Câu hỏi :

Một ngân hàng đề thi có 50 câu hỏi không giống nhau, trong những số ấy có 40% thắc mắc ở nút độ dìm biết, 20% câu hỏi ở mức độ thông hiểu, 30% thắc mắc ở nút độ vận dụng và 10% câu hỏi ở nút độ vận dụng cao. Chế tạo 1 đề thi trắc nghiệm gồm 50 thắc mắc khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng phương pháp xếp ngẫu nhiên những câu hỏi. Tính phần trăm để kiến thiết được 1 đề thi nhưng mà các câu hỏi được xếp theo nấc độ cạnh tranh tăng dần: thừa nhận biết-thông hiểu-vận dụng-vận dụng cao. (chọn quý hiếm gần đúng nhất)


*