách lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm địa thế căn cứ truy thu (Phụ lục 02).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Truy nã thu BHXH bắt buộc so với người lao động gồm thời hạn ở nước ngoài truy nộp sau khi về nước nguyên tắc tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 7

2.1. Ngôi trường hợp tín đồ lao hễ truy nộp thông qua đơn vị chỗ đưa fan lao động đi làm việc việc sinh hoạt nước ngoài: hồ sơ tương tự như Khoản 1 Điều này.

2.2. Trường hợp tín đồ lao động tự đk truy nộp tại cơ quan BHXH:

Hồ sơ của tín đồ lao đụng gồm:

- Tờ khai hỗ trợ và đổi khác thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước đón nhận lao hễ (bản thiết yếu hoặc bản sao tất cả chứng thực).

3. Những trường phù hợp truy thu theo dụng cụ của chủ yếu phủ: BHXH việt nam hướng dẫn trong từng ngôi trường hợp nạm thể.

Điều 24. Tín đồ lao động có thời hạn ở quốc tế tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Tờ khai cung cấp và đổi khác thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chủ yếu hoặc phiên bản sao tất cả chứng thực).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điu 25. Ghi xác thực thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cùng nối thời hạn nhưng không hẳn đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công vic nặng nề nhọc, độc hi, gian nguy hoc đc bit nặng nề nhọc, đc hi, nguy hiểm trước năm 1995

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tờ khai hỗ trợ và chuyển đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. Hồ nước sơ tất nhiên (Phụ lục 01);

1.3. Sổ BHXH đối với người lao động đã được cấp cho sổ BHXH.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 26. Đăng ký, đk lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH trường đoản cú nguyện

1. Thành phần hồ nước sơ:

1.1. Fan tham gia: Tờ khai cung cấp và đổi khác thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan tiền BHXH (trường hợp người tham gia đk trực tiếp tại cơ sở BHXH): list người gia nhập BHXH trường đoản cú nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

Điều 27. Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tín đồ tham gia:

a) Tờ khai hỗ trợ và biến hóa thông tin tín đồ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với những người đã hiến bộ phận cơ thể người theo điều khoản của pháp luật: Giấy ra viện bao gồm ghi đang hiến bộ phận cơ thể người.

1.2. Ubnd xã: list tăng, giảm tín đồ tham gia BHYT (Mẫu DK05) so với các đối tượng người tiêu dùng do ủy ban nhân dân xã lập danh sách.

1.3. Đại lý thu/Cơ quan liêu BHXH (trường hợp bạn tham gia đăng ký tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH): danh sách tham gia BHYT của đối tượng người dùng tự đóng góp (Mẫu DK04).

Điều 28. Trả lại tiền vẫn đóng so với người gia nhập BHXH tự nguyện, fan tham gia BHYT theo hộ gia đình, fan tham gia BHYT được chi tiêu nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai hỗ trợ và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của tín đồ tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp fan tham gia chết;

b) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn quý hiếm sử dụng so với trường hòa hợp tham gia BHYT (trừ ngôi trường hợp bạn tham gia chết);

c) bản sao xác thực hoặc bản chụp kèm theo phiên bản chính Giấy triệu chứng tử đối với trường hợp chết.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mục 2: HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ BHXH, THẺ BHYT VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐÃ GHI TRÊN SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 29. Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH bởi mất, hỏng, biến đổi số sổ, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai cung ứng và biến hóa thông tin tín đồ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH đã cấp.

1.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi bên trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai cung cấp và chuyển đổi thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ có tác dụng căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

2.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp cho lại sổ BHXH do biến hóa họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và biến đổi thông tin fan tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH;

c) Bảng kê sách vở hồ sơ có tác dụng căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

3.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ nước sơ:

a) Tờ khai hỗ trợ và biến hóa thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc đổi khác thông tin);

c) Bảng kê sách vở và giấy tờ hồ sơ làm địa thế căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mục 3: THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Điều 30. Thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không quá 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Truy tìm thu

2.1. Đối với ngôi trường hợp công cụ tại Khoản 1 Điều 23: không quá 30 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.2. Đối với ngôi trường hợp pháp luật tại Khoản 2 Điều 23: không thật 05 ngày làm cho việc kể từ ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

3. Hoàn trả

3.1. Đối tượng gia nhập BHXH từ nguyện, tín đồ tham gia BHYT theo hộ mái ấm gia đình và fan được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng góp BHYT: không quá 15 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

3.2. Đối tượng thuộc tham gia BHXH, BHYT: không thực sự 30 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 31. Cấp cho sổ BHXH

