*
Phiên mã là quy trình tổng hợp" width="577">

Cùng đứng top lời giải đọc thêm về Phiên mã và những bài tập liên quan nhé:

1. Khái niệm về phiên mã

– Phiên mã là thừa trình truyền thông tin dt trên mạch mã nơi bắt đầu của gen (ADN) lịch sự mARN theo cơ chế bổ sung. Phiên mã là quy trình xảy ra vào nhân, vào kì trung gian của quy trình phân bào.

Bạn đang xem: Phiên mã là

Là thừa trình truyền thông tin dt trên mạch mã cội của gen (ADN) sang mARN theo chính sách bổ sung. Quá trình xảy ra trong nhân, vào kì trung gian của quy trình phân bào.

2. Kết cấu và công dụng của các loại ARN

*
Phiên mã là quá trình tổng phù hợp (ảnh 2)" width="583">

3. Chế độ phiên mã

a. Thời điểm: xảy ra trước khi tế bào tổng hợp prôtêin.

b. Thành phần tham gia: các loại enzim, các loại nuclêôtit tự do thoải mái (A, U, G, X)

Một phân tử & khuôn.

c. Diễn biến:

*
Phiên mã là quá trình tổng phù hợp (ảnh 3)" width="711">

- bước 1. Khởi đầu:

Enzym ARN pôlimeraza dính vào vùng cân bằng làm gen cởi xoắn để lộ ra mạch gốc gồm chiều 3’→ 5’ và bắt đầu tổng đúng theo mARN trên vị trí sệt hiệu.

– bước 2. Kéo dãn dài chuỗi ARN:

Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch nơi bắt đầu trên gen gồm chiều 3’ → 5’ và các nuclêôtit trong môi trường thiên nhiên nội bào liên kết với những nucluotit bên trên mạch nơi bắt đầu theo hiệ tượng bổ sung:

A gốc – U môi trường

T nơi bắt đầu – A môi trường

G cội – X môi trường

X nơi bắt đầu – G môi trường

– bước 3. Kết thúc:

Khi Enzym di chuyển đến cuối gen, gặp gỡ tín hiệu hoàn thành thì quy trình phiên mã giới hạn lại, phân tử ARN: được giải phóng. Vùng nào trên ren vừa phiên mã dứt thì 2 mạch đối chọi đóng xoắn ngay lại.

Ở sinh đồ gia dụng nhân sơ, mARN sau phiên mã được dùng trực tiếp làm khuôn tổng hòa hợp prôtêin.

Ở sinh đồ dùng nhân thực, mARN sau phiên mã được giảm bỏ các đoạn intron, nối những đoạn êxôn tạo mARN cứng cáp rồi đi qua màng nhân ra tế bào chất làm khuôn tổng

d. Kết quả: một đoạn pt ADN→ 1 Pt ARN

e. Ý nghĩa: hình thành ARN trực tiếp thâm nhập vào quá trình sinh tổng thích hợp prôtêin nguyên lý tính trạng

Bài tập

Câu 1: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã những gen kết cấu ở sinh vật nhân sơ?

A. ADN polimeraza

B. Ligaza

C. Restrictaza

D. ARN polimeraza

Đáp án: D

Câu 2: Sự vận động đồng thời của nhiều riboxom trên cùng một phân tử mARN gồm vai trò

A. Làm tăng năng suất tổng phù hợp protein thuộc loại

B. đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác

C. Bảo đảm cho quy trình dịch mã diễn ra liên tục

D. Có tác dụng tăng năng suất tổng hòa hợp protein không giống loại

Đáp án: A

Câu 3: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza bắt đầu tổng vừa lòng mARN trên vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

(2) ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng điều hòa làm gen toá xoắn để lộ ra mạch gốc có chiều 3’ → 5’.

(3) ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã cội trên gen bao gồm chiều 3’ → 5’.

(4) lúc ARN polimeraza dịch rời tới cuối gen, cặp tín hiệu chấm dứt thì nó ngừng phiên mã.

