Viết phương trình đường thằng trong không gian là một trong những dạng toán khá tuyệt nhưng cũng khá khó cho các bạn, đây cũng là dạng toán rất hay có trong các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Phương trình đường thẳng lớp 12


Vì vậy để chúng ta học sinh lớp 12 nắm vững phần nội dung kiến thức này, trong nội dung bài viết này họ cùng tổng phù hợp lại những dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian, giải một trong những ví dụ và bài xích tập một cách cụ thể và dễ nắm bắt để các em tự tin khi gặp gỡ các dạng toán này.


1. Phương trình tham số và phương trình chủ yếu tắc của mặt đường thẳng

* Đường thẳng (d) đi qua M0(x0;y0;z0) và gồm vectơ chỉ phương  = (a;b;c) có:

- Phương trình tham số của (d): 

- Phương trình chính tắc của (d): 

2. Vị trí kha khá của 2 mặt đường thẳng trong không gian

* Cho con đường thẳng d0 đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và có vectơ chỉ phương 0 = (a;b;c) và con đường thẳng d1 đi qua điểm M1(x1;y1;z1) và bao gồm vectơ chỉ phương 1 = (a1;b1;c1) lúc đó:

- d0 và d1 cùng nằm trong một mặt phẳng ⇔ 

*

- d0 và d1 cắt nhau ⇔ 

*

- d0 // d1 ⇔ 

*

- d0 Ξ d1 ⇔ 

*

- d0 và d1 chéo nhau ⇔ 

*

3. Vị trí kha khá của đường thẳng với phương diện phẳng

* Đường trực tiếp (d) đi qua M0(x0;y0;z0) và gồm vectơ chỉ phương  = (a;b;c) cùng mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 gồm vectơ pháp tuyến  = (A;B;C) khi đó:

- d cắt (P) ⇔ Aa + Bb + Cc ≠ 0

- d//(P) ⇔ 

*

- d ⊂ (P) ⇔ 

*

- d ⊥ (P) ⇔  //  ⇔ 

*

4. Góc thân 2 con đường thẳng

- Đường thẳng (d) bao gồm vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và (d") gồm vectơ chỉ phương  = (a";b";c"), điện thoại tư vấn 00 ≤ ∝ ≤ 900 là góc thân 2 đường thẳng đó, ta có:

 cos∝ = 

*

5. Góc giữa con đường thẳng và mặt phẳng

- Đường trực tiếp (d) có vectơ chỉ phương  = (a;b;c) và phương diện phẳng (P) bao gồm vectơ pháp tuyến 

*
, hotline 00 ≤ φ ≤ 900 là góc giữa đường thẳng (d) cùng mp (P), ta có:

 sinφ = 

*

6. Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt đường thẳng

- Tính khoảng cách từ điểm M1(x1;y1;z1) tới đường thẳng Δ bao gồm vectơ chỉ phương :

* cách tính 1:

- Viết phương trình phương diện phẳng (Q) qua M1 và vuông góc cùng với Δ.

- tra cứu tọa độ giao điểm H của Δ và phương diện phẳng (Q).

- lúc đó: d(M1,Δ) = M1H

* phương pháp tính 2:

- áp dụng công thức: d(M1,Δ) = 

*
 (với M0∈Δ)

7. Khoảng cách giữa 2 mặt đường thẳng chéo cánh nhau

- đến đường thẳng Δ0 đi qua điểm M0(x0;y0;z0) và tất cả vectơ chỉ phương 0 = (a;b;c) và đường thẳng Δ1 đi qua điểm M1(x1;y1;z1) và gồm vectơ chỉ phương 1 = (a1;b1;c1):

* phương pháp tính 1:

- Viết phương trình phương diện phẳng (Q)">(Q) chứa (Δ) và tuy nhiên song cùng với (Δ1).

- Tính khoảng cách từ M0M1 tới mặt phẳng (Q).

