toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nguyên tử X nặng gấp gấp đôi nguyên tử lưu giữ huỳnh. Tính cân nặng và ghi rõ kí hiệu chất hóa học của nguyên tử X.

Bạn đang xem: Ntk lưu huỳnh


*

Bài làm: 

 Nguyên tử khối của diêm sinh là 32 đv C.

Khối lượng của nguyên tử X là:

2.32=64 đv C.

Vậy nguyên tử X là nguyên tố Đồng (kí hiệu hóa học: Cu)

 


*

Bài 7. A. Hãy xác minh tên và viết kí hiệu hóa học của yếu tắc X trong những trường hợp sau:

- Nguyên tử X nặng vội vàng 4 lần nguyên tử oxi.

- Nguyên tử X nặng hơn nguyên tử sulfur 8 đvC.

- Nguyên tử X nặng bởi tổng nguyên tử natri cùng nguyên tử lưu giữ huỳnh.

b. Tính phân tử khối của những chất bao gồm CTHH sau: MgO; H2CO3; KOH; Ba(NO3)2; (NH4)2SO4.


a. 

- Theo đề, ta có: 

(d_dfracXO=dfracM_XM_O=dfracM_X16=4left(đvC ight))

=> MX = 64(g)

Vậy X là đồng (Cu)

- Theo đề, ta có:

(d_dfracXS=dfracM_XM_S=dfracNTK_XNTK_S=dfracNTK_X32=8left(đvC ight))

=> NTKX = 256(đvC)

Vậy X là menđelevi (Md)

- Theo đề, ta có: 

(d_dfracXNa+S=dfracM_XM_Na+M_S=dfracM_X55=1left(lần ight))

=> MX = 55(g)

Vậy X là mangan (Mn)

b.

(PTK_MgO=24+16=40left(đvC ight))

(PTK_H_2CO_3=1.2+12+16.3=62left(đvC ight))

(PTK_KOH=39+16+1=56left(đvC ight))

(PTK_Baleft(NO_3 ight)_2=137+left(14+16.3 ight).2=261left(đvC ight))

(PTK_left(NH_4 ight)_2SO_4=left(14+1.4 ight).2+32+16.4=132left(đvC ight))


Đúng 3
bình luận (0)

Một phù hợp chất gồm phân tử gồm 1 nguyên tử X liên kết với một nguyên tử lưu huỳnh, 4 nguyên tử oxi cùng nặng bởi 4 lần nguyên tử canxi.

(a) Tính phân tử khối của đúng theo chất.

(b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên với kí hiệu chất hóa học của nhân tố X.


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
1
Gửi hủy

a)

$PTK = 4M_Ca = 40.4 = 160(đvC)$

b)

$PTK = X + 32 + 16.4 = 160 Rightarrow X = 64$

Vậy X là Đồng, KHHH : Cu


Đúng 1

phản hồi (0)

Câu 5: Một hòa hợp chất bao gồm phân tử gồm một nguyên tử X liên kết với cùng 1 nguyên tử giữ huỳnh, 4 nguyên tử oxi cùng nặng bởi 4 lần nguyên tử canxi.

(a) Tính phân tử khối của hợp chất.

(b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên cùng kí hiệu hóa học của thành phần X.

Câu 6: Hợp chất A tạo bởi vì hai nhân tố là sắt với oxi. Tín đồ ta khẳng định được rằng, tỉ trọng tổng nguyên tử khối thân hai nhân tố trong A là sắt : O = 7 : 3. Hãy khẳng định công thức hóa học với tính phân tử khối của A.


Lớp 8 chất hóa học
0
0
Gửi bỏ

Câu 5: Một đúng theo chất có phân tử bao gồm một nguyên tử X liên kết với 1 nguyên tử lưu huỳnh, 4 nguyên tử oxi cùng nặng bằng 4 lần nguyên tử canxi.

(a) Tính phân tử khối của hòa hợp chất.

(b) Tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên và kí hiệu chất hóa học của yếu tắc X.


Lớp 8 hóa học
1
0
gửi Hủy

a) PTK = 4.40 = 160 (đvC)

⇒ X là sắt (Fe) 


Đúng 2

bình luận (0)

1. Yếu tố X nặng nề gấp 2 lần nguyên tố lưu quỳnh. Tính khối lượng nguyên tử x, viết tên cùng kí hiệu hoá học

2. Nguyên tử x nặng bằng 1/2 nguyên tử y và nguyên tử y nặng bởi 1.5 nguyên tử khối của nguyên tử z. Biết nguyên tử khối của z là 16.

a) Tính NTK của x

b) Viết kí hiệu hoá học của x cùng y

 


Lớp 8 Hóa học bài xích 5: Nguyên tố chất hóa học
2
0
Gửi diệt

1.ta có:

Mx=2S=2.32=64

Mx=64-->đó là ntố đồng

KHHH:Cu

2.ta có:

My=1,5.Mz=1,5.16=24

Mx=1/2.My=1/2.24=12

-->NTK của X là12

KH chất hóa học của x là C

KH chất hóa học của y là Mg


Đúng 1

phản hồi (3)

siêu cố kỉnh bn

*


Đúng 0
bình luận (0)

Nguyên tử B khối lượng nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh 2 lần. Tính nguyên tử khối của B. Viết tên, kí hiệu chất hóa học của thành phần B.


Lớp 8 Hóa học bài bác 5: Nguyên tố chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

$M_B = dfrac12M_S = dfrac12.32 = 16$

B là oxi, KHHH : O


Đúng 2

bình luận (0)

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết thêm X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của yếu tắc đó.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi diệt

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

Vậy X là yếu tố silic (Si)


Đúng 0

phản hồi (0)

Nguyên tử X nặng cấp 7 lần nguyên tử Hiđro. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X với nguyên tử khối của X là

A. Li, nguyên tử khối là 7 đvC.

B. Be, nguyên tử khối là 7 đvC.

C. Li, nguyên tử khối là 14 đvC.

D. N, nguyên tử khối là 14 đvC.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Nguyên tử khối của X bằng 7.1 = 7 đvC.

Tra bảng 1: một số trong những nguyên tố chất hóa học (trang 42 – SGK hóa 8) khẳng định được X là Liti, kí hiệu chất hóa học Li.


Đúng 0

bình luận (0)

1.1. Nguyên tử X nặng gấp đôi lần nguyên tử nitơ. Tính NTK của X và cho biết thêm X trực thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của yếu tắc đó.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Xq Hình Nón, Diện Tích Toàn Phần, Thể Tích Hình Nón

1.2. Nguyên tử X nặng gấp hai lần phân tử nitơ. Tính NTK của X và cho thấy thêm X nằm trong nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nhân tố đó.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Tham khảo!

1.1

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 2 x 14 = 28 (đvC)

Vậy X là nguyên tố silic (Si)

 

 


Đúng 1
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
x-lair.com