Trong quá trình phiên mã, các sự kiện trên diễn ra theo trình tự đúng là:

A. (1) → (4) → (3) → (2)

B. (1) → (2) → (3) → (4)

C. (2) → (1) → (3) → (4)

D. (2) → (3) → (1) → (4)

Đáp án: C

Câu 4: Mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’ thì mARN được phiên mã trường đoản cú mạch khuôn này có trình từ bỏ nucleotit là

A. 3’AUAXXXGUAXAU5’

B. 5’AUAXXXGUAXAU3’

C. 3’ATAXXXGTAXAT5’

D. 5’ATAXXXGTAXAT3’

Đáp án: B

Câu 5: Một một trong những điểm giống nhau giữa quy trình nhân song ADN và quá trình phiên mã nghỉ ngơi sinh vật dụng nhân thực là:

A. đều có sự xúc tác của enzim ADN polimeraza để lắp ráp với những nucleotit bên trên mạch khuôn theo phép tắc bổ sung.

B. Các quy trình thường triển khai một lần vào một tế bào.

C. Diễn ra trên cục bộ phân tử ADN.

D. Việc lắp ghép các đơn phân được triển khai trên cơ sở nguyên tắc bổ sung.

Đáp án: D

Câu 6: Phân tử mARN sống tế bào nhân sơ được phiên mã từ một gen bao gồm 3000 nucleotit tiếp nối tham gia vào quy trình dịch mã. Quá trình tổng thích hợp protein gồm 5 riboxom cùng trượt bên trên mARN đó. Số axit amin môi trường thiên nhiên cần cung ứng để hoàn tất quá trình dịch mã bên trên là

A. 9980 B. 2500

C. 9995 D. 2495

Đáp án: D

Số a.a môi trường cung ứng để trả tất quy trình dịch mã:

*
Phiên mã là quá trình tổng phù hợp (ảnh 4)" width="230">

Câu 7: Thành phần nào tiếp sau đây không tham gia trực tiếp vào quy trình dịch mã?

A. ADN B. MARN

C. TARN D. Riboxom

Đáp án: A

Câu 8: Trong quy trình phiên mã, enzim ARN polimeraza tất cả vai trò gì?

(1) Xúc tác tách 2 mạch của gen.

(2) Xúc tác cho quá trình liên kết bổ sung giữa các nucleotit của môi trường thiên nhiên nội bào với những nucleotit trên mạch khuôn

(3) Nối những đoạn Okazaki lại cùng với nhau.

(4) Xúc tác quy trình hoàn thiện mARN.

Phương án đúng là:

A. (1), (2) và (3)

B. (1), (2) với (4)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) cùng (2)

Đáp án: D

Câu 9: Chiều của mạch khuôn trên ADN được dùng làm tổng hòa hợp mARN với chiều tổng đúng theo mARN theo thứ tự là:

A. 5’ → 3’ và 5’ → 3’

B. 3’ → 5’ với 3’ → 5’

C. 5’ → 3’ và 3’ → 5’

D. 3’ → 5’ và 5’ → 3’

Đáp án: D

Câu 10: Ở sinh đồ gia dụng nhân sơ với sinh đồ gia dụng nhân thực có sự khác nhau về axit amin mở màn cho bài toán tổng thích hợp chuỗi polipeptit. Sự sai khác đó là:

A. Sinh sống sinh đồ nhân sơ, axit amin bắt đầu là foocmin metonin còn ở sinh thứ nhân thực là metionin.

B. Sinh sống sinh thứ nhân thực là axit amin foocmin metionin còn sống sinh thứ nhân sơ là metionin.

C. Sinh sống sinh trang bị nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn làm việc sinh vật dụng nhân thực là valin.

Xem thêm: Học Tiếng Anh: Từ Vựng Về Năm Học Tiếng Anh Là Gì, Năm Học Trong Tiếng Anh Là Gì

D. Nghỉ ngơi sinh thứ nhân sơ là axit amin foocmin metionin còn sống sinh đồ vật nhân thực là glutamic.