Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương cứng hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Chất năng lượng điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong hỗn hợp
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ những ion vào dung dịch

I. Phương pháp giải

-Viết phương trình điện li.

Bạn đang xem: Pt điện li


-Tìm số mol phân tử hoặc mol ion.

-Áp dụng công thức tìm nồng độ các ion.

II. Ví dụ

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu, hóa học không năng lượng điện li? Viết phương trình năng lượng điện li của các chất (nếu có).

Trả lời

- hóa học điện li mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình điện li:

NaCl → Na+ + Cl-

CuSO4 → Cu2+ + SO42-


NaOH → Na+ + OH-

Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện li yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện li:

HF ⇌ H+ + F-

CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

HCO3- ⇌ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇌ Fe2+ + OH-

- chất không điện li: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: Tính nồng độ mol/lit của các ion bao gồm trong dung dịch sau:

a.Hòa chảy 4,9 g H2SO4 vào nước nhận được 200 ml dung dịch.

b.Trộn lẫn 500 ml dd NaOH 1 M với 200 ml dd NaOH 30% ( d = 1,33 g/ml).

c.Trộn 200ml dd Ca(NO3)2 0,5 M cùng với 300 ml dd KNO3 2M.

d.Trộn 100 gam hỗn hợp Fe2(SO4)3 4% (d=1,25 g/ml) cùng với 120 ml dung dịch FeCl3 0,1 M.

Xem thêm: Giải Bài 1,2 Trang 132 Toán 5: Cộng Số Đo Thời Gian Toán Lớp 5

e.Dung dịch HNO2 1 M, biết α = 1,2%.


Trả lời

a) Số mol H2SO4 là: nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol

CM(H2SO4) = 0,05/0,2 = 0,25 (M)

Phương trình điện li: H2SO4 → 2H+ + SO42-

Nồng độ những ion trong hỗn hợp là: = 0,5 M; = 0,25 M

b) 500 ml dd NaOH 1 M tất cả số mol là 0,5 mol

200 ml dd NaOH 3% ( d = 1,33 g/ml)có số mol là: 3.200.1,33/40.100 = 0,2 mol

Nồng độ NaOH sau khoản thời gian trộn là: (0,5+0,2)/(0,5+0,2) = 0,1 (M)

Phương trình năng lượng điện li: NaOH → Na+ + OH-

Nồng độ những ion trong cần sử dụng dịch là: = 0,1 M; = 0,1 M

c) Số mol Ca(NO3)2 là: nCa(NO3)2 = 0,5.0,2 = 0,1 mol

Phương trình điện li: Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3-

Số mol KNO3 là: nKNO3 = 0,3.2 = 0,6 mol

Phương trình năng lượng điện li: KNO3 → K+ + NO3-

Nồng độ những ion trong dung dịch sau thời điểm trộn là:

= 0,1/0,5 = 0,2 M; = 0,6/0,5 = 1,2 M; = (0,2+0,6)/0,5 = 1,6 M

d) Số mol Fe2(SO4)3 là: nFe2(SO4)3 = 4.100/100.400 = 0,01 (mol)

100 gam hỗn hợp Fe2(SO4)3 4% hoàn toàn có thể tích là V = 100/1,25 = 80 ml

Phương trình năng lượng điện li: Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + SO42-

Số mol của FeCl3 là: nFeCl3 = 0,12.0,1 = 0,012 (mol)

Phương trình điện li: FeCl3 → Fe3+ + 3Cl-

Nồng độ những ion vào dung dịch sau khoản thời gian trộn là:

= 0,32/0,2 = 1,6 M; = 0,01/0,2 = 0,05 M; = 0,036/0,2 = 0,18 M

Phương trình năng lượng điện li :

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

Ban đầu: 1 0 0 M

Điện ly: 1.α → α → α M

Sau đl : 1-α → α → α M

Nồng độ các ion trong hỗn hợp là: = 0,012 M; = 0,012 M


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, x-lair.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 giành cho teen 2k4 tại khoahoc.x-lair.com