*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất


*
Danh mục
*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

chủng loại hợp đồng => HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

tải về chỉnh sửa và thiết lập về

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCQSDĐ&TSGLVĐ)

Hôm nay, ngày …. Mon …… năm …, tại ………………………………………………… cửa hàng chúng tôi gồm có:

BÊN THẾ CHẤP (BÊN A):

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Vị trí cấp: …………………………………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trường phù hợp là đồng công ty sở hữu:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Vị trí cấp: ………….………………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Là đồng mua quyền thực hiện đất và tài sản nối sát với đất (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………

Các triệu chứng từ cài và tìm hiểu thêm về quyền thực hiện đất đất với tài sản nối liền với đất (nếu có) đã có được cơ quan gồm thẩm quyền cung cấp cho bên A gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (BÊN B):

E-mail:…………………………………………………………...………………………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………...…………………………………………...

Tài khoản số:…………………………………………………………...………………………………………....

Do ông (bà):.…………………………………………………………... Năm sinh: …………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………...…………………………… làm cho đại diện.

Hai bên gật đầu đồng ý thực hiện vấn đề thế chấp căn hộ chung cư cao cấp nhà căn hộ theo những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A gật đầu thế chấp quyền áp dụng đất với tài sản nối liền với khu đất (nếu có) của chính bản thân mình để đảm bảo an toàn thực hiện nhiệm vụ dân sự so với bên B.

………………………………………………………………...……………………………………………………

2. Nhiệm vụ được bảo vệ là: ………………………………………………………………..........................

ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤP

2.1. Thửa đất thế chấp vay vốn (nếu có):

Quyền thực hiện đất của bên A đối với thửa đất theo ………………………………………cấp ngày ....... Mon ....... Năm .........., rõ ràng như sau:

a) Thửa đất số: ……………………………………………………………….........

b) Tờ phiên bản đồ số: ……………………………………………………………….......

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………...

d) nhiều loại đất: ………………………………………………………………...............

e) diện tích đất nắm chấp: ............................... M2 (Bằng chữ: ........................................................)

f) vẻ ngoài sử dụng:

- thực hiện riêng: ................................................... M2

- áp dụng chung: .................................................. M2

g) mục tiêu sử dụng: ......................................

h) Thời hạn sử dụng: ......................................

i) xuất phát sử dụng: ...................................

k) Những giảm bớt về quyền áp dụng đất (nếu có): ........................................

2.2.Tài sản nối sát với đất (nếu có):

a) loại tài sản: ………………………………………………………………..........

b) Địa chỉ nơi có tài năng sản: …………………………………………………….........

c) diện tích s: ………………………….m2 (Bằng chữ:…….……………………………………………….m2)

d) Giấy ghi nhận quyền thiết lập số: ………………………….cơ quan cấp ……………..………. Ngày ……. Tháng ……. Năm ………

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị gia sản thế chấp nêu tại Điều 2 của đúng theo đồng này là: ……………………………………………… VNĐ

(Bằng chữ: .......................................................) theo văn bạn dạng xác định vị trị gia sản thế chấp ngày ........ Tháng ....... Năm ..........

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nhiệm vụ của bên A:

a) Giao giấy ghi nhận quyền áp dụng đất cho bên B;

b) ko được đưa nhượng, đưa đổi, khuyến mãi cho, cho thuê, góp vốn hoặc cần sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất (nếu có) thế chấp vay vốn để bảo đảm an toàn cho nhiệm vụ khác nếu như không được mặt B đồng ý bằng văn bản;

c) Bảo quản, giữ lại gìn đất cùng tài sản nối liền với khu đất (nếu có) vắt chấp; áp dụng các biện pháp quan trọng để bảo toàn quý giá quyền áp dụng đất cùng tài sản nối liền với đất (nếu có) thế chấp vay vốn trong trường vừa lòng đất với tài sản nối liền với đất (nếu có) thế chấp vay vốn có nguy cơ tiềm ẩn bị hỏng hỏng vị khai thác, sử dụng;

d) sinh sản điều kiện thuận lợi cho mặt B chất vấn đất cùng tài sản gắn sát với khu đất (nếu có).