- d(Δ0,Δ1) = d(M1,Q)

* cách tính 2:

- áp dụng công thức:

*

*

II. Các dạng bài xích tập về con đường thẳng trong ko gian

Dạng 1: Viết PT đường thẳng (d) sang một điểm và bao gồm VTCP

- Điểm M0(x0;y0;z0), VTCP 0 = (a;b;c)

* Phương pháp:

- Phương trình thông số của (d) là: 

Nếu a.b.c ≠ 0 thì (d) gồm PT chủ yếu tắc là: 

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng (d) trải qua điểm A(1;2;-1) với nhận vec tơ  (1;2;3) làm cho vec tơ chỉ phương

* Lời giải: 

 - Phương trình thông số của (d) là: 

*

Dạng 2: Viết PT đường thẳng trải qua 2 điểm A, B

* Phương pháp

- cách 1: tìm kiếm VTCP 

- cách 2: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết PTĐT (d) đi qua các điểm A(1; 2; 0), B(–1; 1; 3);

* Lời giải:

- Ta có:  (-2;-1;3)

- Vậy PTĐT (d) trải qua A tất cả VTCP là  có PT tham số: 

*

Dạng 3: Viết PT đường thẳng đi qua A và tuy nhiên song với mặt đường thẳng Δ

* Phương pháp

- bước 1: tra cứu VTCP  của Δ.

- cách 2: Viết PT con đường thẳng (d) trải qua A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua A(2;1;-3) và song song với con đường thẳng Δ: 

*
 

* Lời giải: 

- VTCP  vì (d)//Δ đề nghị nhận  làm VTCP

- Phương trình tham số của (d): 

*

Dạng 4: Viết PT mặt đường thẳng (d) trải qua A với vuông góc cùng với mp (∝).

* Phương pháp

- bước 1: search VTPT  của mp (∝)

- cách 2: Viết PT con đường thẳng (d) đi qua A với nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Viết PT đường thẳng (d) đi qua A(1;1;-2) cùng vuông góc cùng với mp (P): x-y-z-1=0

* Lời giải:

- Ta bao gồm VTPT của mp (P):  = (1;-1;-1) là VTCP của con đường thẳng (d).

- PT mặt đường thẳng (d) qua A cùng nhận  làm VTCP gồm PT tham số là: 

*

Dạng 5: Viết PT con đường thẳng (d) đi qua A với vuông góc cùng với 2 con đường thẳng (d1), (d2).

* Phương pháp:

- bước 1: tìm VTCP ,  của (d1) và (d2).

- cách 2: Đường trực tiếp (d) có VTCP là: =<, >

- cách 3: Viết PT mặt đường thẳng (d) trải qua điểm A và nhận  làm VTCP.

 Ví dụ: Trong không khí Oxyz, viết phương trình thông số của con đường thẳng d biết d trải qua điểm M(1;-3;2) vuông góc cùng với d1: 

*
cùng d2:
*

* Lời giải:

- Ta gồm VTCP của d1 là  = (-3;1;2) của d2 là  = (2;5;3)

- d ⊥ d1 và d ⊥ d2 nên VTCP của d là:  = <, >

 =

*
= (-7;13;-17)

- Phương trình tham số của (d) là: 

*

Dạng 6: Viết PT mặt đường thẳng (d) là giao con đường của 2 mp

- mp (P): Ax + By + Cz + D = 0 và (Q): A"x + B"y + C"z + D" = 0;

* Phương pháp:

+ cách giải 1:

- cách 1: Giải hệ 

*
 ta tìm kiếm 1 nghiệm (x0;y0;z0) bằng cách cho một trong 3 ẩn 1 quý giá xác định, rồi giải hệ tìm cực hiếm 2 ẩn còn lại, ta được 1 điểm M0(x0;y0;z0) ∈ (d).

- bước 2: Đường trực tiếp (d) gồm vectơ chỉ phương là: =

*

- bước 3: Viết PT mặt đường thẳng (d) qua M0 và bao gồm VTCP .

+ giải pháp giải 2: 

- bước 1: kiếm tìm toạ độ 2 điểm A, B ∈ d. (Tìm 2 nghiệm của hệ 2 PT trên)

- bước 2: Viết PT đường thẳng trải qua 2 điểm AB.

+ phương pháp giải 3:

- Đặt một trong các 3 ẩn bằng t (chẳng hạn x = t), giải hệ 2 PT với 2 ẩn còn sót lại theo t rồi suy ra PT thông số của d.

 Ví dụ: Viết phương trình con đường thẳng (d) là giao tuyến của 2 phương diện phằng (P): 2x+y-z-3=0 và (Q): x+y+z-1=0.

* Lời giải:

- Ta sẽ tìm 2 điểm A, B nằm tại (d) là nghiệm của hệ PT:

*

- mang lại z = 0 ⇒ x = 2 với y = - 1 ⇒ A(2;-1;0)

- mang đến z = 1 ⇒ x = 4 cùng y = - 4 ⇒ B(4;-4;1)

 ⇒ 

⇒ PTĐT (d) đi qua A(2;-1;0) và tất cả VTCP  có PTCT là: 

*

Dạng 7: Viết PT hình chiếu của con đường thẳng (d) lên mp (P).

