+ Nguyên tố s: team IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ H) cùng nhóm IIA (kim một số loại kiềm thổ).

Bạn đang xem: Nhóm nguyên tố

+ Nguyên tố p: đội IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT team = Số e lớp không tính cùng = Số e hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

⟶nsanpb

⟶ ĐK:1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6 

+ Số máy tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 75 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b = 8a+b = 8 ⇒ Khí hiếm

+ Ví dụ:

⟶ Na(Z=11) : 1s22s22p63s1 ⇒ IA

⟶ O(Z=8) : 1s22s22p4 ⇒VIA

*Nhóm B:

- team B tất cả 8 team được đặt số từ IIIB cho VIIIB, rồi IB và IIB theo hướng từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

- đội B gồm các nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT nhóm = Số e lớp kế bên cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)

+ cấu hình electron hóa trị của nguyên tố d:

⟶(n−1)

⟶ĐK: b = 2; 1≤ a ≤ 10

⟶ Nếu a+b 10a+b > 10 ⇒ STT nhóm = (a+b) − 10

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm Bảng tuần trả nguyên tố chất hóa học nhé.

I. Phương pháp sắp xếp những nguyên tố vào bảng tuần hoàn

+ các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần đều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

+ những nguyên tố gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được bố trí thành một mặt hàng (chu kì)

+ các nguyên tố có số electron hóa trị vào nguyên tử hệt nhau được xếp thành một cột (nhóm)

II. Kết cấu bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 


1. Ô nguyên tố

- Số sản phẩm công nghệ tự của ô yếu tắc đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố kia (= số e = số phường = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

2. Chu kì với nhóm

a. Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số đồ vật tự của chu kì trùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: tất cả chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: tất cả chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg nằm trong chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

b. đội nguyên tố

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà lại nguyên tử có thông số kỹ thuật electron giống như nhau, cho nên vì vậy có đặc thù hóa học tương tự nhau cùng được xếp thành một cột.

- Bảng tuần hoàn gồm 18 cột được phân thành 8 đội A viết số từ IA mang đến VIIIA và 8 đội B viết số từ IIIB cho VIIIB rồi IB cùng IIB theo chiều từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

*

+ nhóm A: Bao gồm những nguyên tố s và p. Số đồ vật tự đội A bởi tổng số e phần ngoài cùng.

+ team B: Bao gồm các nguyên tố d với f có cấu hình e nguyên tử tận thuộc dạng (n – 1)dxnsy

*Nếu 3 ≤ (x + y) ≤ 7 thì nguyên tố kia thuộc đội (x + y) B.

*Nếu 8 ≤ (x + y) ≤ 10 thì nguyên tố kia thuộc team VIIIB.

*Nếu (x + y) > 10 thì yếu tố đó thuộc team (x + y - 10) B.

Nguyên tử những nguyên tố trong cùng một tổ có số electron hóa trị bằng nhau và ngay số thứ tự của group (trừ nhị cột cuối của nhóm VIIIB).

c. Khối nguyên tố

+ Khối những nguyên tố s gồm những nguyên tố thuộc nhóm IA với IIA.

Xem thêm: Lời Dẫn Chương Trình Lễ Truy Điệu Đảng Viên 60 Năm Tuổi Đảng

+ Khối các nguyên tố phường gồm các nguyên tố thuộc team IIIA mang đến nhóm VIIIA (trừ He).