e) Làm giấy tờ thủ tục đăng ký câu hỏi thế chấp; xoá việc đăng ký thế chấp khi hợp đồng thế chấp chấm dứt;

f) sử dụng đất với tài sản gắn liền với khu đất (nếu có) đúng mục đích, không làm hủy hoại, làm ưu đãi giảm giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất (nếu có) đã cụ chấp;

g) giao dịch tiền vay đúng hạn, đúng cách tiến hành theo văn bản thoả thuận trong thích hợp đồng.

4.2. Quyền của bên A:

a) nhấn lại các sách vở và giấy tờ về quyền áp dụng đất với tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp vay vốn sau khi xong nghĩa vụ;

b) yêu cầu mặt B đền bù thiệt hại nếu có tác dụng mất, hư lỗi các sách vở về quyền thực hiện đất và tài sản nối liền với đất (nếu có) vậy chấp.

c) Được thực hiện đất và tài sản nối sát với đất (nếu có) trong thời hạn cụ chấp;

d) Được thừa nhận tiền vay mượn do thế chấp ngân hàng quyền thực hiện đất với tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo cách tiến hành đã thoả thuận;

e) hưởng hoa lợi, chiến phẩm thu được, trừ trường đúng theo hoa lợi, lợi tức cũng nằm trong quyền thực hiện đất cùng tài sản nối liền với đất (nếu có) cụ chấp;

f) Được gửi đổi, đưa nhượng, mang đến thuê, thuê mướn lại quyền sử dụng đất với tài sản nối liền với đất (nếu có) đã thế chấp ngân hàng nếu được mặt B đồng ý;

g) thừa nhận lại giấy chứng nhận quyền áp dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất (nếu có) sau khoản thời gian đã thực hiện dứt nghĩa vụ vắt chấp.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) cùng với mặt A đăng ký việc vậy chấp;

b) giữ lại và bảo vệ giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, vào trường hợp làm mất, hỏng hỏng, thì cần bồi hay thiệt sợ cho bên A;

c) Trả lại giấy ghi nhận quyền thực hiện đất lúc bên thế chấp đã tiến hành nghĩa vụ được đảm bảo an toàn bằng nỗ lực chấp.

5.2. Quyền của bên B

a) khám nghiệm hoặc yêu cầu mặt A báo tin về thực trạng quyền áp dụng đất rứa chấp;

b) yêu cầu mặt A áp dụng các biện pháp quan trọng để bảo toàn quý giá quyền áp dụng đất vào trường hợp khu đất có nguy cơ tiềm ẩn bị lỗi hỏng vị khai thác, sử dụng;

c) yêu cầu cách xử trí quyền thực hiện đất thế chấp vay vốn theo phương thức đã thoả thuận.

d) Kiểm tra, đề cập nhở mặt A bảo vệ, giữ gìn đất và áp dụng đất đúng mục đích;

e) Được ưu tiên giao dịch thanh toán nợ trong trường hợp xử trí quyền sử dụng đất đã gắng chấp.

ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

6.1. Việc đăng ký thế chấp trên cơ quan tất cả thẩm quyền theo luật pháp của lao lý do mặt .................. Chịu trách nhiệm thực hiện.

6.2. Lệ phí liên quan đến việc thế châp căn hộ theo hòa hợp đồng này do bên .................. Phụ trách nộp.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

7.1. Vào trường hòa hợp hết thời hạn triển khai nghĩa vụ mà mặt A không tiến hành hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ thì bên B tất cả quyền yêu cầu cách xử lý quyền thực hiện đất với tài sản nối sát với khu đất (nếu có) thế chấp ngân hàng theo phương thức: ………………………………………………...……………………….................................................