* Phương pháp

- cách 1: Viết PT mp(Q) đựng d với vuông góc cùng với mp (P).

- cách 2: Hình chiếu cần tìm d’= (P)∩(Q)

- Chú ý: Nếu d⊥(P) thì hình chiếu của d là điểm H=d∩(P)

 Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình hình chiếu vuông góc của mặt đường thẳng d: 

*
 trên mp(P): x - 2y + z + 5 = 0.

* Lời giải:

- Mặt phẳng Q đi qua d gồm phương trình dạng: m(x-2z) + n(3x-2y+z-3)=0

 ⇔ (m+3n)x - 2ny + (-2m+n)z - 3n = 0

 Q ⊥ P ⇔ 1.(m+3n) - 2(-2n) + 1.(-2m+n) = 0

 ⇔ m + 3n + 4n - 2m + n = 0 ⇔ -m + 8n = 0

 Chọn m = 8 thì n = 1 ta được phương trình mp (Q): 11x - 2y - 15z - 3 = 0

- bởi hình chiếu d’ của d trên P nên d" là giao tuyến đường của P với Q, phương trình của d’ sẽ là:

*

Dạng 8 : Viết PT đường thẳng d trải qua điểm A cùng cắt hai đường thẳng d1, d2 

* Phương pháp

+ bí quyết giải 1: 

- bước 1: Viết PT khía cạnh phẳng (α) đi qua điểm A và chứa đường thẳng d1.

- bước 2: Tìm giao điểm B = (α) ∩ (d2)

- cách 3: Đường thẳng buộc phải tìm là đt đi qua 2 điểm A, B.

+ giải pháp giải 2:

- cách 1: Viết PT khía cạnh phẳng (α) đi qua điểm A và cất đường trực tiếp d1

- cách 2: Viết PT khía cạnh phẳng (β) trải qua điểm A và cất đường trực tiếp d2.

- bước 3: Đường thẳng cần tìm d’= (α) ∩ (β)

+ phương pháp giải 3:

- cách 1: search toạ độ giao điểm B của d cùng với d1 và C của d với d2

- cách 2: Từ đk 3 điểm thẳng sản phẩm tính được toạ độ B, C

- cách 3: Viết PT (d) đi qua 2 điểm

 Ví dụ: Trong không khí Oxyz, viết PT của đường thẳng d biết d đi qua điểm A(1;1;0) cùng cắt cả 2 đường thẳng d1: 

*
 và d2 : 
*

* Lời giải:

- điện thoại tư vấn B, C theo lần lượt là những điểm cùng d giảm d1 cùng d2, ta bao gồm toạ độ B(1+t;-t;0) với C(0;0;2+s)

⇒ =(t;-t-1;0) ; =(-1;-1;2+s)

 A,B,C thẳng hàng ⇒  = k ⇔ 

*
 giải hệ được s = -2; t= -1/2; k = 1/2;

 Vậy d trải qua A(1;1;0) với C(0;0;0) ⇒ d có PT: 

*

Dạng 9: Viết PT mặt đường thẳng d song song cùng với d1 và giảm cả hai tuyến phố thẳng d2 và d3.

* Phương pháp

- bước 1: Viết PT mp(P) tuy vậy song với d1 và đựng d2.

- bước 2: Viết PT mp(Q) tuy nhiên song với d1 và chứa d3.

- cách 3: Đường thẳng yêu cầu tìm d = (P) ∩ (Q)

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng (d) song tuy vậy với trục Ox và cắt (d1)(d2) có PT:

 d1: 

*
 ; d2: 
*

* Lời giải:

- VTCP của Ox là: 

*
= (1;0;0)

- VTCP của d1 là:

*
=(2;1;-1); VTCP của d2 là: 
*
=(1;-1;2)

- PT mp (P) đựng d1 và tuy nhiên song Ox bao gồm VTPT:

*

 =

*
=(0;1;1)

- PT mp (Q) chứa d2 và song song Ox có VTPT:

*

 = 

*
=(0;-2;-1)

- PT mp (P) trải qua điểm (-8;6;10) ∈ d1 và gồm VTPT 

*
(0;1;1) bao gồm PT:

 (y-6) + (z-10) = 0 ⇔ y + z - 16 = 0

- PT mp (Q) đi qua điểm (0;2;-4) ∈ d2 và có VTPT 

*
(0;-2;-1) gồm PT:

 -2(y-2) - (z+4) = 0 ⇔ 2y + z = 0

⇒ PT đường thẳng d = (P) ∩ (Q): 

*

Dạng 10: Viết PT con đường thẳng d trải qua điểm A, vuông góc con đường thẳng d1 và giảm đường thẳng d2

* Phương pháp

+ cách giải 1: 

- bước 1: Viết PT mặt phẳng (α) qua điểm A cùng vuông góc con đường thẳng d1.