1. Cấp cho mới

1.1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không thực sự 20 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận đủ làm hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với người tham gia BHXH trường đoản cú nguyện: không thật 07 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.3. Đối với ngôi trường hợp cấp và ghi bổ sung cập nhật thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho tất cả những người tham gia được cùng nối thời hạn nhưng không hẳn đóng BHXH: không quá 20 ngày làm cho việc kể từ ngày dìm đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Cấp cho lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH vì mất, hư hoặc gộp sổ: không thật 15 ngày làm việc, trường hợp phức hợp cần bắt buộc xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải bao gồm văn phiên bản thông báo cho người lao cồn biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi bên trên sổ BHXH: không thật 10 ngày làm cho việc.

4. Chốt sổ BHXH: không thực sự 07 ngày làm cho việc kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Điều 32. Cấp cho thẻ BHYT

1. Cấp cho mới: không thực sự 07 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người tận hưởng trợ cung cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhấn đủ làm hồ sơ theo quy định.

2. Cung cấp lại, thay đổi thẻ BHYT: không thực sự 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ theo quy định.

Chương IV

QUY TRÌNH THU; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

Điều 33. Tín đồ tham gia

1. Fan tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

1.1. Kê khai và nộp hồ sơ:

Người thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN kê khai lập làm hồ sơ theo phương pháp tại Văn bạn dạng này, nộp làm hồ sơ như sau:

a) tham gia lần đầu, điều chỉnh thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng: nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng nơi đang làm việc.

b) những trường hợp cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; kiểm soát và điều chỉnh nội dung vẫn ghi bên trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cùng nối thời gian nhưng chưa hẳn đóng BHXH:

- người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan liêu BHXH hoặc nộp trải qua đơn vị địa điểm đang làm cho việc.

- fan đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết và xử lý hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ nước sơ đến cơ quan BHXH.

c) bạn đi lao động có thời hạn ở quốc tế tự đăng ký đóng hoặc tầm nã nộp BHXH sau khoản thời gian về nước nộp hồ sơ mang đến cơ quan tiền BHXH. Nếu truy nộp trải qua đơn vị thì nộp cho đơn vị đưa fan lao động đi làm việc việc làm việc nước ngoài.

1.2. Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:

a) Hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 mon theo cách tiến hành đóng của đơn vị, đơn vị trích từ tiền lương của người lao động theo mức luật để gửi đóng vào thông tin tài khoản chuyên thu của cơ sở BHXH.

b) bạn lao động có thời hạn ở nước ngoài đóng trải qua đơn vị: đơn vị chức năng thu tiền đóng BHXH của fan lao động để nộp đến cơ quan liêu BHXH theo thủ tục đóng vẫn đăng ký. Trường vừa lòng truy đóng sau khoản thời gian về nước thì tín đồ lao đụng nộp tiền mang đến cơ quan liêu BHXH hoặc đơn vị chức năng nơi dìm hồ sơ tróc nã đóng.

1.3. Nhấn kết quả:

a) người lao rượu cồn nhận sổ BHXH, thẻ BHYT bởi vì cơ quan tiền BHXH cấp cho khi đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.

b) Hằng năm, dấn thông tin chứng thực về việc đóng BHXH vày cơ quan lại BHXH hỗ trợ thông qua Cổng tin tức điện tử của BHXH việt nam hoặc trải qua đơn vị địa điểm làm việc.

2. Người tham gia BHXH tự nguyện

2.1. Kê khai và nộp hồ nước sơ:

Người gia nhập BHXH từ bỏ nguyện kê khai làm hồ sơ theo cách thức tại Văn bản này nộp hồ sơ mang lại Đại lý thu hoặc mang lại cơ quan lại BHXH huyện.

2.2. Đóng tiền:

Người thâm nhập nộp viền mang lại Đại lý thu hoặc cơ sở BHXH (trong trường hợp đk tham gia đầu tiên tại BHXH huyện) theo cách thức đăng ký.

2.3. Dấn kết quả:

a) dìm sổ BHXH bởi cơ quan BHXH cấp.

b) nhận thông tin xác thực thời gian đóng BHXH hàng năm do ban ngành BHXH hỗ trợ thông qua Cổng thông tin của BHXH vn hoặc trên Đại lý thu.

3. Fan tham gia BHYT

3.1. Kê khai làm hồ sơ theo chế độ tại Văn phiên bản này với nộp làm hồ sơ như sau:

a) bạn tham gia BHYT do tổ chức triển khai BHXH đóng BHYT: khi biến đổi thông tin, nộp hồ sơ cho ubnd xã hoặc ban ngành BHXH.

b) tín đồ tham gia BHYT do giá cả nhà nước đóng BHYT: nộp làm hồ sơ cho ubnd xã.

