Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong việc hiểu cùng ghi nhớ kiến thức. Chính vì như vậy Kiến Guru đang biên soạn bài Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một biện pháp đầy đủ, dễ nhớ duy nhất về hiđrocacbon để cung ứng các em.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ các hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, các muối cacbonat, các hợp hóa học xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải gồm cacbon, thường sẽ có hiđro, hay chạm chán oxi và nitơ, tiếp nối đến những halogen, giữ huỳnh, photpho...

+ liên kết hoá học chủ yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ cất cánh hơi, yếu bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường ra mắt chậm và không hoàn toàn, không tuân theo một hướng độc nhất định.

+ số lượng các hợp hóa học hữu cơ khoảng 10 triệu chất, so với các chất vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả link đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử tất cả vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần yếu tố và phương pháp phân tử:

+ Công thức bao quát (CTTQ): cho thấy thêm thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho thấy chất cơ học đó mang lại chứa cha nguyên tố C, H cùng O.

+ Công thức đơn giản dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O tức là trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ công thức phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta có C2H4O2.

Để xác minh được bí quyết phân tử nên biết thành phần những nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

- so với định tính với định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Xác định trọng lượng mol phân tử:

+ nhờ vào tỉ khối so với bầu không khí hoặc so với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không mờ hơi: xác minh bằng cách thức nghiệm lạnh tốt nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

- phương pháp cấu tạo:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Thuyết cấu trúc hoá học:

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo đúng hoá trị và theo một lắp thêm tự nhất định. Sản phẩm tự links đó được gọi là cấu trúc hoá học.

Sự biến đổi thứ tự tự link đó sẽ khởi tạo ra chất mới.

+ vào phân tử hóa học hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Những nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và kết hợp trực tiếp cùng với nhau tạo thành phần nhiều mạch cacbon khác nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của các chất nhờ vào vào yếu tắc phân tử (bản chất và số lượng các nguyên tử) và cấu trúc hoá học tập (thứ từ bỏ liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có tính chất hoá học giống như nhau cơ mà hơn hèn nhau một hoặc những nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất tất cả cùng bí quyết phân tử nhưng mà khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, có 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) cùng CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Link hoá học tập trong hợp chất hữu cơ

- các chất hữu cơ hoàn toàn có thể có các liên kết đơn, links đôi hay links ba.

- links hiđro là loại link yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro linh động và nguyên tử tất cả độ âm điện cao. Loại liên kết này ảnh hưởng lớn mang đến độ tung trong nước, đến ánh sáng sôi, nhiệt độ nóng chảy của nhiều chất.

5. Bội phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là mọi hợp hóa học hữu cơ có hai yếu tắc là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): phương pháp tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Khi số C làm nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

- công thức tính nhanh: 3

- điện thoại tư vấn tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + thương hiệu mạch chính + an.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- tính chất vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, phần đông không chảy trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp sau là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

- đặc thù hoá học:

+ phản bội ứng đặc thù của ankan là phản bội ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa bởi nguyên tố halogen khi thắp sáng hoặc đun nóng cùng ưu tiên cố vào H ở C bậc cao.

+ phản ứng tách: Dưới nhiệt độ và xúc tác say mê hợp, ankan có phân tử khối nhỏ tuổi bị tách thành những anken tương ứng.

+ bội nghịch ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta chiếm được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng thể CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken tất cả đồng phân cấu trúc (mạch C với vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt link đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh và nối đôi, khám nghiệm hoá trị C. Khi số C làm nhánh thông qua số C mạch thiết yếu thì dừng.

Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm núm của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu những nhóm cố kỉnh ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) tất cả phân tử khối to hơn nằm về cùng một bên với nối đôi sẽ là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, cất nối đôi, các nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu – số chỉ địa chỉ nối song – en.

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử tất cả một liên kết đôi, trong đó có một link π và một links σ.

- đặc điểm vật lí:

+ nhẹ hơn nước, ko tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học tập của anken:

+ bội phản ứng đặc là phản bội ứng cộng (vì có liên kết π nhát bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cùng H2 hiện ra ankan tương ứng; cùng với halogen giỏi hợp hóa học halogen có mặt dẫn xuất halogen; cùng với nước hiện ra ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ phản bội ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử tất cả 2 nối đôi.

- cách làm tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien có 2 nối đôi liên tục nhau, ankađien gồm 2 nối đôi phương pháp một nối 1-1 (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi biện pháp nhau các nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có đặc điểm hoá học tựa như anken.

4. Ankin:

Ankin là các hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử đựng một nối ba.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin có đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh với nối ba, soát sổ hoá trị C. Lúc số C làm nhánh thông qua số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân hoàn chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía ngay sát nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm nối bố – in.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- tính chất hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng vừa lòng và những ank-1-in tham gia phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là hầu hết hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- phương pháp tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen bao gồm đồng phân về địa điểm nhóm ankyl bên trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C bên trên vòng chính là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ trường hợp số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ sở hữu được đồng phân cấu tạo mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên đội ankyl + benzen.

+ Đánh số thế nào cho chỉ số nhánh bé dại nhất.

+ nếu 2 nhóm thế ở chỗ 1,2 cùng với nhau, ta hotline là ortho- (o-).

+ nếu như 2 team thế ở trong phần 1,3 với nhau, ta điện thoại tư vấn là meta- (m-).

+ trường hợp 2 team thế ở chỗ 1,4 cùng với nhau, ta call là para- (p-).

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền vững vì tất cả 3 link đơn xen kẽ 3 liên kết đôi.

Xem thêm: Bàn Học Tiếng Anh Là Gì - Top 20 Cái Mới Nhất 2022

- đặc điểm hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp lý thuyết hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây để giúp đỡ các em nắm rõ kiến thức hoá cơ học và chuẩn bị tốt để học rất nhiều chương tiếp theo.