tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dãy chất nào dưới đây đều là hóa học điện li mạnh?

A.

Bạn đang xem: Nano3 là chất điện li mạnh hay yếu

HCl, NaOH, NaCl.

B.HCl, NaOH, CH3COOH.

C.KOH, NaCl, HgCl2

D.NaNO3, NaNO2, HNO2.


*

Dãy có những chất điện li dạn dĩ là: A. HCl, NaCl, na 2 teo 3 , Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4 , KOH,D. KNO 3 , MgCl 2 , HNO 3 ,HF.

Xem thêm: Tải Về Cách Đối Nhân Xử Thế Của Người Thông Minh Pdf, Cách Đối Nhân Xử Thế Của Người Thông Minh


*

câu C ý 

câu A thì bao gồm Fe(OH)3 kết tủa gray clolor đỏ 

câu B thì tất cả HClO là axit yếu câu D bao gồm HF là axit yếu 


Cho các chất sau đây: H 2 O , HCl , NaOH , NaCl , CH 3 COOH , CuSO 4 . Những chất năng lượng điện li yếu là

A. CH 3 COOH H 2 O , ,  CuSO 4

B. CH 3 COOH ,  CuSO 4

C.   H 2 O ,  CH 3 COOH

D.  H 2 O ,  NaCl ,  CH 3 COOH ,  CuSO 4 .


Câu 1: trong số các chất có công thức hoá học dưới đây, hóa học nào làm quì tím hoá đỏ:

A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu

Câu 2: Dãy chất nào sau đây toàn là axit

A. KOH, HCl, H2S, HNO3 B. H2S , Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2 C. ZnS, HBr, HNO3, HCl D. H2CO3 , HNO3, HBr, H2SO3

Câu 3: Dãy hóa học nào sau đây toàn là bazơ

A. HBr, Mg(OH)2, KOH, HCl B. Ca(OH)2, Zn(OH)2 , Fe(OH)3, KOH

C. Fe(OH)3 , CaCO3, HCL, ZnS D. Fe(OH)2, KCl, NaOH, HBr

Câu 4: Dãy hóa học nào tiếp sau đây toàn là muối

A. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3 B. NaCl, HNO3 , BaSO4

C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2 D. NaHCO3, MgCl2 , CuO

Câu 5: đến nước chức năng với vôi sống (CaO). Hỗn hợp sau bội phản ứng tạo nên quỳ tím gửi thành color gì?

A. Màu xanh lá cây B. Màu đỏ C. Không chuyển màu D.Màu vàng

Câu 6 : Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm axit:

A. HCl; NaOH B. CaO; H2SO4 C. H3PO4; HNO3 D. SO2; KOH

Câu 7: cho biết thêm phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. Cội sunfat SO4 hoá trị I B. Gốc photphat PO4 hoá trị II

C. Cội Nitrat NO3 hoá trị III D. đội hiđroxit OH hoá trị I

Câu 8: Hợp hóa học nào sau đây là bazơ:

A. Đồng(II) nitrat B. Kali clorua

C. Sắt(II) sunfat D. Canxi hiđroxit

Câu 9:Trong số mọi chất bên dưới đây, chất nào làm cho quì tím hoá xanh:

A. Đường (C12H22O11) B. Muối nạp năng lượng (NaCl)

C. Nước vôi (Ca(OH)2) D. Dấm nạp năng lượng (CH3COOH)

Câu 10: trong các những chất bao gồm công thức hoá học dưới đây, chất nào tạo nên quì tím không đổi màu: