*
vào P2O5, p hóa trị mấy?" width="534">

I. Cấu trúc của P2O5

- bao gồm 2 nguyên tử P links với 5 nguyên tử O bằng những liên kết cùng hóa trị.

Bạn đang xem: P hóa trị mấy

II. Tính chất vật lí của P2O5


Là chất khói trắng, ko mùi, háo nước với dễ rã rữa hay dùng để gia công khô các chất.

- Phân tử khối: 142 g/mol

- nhiệt độ sôi: 360ºC

- ánh sáng nóng chảy: 340ºC

- trọng lượng riêng: 2.39 g/cm³

III. Tính chất hóa học của P2O5

P2O5 có đặc thù của một oxit axit.

- công dụng với nước:

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

- công dụng với dung dịch kiềm, tùy thuộc vào tỉ lệ rất có thể tạo thành những muối không giống nhau:

H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

IV. Điều chế P2O5

4P + 5O2 →to ​ 2P2O5

V. Ứng dụng của P2O5

- chức năng chính của P2O5 là được sử dụng làm hóa học hút ẩm cho hóa học lỏng và khí. Trong khi nó còn được sử dụng trong quy trình tổng hợp hữu cơ.

- Trong quá trình sản xuất andehyt thì nó lại được phối hợp cùng cùng với axit cacboxylic.

- Một áp dụng khác của chính nó là làm cho phân bón trong tiếp tế nông lâm nghiệp như phân lấn photphat.

VI. Bài bác tập ví dụ

Câu 1. Chỉ ra các oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3

Đáp án B

Câu 2: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5

Đáp án D

Câu 3: Cho 14,2 gam P2O5 tác dụng với 350ml hỗn hợp NaOH 1M, sau bội phản ứng thu được dung dịch A. Dung dịch A gồm những chất tan là:

A. Na3PO4 và NaOH.

B. Na3PO4 và Na2HPO4.

C. Na2HPO4 và NaH2PO4.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Chi Tiết, Giải Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 (Soan

D. Na3PO4 và NaH2PO4.

 Giải:

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

=> nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,2 mol

Dựa vào 3 phản ứng :

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O => nNaOH : nH3PO4 = 3

2NaOH + H2PO4 → Na2HPO4 + 2H2O => nNaOH : nH3PO4 = 2

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O => nNaOH : nH3PO4 = 1

Vì: nNaOH : nH3PO4 = 0,35 : 0,2 = 1,75

=> bội phản ứng tạo NaH2PO4 và Na2HPO4

 Đáp án C

Câu 4: đến 7,1 gam P2O5 vào 100ml hỗn hợp KOH 1,5M thu được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được hỗn hợp gồm những chất là