Người trung hoa quan niệm một người trải qua cái chết thảm khốc, không được mai táng, chôn một thời gian dài mà không thối rữa có thể sẽ biến thành cương thi, trở về ám hình ảnh người sống.

Bạn đang xem: Cương thi có thật tại trung quốc


MYF11P59q6k
Fjs
GOEAZp
Q" alt="*">