- bước 2: kiếm tìm giao điểm B = (α) ∩ (d2)

- bước 3: Đường thẳng nên tìm là đường thẳng trải qua 2 điểm A, B.

+ biện pháp giải 2:

- cách 1: Viết PT mp (α) đi qua điểm A cùng vuông góc cùng với d1.

- cách 2: Viết PT mp (β) đi qua điểm A và đựng d2.

- cách 3: Đường thẳng buộc phải tìm d = (α) ∩ (β)

 Ví dụ: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt đường thẳng (d) trải qua M(1;1;1), cắt con đường thẳng d1: 

*
 và vuông góc với mặt đường thẳng d2: x=-2+2t; y=-5t; z=2+t;

* Lời giải:

- PT mp (P) ⊥ d2 cần nhận VTCP d2 làm cho VTPT nên có PT: 2x - 5y + z + D = 0

- PT mp (P) đi qua M(1;1;1) buộc phải có: 2.1 - 5.1 + 1 + D = 0 ⇒ D = 2

⇒ PT mp (P): 2x - 5y + z + 2 = 0

- Toạ độ giao điểm A của d1 cùng mp(P) là: (-5;-1;3)

⇒ 

*
 = (6;2;-2) = (3;1;-1)

⇒ PTTQ của (d) là: 

*

Dạng 11: Lập đường thẳng d trải qua điểm A , song song mp (α) và cắt đường trực tiếp d’

* Phương pháp:

+ giải pháp giải 1:

- cách 1: Viết PT mp (P) đi qua điểm A và tuy vậy song cùng với mp (α).

- cách 2: Viết PT mp (Q) đi qua điểm A và cất đường thẳng d’.

- bước 3: Đường thẳng cần tìm d = (P) ∩ (Q)

+ cách giải 2:

- cách 1: Viết PT mặt phẳng (P) qua điểm A và song song phương diện phẳng (α)

- cách 2: tìm kiếm giao điểm B = (P) ∩ d’

- bước 3: Đường thẳng đề nghị tìm d trải qua hai điểm A với B.

 Ví dụ: Viết phương trình mặt đường thẳng Δ trải qua điểm A(1;2;-1) giảm đường thẳng d: 

*
 và song song với mặt phẳng (∝): x + y - z + 3 = 0.

* Lời giải:

- PTTS của (d): 

*

- giả sử Δ cắt d trên điểm B, thì tọa độ của B(3+t;3+3t;2t) đề nghị ta có: 

*

- bởi AB// mp(∝) mà 

*
đề xuất ta có: 
*
*

⇒ B(2;0;-2) 

*
 nên mặt đường thẳng Δ tất cả PTTQ: 
*

Dạng 12: Viết PT đường thẳng d bên trong mp (P) cùng cắt hai tuyến phố thẳng d1, d2 cho trước .

* Phương pháp:

- cách 1: search giao điểm A = d1∩(P); B = d2∩(P)

- bước 2: d là con đường thẳng qua nhị điểm A với B .

 Ví dụ: đến 2 mặt đường thẳng: 

*
*
 và phương diện phẳng (P): x - y - 2z + 3 = 0; Viết phương trình mặt đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) và giảm 2 mặt đường thẳng d1 , d2;

* Lời giải:

- PTTS d1: 

*
 PTTS d2: 
*

- hotline A = d1∩(P); B = d2∩(P) thì tọa độ của A và B là: A(-1+2t;1-t;1+t) và B(1+s;2+s;-1+2s)

- Ta lại có: A∈(P) nên: (-1+2t)-(1-t)-2(1+t)+3=0 ⇔ t = 1 ⇒ A(1;0;2)

- Tương tự: B∈(P) nên: (1+s)-(2+s)-2(-1+2s)+3=0 ⇔ s = 1 ⇒ B(2;3;1)

⇒ 

*

⇒ PTĐT Δ qua A(1;0;2) có VTCP  có PTTQ là: 

*

Dạng 13: Viết PT mặt đường thẳng d phía bên trong mp (P) với vuông góc con đường thẳng d’ mang lại trước trên giao điểm I của d’ cùng mp (P).

