Liên kết cùng hóa trị là link được hiện ra giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay các cặp electron chung.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị là


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho độ âm điện những chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Chất có links ion là


Cho các nguyên tố : na (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) rất có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có cân nặng phân tử nhỏ tuổi hơn 82 mà trong phân tử chỉ có link cộng hóa trị?


Nước đá khô thường được dùng để triển khai lạnh, duy trì lạnh nhằm vận gửi và bảo vệ các thành phầm dễ lỗi hỏng bởi nhiệt độ. Nước đá khô được sử dụng nhiều trong số ngành công nghiệp thực phẩm, thủy thủy sản và còn được dùng để bảo quản vắc xin, chế phẩm trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá khô là CO2, hãy chỉ ra nội dung sai.


Cho dãy các chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số chất trong dãy mà phân tử không biến thành phân rất là


Cho những phát biểu sau:

(a) links trong phân tử HCl, H2O là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.

(b) vào phân tử CH4, thành phần C có cộng hóa trị là 4.

(c) Dãy bố trí thứ tự tăng cao độ phân cực liên kết trong phân tử: H2O, H2S, Na2O, K2O (biết ZO = 8; ZS = 16).

Xem thêm: Điều Chế Khí Oxi Trong Công Nghiệp Người Ta Điều Chế Oxi Từ, Điều Chế Khí Oxi Trong Ptn Và Trong Công Nghiệp

(d) vào phân tử C2H2 có một liên kết ba.

Phát biểu không nên là


Trong số những chất sau: HF, CaO, CH4, N2, số lượng các chất có links cộng hóa trị và link ion lần lượt là