Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu đuối là
Bạn đang xem: Mgcl2 là chất điện li mạnh hay yếu

*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu đuối là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta xác định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, hầu như muối có môi trường xung quanh trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu hỗn hợp có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong dãy vừa bội phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản nghịch ứng được với dung dịch NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất có tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan khi cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tan có trong hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a và b theo lần lượt là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan chiếm được là


Khi mang đến 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl nhận được dung dịch bao gồm chứa 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã cần sử dụng là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd bao gồm pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl có pH = 1 để đ­ược hỗn hợp axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch có pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation cùng 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản ứng


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản nghịch ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận hiểu rằng mấy chất?


Đối với dung dịch axit mạnh khỏe HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đó là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Bắt buộc hòa tung vào nước số đông muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí Và Kể Lại Câu Chuyện

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.