Người vẫn hiến phần tử cơ thể người: nộp Giấy ra viện cho cơ quan liêu BHXH.

c) tín đồ tham gia BHYT theo hộ gia đình, fan được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; nộp hồ sơ mang đến Đại lý thu, hoặc ban ngành BHXH huyện.

Học sinh, sinh viên đóng góp BHYT theo đơn vị trường thì nộp hồ sơ đến nhà trường.

3.2. Đóng tiền: người tham gia BHYT theo hộ gia đình, tín đồ được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng: nộp tiền mang lại Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp mang đến cơ quan tiền BHXH huyện.

3.3. Dấn kết quả: fan tham gia BHYT thừa nhận thẻ BHYT từ ubnd xã, Đại lý thu hoặc từ cơ quan BHXH địa điểm thu chi phí của fan tham gia.

Điều 34. Đơn vị thực hiện lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan cai quản đối tượng

1. Đơn vị áp dụng lao động

1.1. Gia nhập lần đầu:

a) Lập làm hồ sơ theo luật tại Văn bạn dạng này cùng nộp hồ sơ cho cơ quan liêu BHXH.

b) Nộp tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

c) Phối phù hợp với cơ quan tiền BHXH trả sổ BHXH cho người lao động.

d) dìm thẻ BHYT từ cơ sở BHXH trả cho tất cả những người lao động.

1.2. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng:

a) Kê khai, lập hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng, giảm lao động, nút đóng, số tiền bắt buộc đóng; truy thu, hoàn trả; vậy đổi, điều chỉnh thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị, fan lao động; nộp hồ sơ kịp thời mang đến cơ quan tiền BHXH để xác định số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, ghi, xác nhận, chốt sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đơn vị, tín đồ tham gia cùng đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn.

b) Phối hợp với cơ quan liêu BHXH xác nhận, chốt sổ BHXH cho tất cả những người lao động khi bạn lao động xong xuôi HĐLĐ, HĐLV hoặc thôi vấn đề theo hình thức của pháp luật.

1.3. Cung cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT của người lao động:

a) trường hợp người lao cồn nộp hồ nước sơ trải qua đơn vị: đơn vị chức năng nhận hồ nước sơ và nộp kịp thời mang lại cơ quan liêu BHXH.

Phối phù hợp với cơ quan tiền BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người lao động.

b) xác thực Tờ khai hỗ trợ và đổi khác thông tin bạn tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với các ngôi trường hợp kiểm soát và điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh đang ghi bên trên sổ BHXH của người lao động.

1.4. Thu hồi thẻ BHYT của người lao động ngừng tham gia BHYT, nộp cho cơ quan tiền BHXH để kiểm soát và điều chỉnh số cần thu (trừ trường phù hợp chết; đợi giải quyết cơ chế hưu trí, trợ cấp tai nạn thương tâm lao động - bệnh nghề nghiệp và công việc hằng tháng).

1.5. Hằng tháng, thừa nhận thông báo tác dụng đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS) qua thương mại dịch vụ bưu chính hoặc tra cứu vãn tại Cổng tin tức của BHXH Việt Nam; kiểm tra, đối chiếu, nếu bao gồm sai lệch, phối phù hợp với cơ quan tiền BHXH nhằm giải quyết.

1.6. Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai minh bạch thông tin về bài toán đóng BHXH, BHYT, BHTN cho những người lao động.

1.7. Hằng năm, nhận tin tức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (Mẫu C13-TS) vì chưng cơ quan tiền BHXH cung ứng để niêm yết công khai tại đối chọi vị.

2. Đại lý thu

2.1. Hướng dẫn tín đồ tham gia lập làm hồ sơ theo chính sách tại Văn bản này.

2.2. Thu tiền đóng góp BHXH của fan tham gia BHXH tự nguyện; tiền đóng góp BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của tín đồ tham gia BHYT; cung cấp biên lai thu tiền cho tất cả những người tham gia theo quy định.

2.3. Lập chủng loại D05-TS; mẫu DK04; nộp hồ sơ với số tiền đã thu cho cơ quan BHXH vào thời hạn 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia.

2.4. Nhận cùng trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia theo quy định.

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Học Sinh Phải Làm Gì Trong Việc Thực Hiện Công Tác Phòng Không Nhân Dân

2.5. Hằng tháng:

a) Đối chiếu biên lai thu tiền với số tiền đang thu theo mẫu mã C17-TS.

b) Nhận danh sách người