$A cap B = m x in A$ với (x in B m ) tuyệt (x in A cap B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cap B = left 1 ight\)

2. Phép hợp

(A cup B = left x in A, mhay x in B ight\) hay (x in A cup B Leftrightarrow left< eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cup B = left 1;2;3;4 ight\)

3. Hiệu của nhì tập hợp

(Aackslash B = m x in mA) cùng (x otin B m ) tuyệt (x in Aackslash B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x otin Bendarray ight.)
Bạn đang xem: Lý thuyết tập hợp lớp 10

Ví dụ: mang đến tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (Aackslash B = left 3;4 ight\) và (Backslash A = left 2 ight\)

4. Phần bù

Cho tập (A subset X), khi đó phần bù của (A) trong (X) là (Xackslash A), kí hiệu là (C_XA).

Vậy (C_XA = Xackslash A = m x)

Ví dụ: mang lại tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;3 ight\) thì (C_AB = Aackslash B = left 4 ight\)

*

Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài 1: Mệnh đề
bài 2: Mệnh đề chứa trở thành và vận dụng vào tư duy toán học
bài bác 3: Tập hợp
bài xích 4: những phép toán trên tập hợp
bài 5: những tập thích hợp số
bài bác 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC hai
bài bác 1: Đại cưng cửng về hàm số
bài xích 2: Hàm số số 1
bài xích 3: Hàm số bậc nhì
bài xích 4: một số trong những bài toán về vật dụng thị hàm số số 1
bài 5: phương pháp giải những bài toán về hàm số bậc nhì
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Đại cương về phương trình
bài bác 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
bài xích 3: phương pháp giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc trưng
bài bác 4: Phương trình cất dấu giá chỉ trị tuyệt đối
bài 5: Phương trình đựng căn
bài bác 6: Hệ nhị phương trình số 1 hai ẩn
bài xích 7: Hệ phương trình có kết cấu đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài 1: Bất đẳng thức
bài xích 2: Đại cương về bất phương trình
bài xích 3: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài 4: vết của nhị thức hàng đầu
bài bác 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
bài bác 6: vệt của tam thức bậc nhì
bài bác 7: Bất phương trình bậc nhị
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài 1: Phương sai cùng độ lệch chuẩn
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài 1: Đơn vị đo góc cùng cung tròn, độ nhiều năm cung tròn
bài xích 2: Góc lượng giác cùng cung lượng giác
bài xích 3: quý hiếm lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài xích 4: quý hiếm lượng giác của các góc gồm liên quan đặc biệt
bài xích 5: một trong những công thức chuyển đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài xích 1: các định nghĩa về véc tơ
bài xích 2: Tổng của nhì véc tơ
bài 3: Hiệu của nhì véc tơ
bài xích 4: Tích của một véc tơ với một số trong những
bài 5: Hệ trục tọa độ trong phương diện phẳng
bài 6: Biểu thức tọa độ của những phép toán véc tơ
bài xích 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài bác 1: cực hiếm lượng giác của một góc bất kể từ 0 mang đến 180 độ
bài xích 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ
bài xích 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài 4: Hệ thức lượng trong tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG
bài xích 1: một số khái niệm phương trình mặt đường thẳng
bài 2: một số trong những bài toán viết phương trình đường thẳng
bài xích 3: khoảng cách và góc
bài bác 4: Phương trình đường tròn
bài bác 5: Vị trí tương đối của con đường thẳng với đường tròn
bài bác 6: Elip
bài bác 7: Hypebol


Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 1 Skills 1 Trang 12 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.