Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu hỗn hợp có môi trường xung quanh axit ?
Bạn đang xem: Na2so4 là chất điện li mạnh hay yếu

Dung dịch có môi trường xung quanh axit gồm:

+ axit

+ muối tạo vày bazơ yếu và cội axit mạnh

+ muối axit có tác dụng phân li trọn vẹn ra H+


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu đuối là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M người ta xác minh được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, rất nhiều muối có môi trường xung quanh trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu hỗn hợp có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa làm phản ứng được với dung dịch HCl, vừa làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất tất cả tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý hiếm của a cùng b theo thứ tự là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan nhận được là


Khi mang lại 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl nhận được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. độ đậm đặc mol của HCl trong hỗn hợp đã sử dụng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Hỗn hợp Y bao gồm pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp có HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd có pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước yêu cầu thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl bao gồm pH = 1 để đ­ược hỗn hợp axit bao gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch bao gồm pH = 8. Tỉ lệ thành phần V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation với 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch kia là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản nghịch ứng


Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận hiểu rằng mấy chất?


Đối với dung dịch axit to gan HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào sau đó là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải hòa tung vào nước đông đảo muối nào, bao nhiêu mol ?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài Tập Unit 8 Lớp 10 Skills, Tiếng Anh 10 Mới Unit 8 Writing

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.