* Phương pháp

- bước 1: tìm giao điểm I = d’∩(P).

- cách 2: Tìm VTCP  của d’ với VTPT  của (P) và  =<,>

- bước 3: Viết PT đường thẳng d qua điểm I và gồm VTCP 

Dạng 14: Viết PT mặt đường thẳng d vuông góc với hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau d1, d2.

* Phương pháp

+ biện pháp giải 1:

- bước 1: Tìm các VTCP , của d1 và d2 . Khi ấy đường trực tiếp d tất cả VTCP là =<, >

- cách 2: Viết PT mp(P) cất d1 và bao gồm VTPT =<, >

- bước 3: Viết PT mp(Q) đựng d2 và gồm VTPT =<,>

- bước 4: Đường thẳng yêu cầu tìm d = (P) ∩ (Q). (Lúc này ta chỉ việc tìm thêm một điểm M trực thuộc d).

* biện pháp giải 2: 

- cách 1: Gọi M(x0+at; y0+bt; z0+ct) ∈ d1; N(x0"+a’t’; y0’+b’t’; z0’+c’t’) ∈ d2 là chân các đường vuông góc phổ biến của d1 và d2.

- cách 2: Ta có 

*

- bước 3: núm t và t’ tìm được vào toạ độ M, N kiếm được M, N. Đường thẳng cần tìm d là đường thẳng trải qua 2 điểm M, N.

- Chú ý : Cách 2 đến ta tìm kiếm được ngay độ lâu năm đoạn vuông góc bình thường của hai đường thẳng chéo cánh nhau.

 Ví dụ: Trong không gian Oxyz mang lại 2 mặt đường thẳng chéo nhau d1: 

*
 và d2: 
*
 viết PT mặt đường thẳng (d) vuông góc cùng với d1 và d2

* Lời giải:

- d1 có VTCP  = (2;1;3); d2 gồm VTCP  = (1;2;3)

- điện thoại tư vấn AB là đoạn vuông góc chung của d1 cùng d2 với A ∈ d1; B ∈ d2 

⇒ A(1+2t;2+t;-3-3t) với B(2+t";-3+2t";1+3t") 

⇒ =(1+t"-2t;-5+2t"-t;4+3t"+3t)

 Từ điều kiện 

*
 và 
*
 ta có: 
*
 

⇔ 

*

⇔ 

*
 ⇒ 
*

⇒ PT (d) trải qua A nhận (-1;-1;1) làm VTCP gồm dạng: 

*

Dạng 15: Viết PT mặt đường thẳng d vuông góc với mp(P) và cắt cả hai tuyến đường thẳng d1 và d2.

* cách thức 1:

- cách 1: Viết PT mp(P) chứa d1 và vuông góc với (P).

- bước 2: Viết PT mp(Q) đựng d2 và vuông góc cùng với (P).

- bước 3: Đường thẳng bắt buộc tìm d = (P) ∩ (Q).

* phương thức 2:

- cách 1: Giả sử d cắt d1 và d2 là lượt tai A với B, ta thông số hóa 2 điểm A ∈ d1 và B ∈ d2 (theo ẩn t với s).

- bước 2: Do (d) ⊥ (P) nên 

*
 giải hệ tìm được t cùng s

- cách 3: Viết phương trình mặt đường thẳng d qua A có CTCP 

*
.

 Ví dụ: Trong không khí oxyz, mang lại 2 mặt đường thẳng:

*
 
*
, với mặt phẳng (P): 7x + y - 4z = 0. Viết phương trình mặt đường thẳng Δ vuông góc cùng với (P) và cắt đường thẳng d1 , d2.

Xem thêm: Các Dạng Bài Toán Phương Trình Bậc 2 Một Ẩn Và Phương Pháp Giải

* Lời giải:

- PTTS của d1: 

*

- mang sử A,B thứu tự là giao điểm của Δ với d1 và d2 ta có: A(2s;1-s;-2+s), B(-1+2t;1+t;3)

- VTCP của Δ là:

*

- VTPT của (P) là: 

*

- do Δ ⊥ (P) nên  // 

*
, tức ta có: 
*

*
*
*

⇒ Phương trình đường thẳng Δ qua A(2;0;-1) có VTCP  có PTTQ là:

*

Dạng 16: Lập PT mặt đường thẳng d đi qua điểm A , cắt và vuông góc với con đường thẳng d.