7.2. Vấn đề xử lý quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với khu đất (nếu có) được tiến hành để giao dịch nghĩa vụ cho mặt B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, ủy quyền quyền áp dụng đất và tài sản nối liền với khu đất (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý quyền thực hiện đất cùng tài sản gắn liền với khu đất (nếu có) cụ chấp.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng này, nếu gây ra tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết và xử lý trên cơ chế tôn trọng quyền hạn của nhau; trong trường hợp không giải quyết và xử lý được thì 1 trong các hai bên gồm quyền khởi kiện để yêu ước toà án gồm thẩm quyền giải quyết theo nguyên lý của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước luật pháp về đa số lời cam kết sau đây:

9.1. Mặt A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản nối sát với đất (nếu có) đang ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được đà chấp quyền áp dụng đất theo qui định của pháp luật;

c) Tại thời khắc giao phối kết hợp đồng này:

- Thửa đất không tồn tại tranh chấp;

- Quyền áp dụng đất không trở nên kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) vấn đề giao phối hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, ko bị ép buộc;

e) tiến hành đúng và vừa đủ các thoả thuận đã ghi trong thích hợp đồng này.

9.2. Mặt B cam đoan:

a) Những tin tức về nhân thân đã ghi trong vừa lòng đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, hiểu ra về thửa đất cùng tài sản nối liền với đất (nếu có) nêu trên Điều 2 của phù hợp đồng này cùng các sách vở về quyền sử dụng đất và tài sản nối sát với đất (nếu có);

c) việc giao phối hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ko bị nghiền buộc;

d) tiến hành đúng và không thiếu các thoả thuận đã ghi trong phù hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. Năm ……. Đến ngày …… mon ….. Năm …...

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi mặt giữ một phiên bản và có giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, ghi rõ bọn họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN GHI CỦA CƠ quan tiền ĐĂNG KÝ:

Xác dìm của Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi tất cả đất gắng chấp:

1. Về sách vở và giấy tờ sử dụng đất: ………………………………...……………………….

2. Về hiện trạng thửa đất: ………………………………...………………………..

2.1. Chủ áp dụng đất: ………………………………...…………………………….

2.2. Diện tích s: ………………………………...………………………………………

2.3. Loại đất: ………………………………...……………………………………….

2.4. Thời hạn sử dụng khu đất còn lại: ………………………………...………………

2.5. Thửa đất số: ………………………………...…………………………………..

2.6. Thuộc tờ bản đồ số: ………………………………...………………………….

2.7. Đất thực hiện ổn định, không có tranh chấp: ……………………………….....

3. Nằm trong trường hợp được thế chấp quyền áp dụng đất được điều khoản tại điểm ...... Khoản ....... Điều .......... Của ……………………………………………………………………………..................

...................,ngày..........tháng........năm..........Thủ trưởng phòng ban đăng ký(Ký, ghi rõ chức danh, bọn họ tên, đóng dấu)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ......... Mon .......... Năm ......... (Bằng chữ: ……………………………..…………………)

tại ..................................................., tôi ............................................., Công bệnh viên, phòng Công hội chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:

- đúng theo đồng thế chấp ngân hàng bằng chung cư nhà căn hộ chung cư cao cấp được giao ước giữa bên A là ................. Và mặt B là ................; những bên đang tự nguyện văn bản giao phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công chứng, những bên sẽ giao phối hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự phù hợp theo luật của pháp luật;

- ngôn từ thoả thuận của các bên trong hợp đồng không phạm luật điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức nghề nghiệp xã hội:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Xem thêm: Hp Envy 15, 17, 15T Model 2016, Slim Quad 2016 Hàng Brandnew 100%, Nhập Usa, "Đang Giá Tốt, Km Hấp Dẫn"

....................................................................................................................................................

- hợp đồng này được gia công thành .......... Phiên bản chính (mỗi bản chính gồm ....... Tờ, ........trang), giao cho: