Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy bắt buộc vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), thu được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Oxit MxOy là


+) nO = nCO

+) chú ý vào giải đáp thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ o dfracn_Mn_O$ → CTPT


nO = nCO = 0,8 mol ; $n_SO_2 = 0,9,mol$

Nhìn vào lời giải thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3


*

→ $n_M, = dfrac0,9.23 = 0,6,mol$

$ o dfracn_Mn_O = dfrac0,60,8 = dfrac34$ →MxOy là Fe3O4


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của làm phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội phản ứng trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được sắp xếp theo thứ tự tăng vọt tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các xem sét sau:

(a) cho sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, đa số thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại chức năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là (biết thứ tự vào dãy cầm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim một số loại đều tác dụng được với dung dịch HCl mà lại không tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch tất cả AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X tất cả hai muối và hóa học rắn Y bao gồm hai kim loại. Nhì muối trong X cùng hai sắt kẽm kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu hợp có Fe với Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhị muối) và hóa học rắn Y (gồm nhì kim loại). Hai muối trong X là


Kim các loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho các thành phần hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn tất cả ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M bội phản ứng với Cl2, thu được muối hạt X. Mang lại M chức năng với hỗn hợp HCl, thu được muối Y. Mang lại Cl2 tác dụng với hỗn hợp muối Y thu được muối hạt X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí co (dư) lấn sân vào ống sứ nung lạnh đựng các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Mang đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Mang sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm các kim các loại được pha chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp hóa học nóng chảy của chúng là:


Cho sơ trang bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ gia dụng trên, từng mũi tên là một trong những phản ứng, các chất X, Y theo lần lượt là đa số chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số trường hợp mở ra ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong đúng theo chất) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau bội nghịch ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích tất cả hổn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 phản nghịch ứng toàn diện với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X tất cả 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc bẽo vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của tệ bạc trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Ag phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất của N+5 ) cùng dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y có 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là


Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X tất cả FeCl2 cùng CuCl2. Cân nặng chất rắn sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn bé dại hơn khối lượng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được 13,6 gam muối khan. Tổng cân nặng các muối hạt trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO và H2 bội phản ứng với 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn có CuO cùng Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hòa hợp rắn sút 0,32 gam. Quý giá của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Oxit MxOy là


Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ, nhận được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 cùng H2. Cho toàn cục X tác dụng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn thể Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Xác suất thể tích khí teo trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản ứng là


Sự ăn uống mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do chức năng của những chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quy trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong những số đó kim các loại bị oxi trở thành ion dương.

M → Mn+ + ne

Có nhị dạng nạp năng lượng mòn kim loại là bào mòn hóa học tập và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong các số đó các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực tiếp nối các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong các số đó kim một số loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch hóa học điện li và tạo nên dòng electron di chuyển từ rất âm đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo quá trình sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc thông suốt với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong bầu không khí ẩm.

Xem thêm: Xem Phim Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi Có Bao Nhiêu Tập, Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi Có Bao Nhiêu Tập


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.