... Muốn diễn tả ý nghĩa” không ít … mang lại nỗi” ta dùng: So many + danh trường đoản cú đếm được, số các + that – clause So much + danh từ không đếm được,số ít + that – clause*eg: He was so many books that ... Airport.16. Would you mind ( help) me with this work?17.Do you smell something ( burn) in the kitchen?18. Mother requests her daughter not ( come) back home late. 19.

Bạn đang xem: Ôn tập unit 1 2 3 tiếng anh 10

We shall have the grass ( cut) ... Player in this team.=> Nobody in this team………………………………………………… KeysI.16 7. If I were sent to lớn prison, I would visit me. 8. If I won a big prize in a lottery, I would give up my job. 9. If...
*

... Toàn ko phù hợp, do on chỉ đứng trước danh từ chỉ ngày, kỳnghỉ hoặc duy nhất dịp ví dụ: on Monday hoặc on this occasion.Vậy giải đáp đúng à C. At Câu 2. địa điểm trống bắt buộc điền đứng sau một danh từ, ... Nó phải là 1 trong những danh từ. Vậy bắt buộc đáp án B. Played là sai. Trong các đáp án sót lại thì A. Actors và C. Films là khôngphù phù hợp về nghĩa vày Shakespeare không làm cho phim cùng cũng không tồn tại diễn viên ... Nó, không có mẫu câu produce into.Lựa chọn C. Sai vì không tồn tại mẫu câu do sthm into somethingĐể miêu tả ý đưa hoặc làm cái gì thành loại gì, người ta thường được sử dụng mẫu: to make something into...
*

... Lan is a fast runner. =>Miss Lan runs………………4-Mrs Oanh cooks well. => Mrs Oanh is……………… 5-Khanh is a fluent English speaker. =>Khanh speaks.4-Hoàn thành những câu với mỗi trạng trường đoản cú sau:Badly ... _______ at the tennis game last Saturday? PRESENT 9- It’s _______ for Trang to learn how to lớn cycle.EASY3- Em h·y viết lại các câu sau làm sao để cho nghĩa câu không nỗ lực đổi:Ex: He is a careful driver. He ... Lượt thích milk.7.Tom can read in English. He can write in English.8.She left early. She came late. 9. vì chưng you live in the city? bởi you live in the countryside?10.They met each other. They lived happily...
*

... Susan is ______ grade 6. A. On B. At C. For D. In 5. How many classrooms ______ ? A. Your school have B. Does your school have C. Your school has D. Does your school has 6. _ ______ is your ... In B. At C. On D. Down 15. ______ fruit is very sweet. A. These B. This C. Those D. There 16. _ Is this your pen ? _ _______ A. This is a pen.  C. Yes, they are D. Yes, it ...  5. Thank you very much ______ your letter. A. For B. With C. Of D. At 6. My grandparents _______ in a beautiful house in the country. A. Lives B. Lớn live C. Live D....
*

... ÔN TẬP UNIT 1-2-3 xuất xắc VÀCHÂT LƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT k10 -11: A likeB bitC minute D hit 2: A putB studyC but D subject ... Nam: “_______________” A Hello. How are you? B Goodbye. See you later. Nice to lớn meet you? D Bye. 10: John often goes to lớn bed early and________ up late.A to getB got C get D gets Question 16: I ... The teacher came, we (start) our lessonA. StartedB. StartsC. Was startingD. Had startedtrang2 10. Marie Curie was the first woman ______ at the Sorbonne.A. ChemistB. TeacherC. ProfessorD. Tutor...
*

... )I;+-:UC) /8 )O; 18! ..!1 14 398 4
... Symptoms C. Cure D. Cures 74 . They had to lớn fill_________their medical records. A. In B. At C. On D. Up 75 . Why were you absent _________ school yesterday?A. Lớn B. At C. From D. In 76 . What was wrong_________you?A. ... Was wrong_________you?A. To B. With C. About D. At 77 . Yesterday they had a_________check-up. A. Medical B. Medicine C. Medicines D. Medicinal 78 . _________is a shop where you can buy medicines ... Neither do I D. A&C 172 . He was only fourteen, but he is _______ his father. A. As tall as B. Taller C. Tall than D. As taller thanPAGE 8Grade 7 THE SECOND TERM REVISION 173 . These mangoes are...

Tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 9 bộ đề ôn học sinh giỏi tiếng anh tham khảo có đáp án tham khảo lớp 9


... Đề và đáp án dự chọn đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng anh lớp 9 SECTION I. PHONETICS: (1pt) Question 1. Choose the ... And (9) __________ them out when they decayed. Some people (10) __________ toothache was a punishment from the Gods. Write your answers here:1 ………… 2 3 4 5 6 ………… 7 8 9 10 Question 9. Read ... Gave C. Giving D. Gives 9. A. Become B. Becomes C. Is becoming D. Became10. A. Reward B. Lớn reward C. Rewarding D. For rewarding.Question 8. Read the text below and think of the word which...
... Your favourite food ? 3. Would you like some bread ? 4. Where does he work? 5. Where did you go last week? 6. What are you going lớn do? ĐỀ 4 I.Circle the odd one out.1.A.dress B.shoes C.jeans ... From Hoi An ? a.Where b.What c.When3.My friend ………. Lớn school at 6.00 clock. A.goes b.go c.come 4. Tony likes pork. It is ……… favourite food. A.her b.his c.my5.My birthday is ………… May. A.in b.on ... Column B: A 1. What time vì you get up?2. What animal is that?3. Where did you go last Sunday? 4. When did you come back from Hoi An? Ba. It’s tiger.b. At six fiteen.c. Last Sunday.d. Sa...
... Zurich in 195 5. 93 . In 191 9 he won the Nobel Prize for physics. 94 . From 191 9 lớn 193 3 he lived/ was living in Germany & traveled a lot to talk lớn (other) scientists. 95 . In 193 3 he left ... GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG thcs CAO VIÊNĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: tiếng Anh Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Đề thi bao gồm có: 05 trang(Học sinh làm cho ... -> …………………………………………………………………………………………… 93 . 191 9/ win/ the Nobel Prize/ physics. ->……………………………………………………………………………………………… 94 . 191 9/ khổng lồ 193 3/ live Germany/ travel/ lot/ talk/ scientists....
... SỐ 1 SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH -THCS TỈNH THỪA THI N HUẾ NĂM HỌC 2004-2005 * * *ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 (vòng 1)NGÀY THI : 12 - 04 -2005 THỜI GIAN ... SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH -THCS TỈNH THỪA THI N HUẾ NĂM HỌC 2004-2005 * * *ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 9 (vòng 1)NGÀY THI : 12 - 4 -2005_____________________________________________________________________________________HƯỚNG ... GIAẽO DỦC-ÂO TẢO ÂÃệ THI CHOĩN HOĩC SINH GII TẩNH -THCSTẩNH THặèA THI N HÚ NÀM HOĩC 2004 - 2005 * * * Âóử thi chờnh thổùc MÄN THI : TIÃÚNG ANH - LÅẽP 9 (Voỡng 1) NGY THI : 12 tháng bốn nàm...
... Classical music. A. Listen B. Listened C. Listens D. Listening6. I’ve lived in this house ________ 199 0 A. From B. Since C. For D. In7. Mr. Smith ________his car for 15 years, but it still looks ... Và flowers. (beauty)8- They enjoy the ___________________ atmosphere here. (peace) 9- The ___________________ unit of currency is the Ringgit. (Malaysia)10- In ___________________, there are ... Living B. Has lived C. Lived D. Live18. We come khổng lồ USA ________English. 9 A. Study B. Learning C. Lớn learn D. Studying 19. She ________try to lớn learn English for her job.A is B. Has C. Must D....
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 Năm học tập 2013 – 2014CHƯƠNG 1: CÁC THÌ vào TIẾNG ANH 1.THÌ HIỂN TẠI ĐƠNa.Với hễ từ Tobe:- He/ She /It ... Ago C. Last year D. Yesterday2. I’ve played the piano ______.A. Two years ago B. Since 199 5 C. Before 199 5 D. Tomorrow3. He ______ me about it last night.A. Tells B. Have told C. Has told D. ... HỌC KỲ I THỊ XÃ BÀ RỊA NĂM HỌC 2011– 2012___ ___ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày kiểm tra: …/ …/ …MÔN: TIẾNG ANH LỚP: 9 thời gian làm bài: 45 phút (Đề đánh giá này có 2 trang)I. Phonetics . (0.5 pt)Choose...
... Lưu ý: Đề thi này tất cả 03 trang. Học tập sinh không được sử dụng ngẫu nhiên loại tài liệu nào, của cả từ điển.-The end-HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8 Năm học : ... February.Lưu ý: Đề thi này có 03 trang. Học tập sinh ko được sử dụng ngẫu nhiên loại tài liệu nào, kể cả từ điển-The end-HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn : TIẾNG ANH – LỚP 8 Năm học tập : ... A 4. C 5. B 6. C 7. A 8.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống

dUBND HUY N ỆPHÒNG GI O D C V OÁ Ụ ÀĐÀ T OẠ Đ THI CH N H C SINH GI I C p HUY N T 2Ọ Ọ Ỏ Á Ệ ĐỢN m h c năm trước - 2015ă ọ Môn thi: Ti ng Anh - L p 8 ớTh i gian l m b iờ...
từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 11tiếng anh lớp 11 unit 3 speakingtiếng anh lớp 11 unit 3cơ sở trình bày về hoạt động kế toán doanh nghiệp lớn và chất lượng thông tin kê toán doanh nghiệptrường đại học mỏ địa chất khoa dầu khí lớp lọc hoá b k54 bộ môn công nghệ sinh họcviết thư tiếng anhthi hết môn tiếng anh 1 4thuật ngữ tiếng anh về điệnluật ss tiếng anhcong thuc giai cấp tốc bai tap sinh hoc xuất xắc va day du nhat on thi dai hocon tap unit 4 va 5 lop 8ôn tập unit 3 4 lớp 9 haytài liệu tuyển tập 200 câu hỏi lý thuyết đồ gia dụng lý ôn thi đại học hay và cạnh tranh docxtập trung nâng cấp nâng cao chất lượng dịch vụ người sử dụng và từng bước nhiều mẫu mã hóa các loại hình dịch vụôn tập phần sinh vật cùng môi trườngBáo cáo thực tập tận nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá unique thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường tàu việt namBiện pháp làm chủ hoạt động dạy hát xoan vào trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện tía chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu giúp tổng hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu kỹ năng đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến chuyển tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng bốn pháp từ thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động đàn bà theo pháp luật lao động vn từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới cai quản tài thiết yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường thích hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8