P2O5 + H2O → H3PO4 được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân nặng bằng đúng đắn phương trình hóa học. Cũng tương tự từ đó đưa ra các nội dung thắc mắc lý thuyết liên quan. Khiến cho bạn đọc củng cố, nâng cấp kĩ năng viết và cân nặng bằng. Mời các bạn tham khảo. P2O5 + H2O


2. Điều khiếu nại phản ứng P2O5 công dụng với nước

Không có

3. Cách triển khai phản ứng P2O5 tính năng với nước

Cho P2O5 chức năng với nước

Bạn sẽ xem: P2O5 + H2O → H3PO4


4. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng P2O5 công dụng với nước

Chất rắn màu trắng Điphotpho pentaoxit (P2O5) tan dần. Dung dịch axit H3PO4 làm chuyển màu giấy quỳ tím thành đỏ.

Bạn đang xem: P2o5 tác dụng với nước

5. Thông tin mở rộng về P2O5

Tính hóa học vật lý

Là chất khói trắng, ko mùi, háo nước với dễ tung rữa hay dùng để gia công khô các chất.

Tính chất hoá học

Tác dụng với dung dịch kiềm, phụ thuộc vào tỉ lệ hoàn toàn có thể tạo thành những muối không giống nhau:

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

Tác dụng với nước

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

Điều chế

4P + 5O2 → 2P2O5

6. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Chỉ ra những oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3


Đáp án B

Câu 2: chỉ ra rằng oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5


Đáp án D

Câu 3: Chọn lời giải đúng

A. CO- cacbon (II) oxit

B. CuO- đồng (II) oxit

C. FeO- fe (III) oxit

D. CaO- canxi trioxit


Đáp án B

Câu 4: Axit khớp ứng của CO2

A. H2SO4

B. H3PO4

C. H2CO3

D. HCl


Đáp án C

Câu 5: Bazo tương xứng của MgO

A. Mg(OH)2

B. MgCl2

C. MgSO4

D. Mg(OH)3


Đáp án A

Câu 6: tên thường gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Photpho oxit

C. Điphotpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit


Đáp án D

Câu 7. phản bội ứng giữa cặp hóa học nào sau đây không xảy ra?

A. Dung dịch bari hiđroxit với dung dịch axit clohiđric

B. Dung dịch đồng (II) sunfat cùng dung dịch natri hiđroxit

C. Hỗn hợp natri cacbonat và dung dịch kali clorua

D. Hỗn hợp bari clorua và dung dịch natri sunfat


Đáp án C

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl


Câu 8. phản bội ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra thành phầm có chất khí?

A. Hỗn hợp natri hiđroxit cùng dung dịch axit sunfuric

B. Dung dịch natri cacbonat cùng dung dịch bari hiđroxit

C. Hỗn hợp bari clorua và dung dịch natri sunfat

D. Dung dịch natri sunfit và dung dịch axit clohiđric


Đáp án D

Phương trình hóa học.

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2


Câu 9. Hấp thụ trọn vẹn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bởi một hỗn hợp chứa 20 g NaOH. Muối bột được chế tạo thành là:

A. Na2CO3.

B. NaHCO3.

C. Hỗn hợp Na2CO3 với NaHCO3.

D. Na(HCO3)2.


Đáp án B

nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol;

nNaOH = 20/ 40 = 0,5 mol

T = nNaOH/nCO2 = 0,5/0,5 = 1 mol

Sau phản ứng thu được muối NaHCO3


Câu 10. Hoà chảy 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A là:

A. 4%.

B. 6%.

C. 4,5%

D. 10%


Đáp án A

nNa2O = mNa2O/MNa2O =6,22/(23 + 16) = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Na2O + H2O → 2NaOH

0,1 0,1 0,2

Theo phương trình hóa học:: nNaOH = 2nNa2O = 2.0,1 = 0,2 (mol)

⟹ mNaOH = nNaOH. MNaOH = 0,2.40 = 8 (g)

Khối lượng hỗn hợp sau là: mdd sau = mNa2O + mH2O = 6,2 + 193,8 = 200 (g)

Dung dịch A nhận được là dung dịch NaOH

Nồng độ phần trăm C%NaOH = mNaOH/mddsau.100% = 8/200.100% = 4 %


Câu 11. Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2


Đáp án B

CaO + SO2 → CaSO3

K2O + SO2 → K2SO3

KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O


Câu 12. Để nhận thấy 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng vào 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng bên trên que đóm

D . Dẫn những khí vào nước vôi trong


Đáp án B

Giấy quỳ tím ẩm thì nhận ra được SO2 vì chưng SO2 chảy trong nước tạo thành dung dịch axit có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận ra được khí O2 vị Oxi là chất gia hạn sự sống và cháy phải sẽ quan gần cạnh được hiện tượng lạ là tàn đóm bùng cháy


Câu 13. Cho a gam P2O5 công dụng với 507 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A nhận được 6a gam hóa học rắn. Quý giá của a là:

A. 21,3

B. 8,52

C.12,78

D. 17,04


Đáp án D

Xét trường đúng theo 1:

P2O5 cùng NaOH pứ vừa đủ tạo ra muối:

nH2O = nNaOH = 1,014 mol.

