toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Có các chất: Al; NaHCO3, Cr(OH)3; H2N-CH2-COOH ; NH2CH2COOCH3.

chất lưỡng tính và chất vừa tác dụng với HCl và NaOH là khác nhau (Al ; Zn…)Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, Al2O3, K2CO3. Tất cả bao nhiêu hóa học trong dãy vừa tác dụng được với hỗn hợp HCl, vừa tính năng được với hỗn hợp NaOH?

A.

Bạn đang xem: Nahco3 tác dụng với hcl

4

B. 5

C. 3

D. 2


Cho dãy các chất sau: NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu chất trong dãy vừa chức năng được với hỗn hợp HCl, vừa chức năng được với dung dịch NaOH?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Cho dãy những chất sau: NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, K2CO3, K2SO4. Tất cả bao nhiêu hóa học trong hàng vừa tác dụng được với hỗn hợp HCl, vừa tính năng được với dung dịch NaOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Cho dãy những chất sau: NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu hóa học trong dãy vừa tính năng được với dung dịch HCl, vừa chức năng được với hỗn hợp NaOH?


Cho dãy các chất sau: NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, K2CO3, K2SO4. Tất cả bao nhiêu hóa học trong hàng vừa công dụng được với hỗn hợp HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


+khí+A mno2+++hcl-->+khí+B +nahco3+++h2so4+-->+khí+C a)+cho+khí+A+tác+dụng+với+nước+có+hòa+tan+oxi,+khí+B+tác+dụng+với+bột+sắt,+khí+C+tác+dụng+với+dd+brom.+viết+các+p...">

cho những chất sau:

cu + hno3 sệt --> khí A 

mno2 + hcl--> khí B nahco3 + h2so4 --> khí C 

a) cho khí A công dụng với nước bao gồm hòa rã oxi, khí B tính năng với bột sắt, khí C tính năng với dd brom. Viết những ptpu xảy ra

b) cho các khíA, B, C tính năng lần lượt cùng với dd Naoh dư. Viết các ptpu xảy ra


Cho những chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. Có bao nhiêu chất công dụng với hỗn hợp HCl?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Xem thêm: Thế Nào Là So Sánh Là Gì? Tác Dụng Của Biện Pháp So Sánh Tác Dụng Của So Sánh


- Đầu tiên ta khẳng định tính chất của các chất, phenol tất cả tính axit yếu, NaHCO lưỡng tính, NaOH là bazo bạo phổi và HCl là axit mạnh, dó đó sẽ có được các cặp chất sau bội phản ứng với nhau:

- NaHCO3 + NaOH (lưỡng tính + bazo).

- NaOH + HCl (axit + bazo)

 

Chú ý: mặc dù phenol là axit tuy vậy nó yếu hơn nấc thứ 2 của axit H2CO3 nên không tác dụng với NaHCO3