P2O5 + H2O → 2H3PO4

a/142 → 2a/142 mol

Có thể xảy ra những phương trình hóa học sau:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (3)

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O (5)

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

mH3PO4 + mNaOH = mrắn + mH2O

(2a/142).98 + 1,014.40 = 6a + 1,014.18

→ a = 13,772 gam (loại).

Trường đúng theo 2: hóa học rắn gồm: NaOH dư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

a/142 1,014 2a/142 3a/142

Áp dụng bảo toàn khối lượng:

mP2O5 + mNaOHbđ = mrắn + mH2O

a + 0.507.2.40 = 3a + 18.6a/142 => a = 17,04 gam.


Câu 14. Đốt trọn vẹn m gam photpho vào oxi dư, rồi đến sản phẩm tính năng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 41,0 gam muối. Quý hiếm của m là

A. 7,75

B. 31,0

C. 15,5

D. 46,5


Đáp án A

Phương trình phản ứng xảy ra

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 6NaOH dư → 2Na3PO4 + 3H2O

=> nNa3PO4 = 41/164 = 0,25 (mol)

Bảo toàn nguyên tố p ta có

nP = nNa3PO4 = 0,25 (mol)

=> mP = 0,25.31 = 7,75 (gam)


Câu 15. Cho 7,1 gam P2O5 vào 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X được các thành phần hỗn hợp gồm những chất là

A. NaH2PO4 cùng H3PO4.

B. NaH2PO4 với Na2HPO4.

C. NaH2PO4 và Na3PO4.

D. Na3PO4 và Na2HPO4.


Đáp án B

Ta có

nP2O5 = 0,05 mol;

nNaOH = 0,15 mol = 3nP2O5

=> bội phản ứng tạo nên 2 muối bột là NaH2PO4 và Na2HPO4

Phương trình phản nghịch ứng

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O


Câu 16. Trộn 3 hỗn hợp HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với đầy đủ thể tích đều nhau thu được hỗn hợp A. Để trung hòa - nhân chính 300 ml dung dịch A cần vừa đủ V ml dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Cực hiếm của V là

A. 250.

B. 200.

C. 500.

D. 550.


Đáp án B

Thể tích mỗi axit là 100ml

nH+ = nHCl  + 2nH2SO4 + 3nH3PO4 = 0,1.0,3+ 2.0,2.0,1+ 3.0,1.0,1 = 0,1 mol

nOH-= (V.0,1+2.0,2.V)/1000 mol

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình: nH+= nOH–

nên 0,1= (V.0,1 + 2.0,2.V)/1000 suy ra V= 200 ml


Câu 17. Cho 300 ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 400 ml hỗn hợp H3PO4 0,5M. Sau bội phản ứng, trong hỗn hợp chứa những muối

A. KH2PO4 cùng K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 với K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 cùng K3PO4


Đáp án A

Ta có: nKOH = 0,3 (mol); nH3PO4 = 0,2 (mol)

Ta thấy: 1 KOH/nH3PO4 = 0,3/0,2 = 1,5 2PO4 và K2HPO4


Câu 18. mang đến 22 gam NaOH vào dung dịch cất 19,6 gam H3PO4. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, lấy cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối bột khan thu được là

A. 50 gam Na3PO4.

B. 7,1 gam Na2HPO4 với 24,6 gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.

D. 24,6 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.


Đáp án B

nNaOH = 22/40 = 0,55 mol;

nH3PO4 = 19,6/98 = 0,2 mol

Ta có: 2NaOH/nH3PO4 = 0,55/0,2 = 2,75 2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol)

Phương trình hóa học

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

2x ← x ← x

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

3y ← y ← y

nNaOH = 2x + 3y = 0,55 (1)

nH3PO4 = x + y = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,05; y = 0,15

mNa2HPO4= 0,05.142 = 7,1 gam

mNa3PO4 = 0,15.164 = 24,6 gam

→ mmuối = 7,1 + 24,6 = 31,7 gam


…………………………………

Mời các bạn bài viết liên quan tài liệu liên quan

Để có hiệu quả cao rộng trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài xích tập chất hóa học lớp 11, hóa học lớp 12, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt non sông môn định kỳ sử, Thi thpt giang sơn môn Địa lý, Thi thpt non sông môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.


Để có thể tiện thương lượng tài liệu tương tự như có thể update được tài liệu tiên tiến nhất trên trang trung học phổ thông Sóc Trăng mời bạn đọc cùng tham gia team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé.

Xem thêm: 5 Người Đạt Ielts 9.0 Ở Việt Nam Là Ai Việt Duy Nhất Bốn Lần Đạt 9


Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản bội ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger tóm tắt via thư điện tử Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về vai trò của thanh thiếu thốn niên sau này (3 Mẫu)


8 giờ trước
*

Đoạn văn tiếng Anh về tác dụng của thiết bị điện tử trong học tập


13 tiếng trước
*

Đoạn văn giờ Anh về cuộc sống thường ngày ở tp (17 mẫu)


13 giờ trước
*

Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát


15 giờ trước
*

Bộ thắc mắc Rung chuông vàng bằng Tiếng Anh


15 giờ trước
*

Tuyển tập 27 trò chơi có ích dạy tiếng Anh mang đến học sinh


17 giờ trước

105 thành ngữ thịnh hành trong giờ Anh


18 giờ đồng hồ trước

100 câu trắc nghiệm ngữ pháp với từ vựng giờ Anh


18 giờ đồng hồ trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình phê duyệt này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.168)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!