Phương pháp tăng giảm khối lượng

I. Lý thuyết phương thức tăng sút khối lượng

Trong làm phản ứng chất hóa học khi gửi từ hóa học này thành hóa học khác, cân nặng các chất hoàn toàn có thể tăng hoặc sút do trọng lượng mol phân tử của những chất đó khác nhau. Phụ thuộc vào sự tăng giảm cân nặng của những chất ta có thể tìm được số mol các chất đó.Sự tăng hoặc giảm khối lượng của các chất có mối quan hệ với số mol các chất đó. Có thể dùng phương thức tăng giảm cân nặng thay cho phương pháp bảo toàn khối lượng để giải bài tập nhanh hơn (tuy nhiên khó hiểu hơn so với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài xích cho khối lượng, mọt quan hệ cân nặng giữa những chất trong phản ứng hóa học.Các bội phản ứng thường áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượngPhản ứng kim loại tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối bột + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – mKL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng kim loại A tính năng với muối hạt của sắt kẽm kim loại B

A + muối bột B – muối bột A + B

MA > MB sau phản nghịch ứng trọng lượng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau bội phản ứng khối lượng thanh KL A sút (VD:…)Phản ứng muối cacbonat (hiđro cacbonat) tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11nCx-lair.com (VD: …)


Phản ứng oxit kiam loại tính năng với dd axit HCl, H2SO4 loãngPhản ứng Cx-lair.com tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 mkết tủa > mCx-lair.com trọng lượng dung dịch sút so với ban đầu mdd bớt = mkết tủa – mCx-lair.com mkết tủa Cx-lair.com trọng lượng dung dịch bớt so với ban sơ mdd bớt = mCx-lair.com – mkết tủaPhản ứng CO/H2 tính năng với oxit sắt kẽm kim loại m tất cả hổn hợp khí tăng = mchất rắn bớt = moxi vào oxit bội phản ứng

II. Vận dụng cách thức tăng bớt khối lượng

VD1: ngâm một thanh magie vào 200ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toànthì khối lượng thanh magie tăng giỏi giảm từng nào gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)


*

VD2: dìm một lá kẽm vào 300ml dung dịch FeSO4 0,05M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toànthì khối lượng lá kẽm tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,3.0,05(65-56)=0,135g)


*


VD3: ngâm một lá nhôm vào 150 ml CuSO4 1M. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn khối lượng lá nhôm tăng tuyệt giảm từng nào gam. (ĐS: 6,9 gam)


*


Tính nhanh n(CuSO4):3 = Δm/ΔM (vì thông số của CuSO4 vào phương trình là 3)

thay số 0,15:3 = Δm/(3.64-2.27)

=> Δm = 0,05.(3.64-2.27) = 6,9 gam

VD4: ngâm một lá fe trong hỗn hợp CuSO4. Tính trọng lượng đồng bám trên lá sắt biết trọng lượng lá sắt tăng 1,2 gam. (ĐS: 9,6 gam)


*


VD5: Ngâm một thanh magie trong dung dịch AgNO3. Tính cân nặng bạc dính trên thanh magie biết cân nặng thanh magie tăng 15,36 gam. (ĐS: 17,28 gam)


*


Tính nhanh n(Ag):2 = Δm/ΔM (Vì thông số của Ag vào phương trình là 2)


thay số n(Ag) = 2.(15,36/(2.108-24) = 0,16


=> m (Cu) = 0,16.108 = 17,28 gam


VD6: Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa 5,64 gam Cu(NO3)2 và 3,4 gam AgNO3. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn cân nặng thanh Zn tăng tuyệt giảm bao nhiêu gam biết toàn bộ kim các loại thoát ra đều bám vào thanh Zn. (ĐS: 1,48 gam)


*

Nhúng thanh Zn vào dd AgNO3 thì cân nặng tăng Δm1 gam

n(AgNO3) : 2 = Δm1/ΔM => Δm1 = (0,02:2).(2.108-65) = 1,51 gam

Nhúng thanh Zn vào dd Cu(NO3)2 thì khối lượng giảm Δm2 gam

n(Cu(NO3)2) = Δm2/ΔM => Δm2 = 0,03.(65-64) = 0,03 gam

 Δm1 > Δm2 => cân nặng thanh Zn tăng 1,51 – 0,03 = 1,48 gam

III. Bài xích tập áp dụng phương thức tăng giảm khối lượng

● bài xích tập cách thức tăng giảm khối lượng dành cho học sinh lớp 10

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,43 gam lếu láo hợp bao gồm Mg với Zn vào một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 loãng, sau làm phản ứng chiếm được 1,12 lít H2 (đktc) với dung dịch X. Cân nặng muối trong hỗn hợp X là

A.

Bạn đang xem: Khối lượng dung dịch giảm

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam láo hợp bao gồm Na2CO3 cùng CaCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được V lít khí Cx-lair.com (đktc) và dung dịch cất 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển chọn sinh cđ năm 2013)

Câu 3: Hoà tan trọn vẹn 2,81 gam hỗn hợp tất cả Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau phản nghịch ứng, các thành phần hỗn hợp muối clorua khan thu được lúc cô cạn dung dịch có trọng lượng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 dư chức năng với hỗn hợp hỗn hợp gồm hòa tan 6,25 gam nhì muối KCl với KBr nhận được 10,39 gam tất cả hổn hợp AgCl cùng AgBr. Số mol các chất trong các thành phần hỗn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có láo hợp tất cả NaI và NaBr. Hòa tan hỗn hợp vào nước. Cho brom dư vào dung dịch. Sau thời điểm phản ứng tiến hành xong, làm bay hơi dung dịch, làm cho khô sản phẩm, thì thấy trọng lượng của sản phẩm nhỏ dại hơn khối lượng hỗn phù hợp 2 muối thuở đầu là m gam. Lại hòa tan thành phầm vào nước và mang lại clo lội qua cho tới dư. Làm bay hơi hỗn hợp và làm khô chất còn lại người thấy trọng lượng chất nhận được lại nhỏ tuổi hơn trọng lượng muối bội phản ứng là m gam. Thành phần xác suất về khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu không gian 448 ml được hấp thụ đầy oxi rồi cân. Phóng điện nhằm ozon hoá, tiếp đến nạp thêm vào cho đầy oxi rồi cân. Khối lượng trong nhì trường đúng theo chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết các thể tích nạp đa số ở đktc. Yếu tố % về thể tích của ozon trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X tất cả FeCl2 với CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 13,6 gam muối bột khan. Tổng cân nặng các muối bột trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư hỗn hợp CuSO4. Sau khi chấm dứt các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch nhận được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển sinh đh khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị II. Thanh 1 nhúng vào 250 ml dung dịch FeSO4; thanh 2 nhúng vào 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, thanh 1 tăng 16 gam, thanh 2 tăng 20 gam. Biết mật độ mol/l của 2 dung dịch lúc đầu bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al làm phản ứng hoàn toản với hỗn hợp muối XCla tạo nên thành hỗn hợp Y. Cân nặng chất rã trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với hỗn hợp XCla. Cách làm của muối XCla là :

A. FeCl3. B. CuCl3. C. CrCl3. D. ZnCl2.

● bài bác tập cách thức tăng giảm khối lượng dành cho học viên lớp 11

Câu 11: có một lít dung dịch tất cả hổn hợp Na2CO3 0,1 mol/l cùng (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Mang lại 43 gam hỗn hợp BaCl2 cùng CaCl2 vào hỗn hợp đó. Sau khi các phản nghịch ứng dứt ta chiếm được 39,7 gam kết tủa A và dung dịch B. Phần trăm trọng lượng các chất trong A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: tổng hợp 5,94 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột clorua của 2 sắt kẽm kim loại R với M vào nước được hỗn hợp X. Để làm kết tủa không còn ion bao gồm trong hỗn hợp X, người ta mang lại dung dịch X công dụng với dung dịch AgNO3 dư, chiếm được 17,22 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được m gam hỗn hợp muối khan. Quý giá m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: tất cả một cốc đựng m gam hỗn hợp HNO3 và H2SO4. Hoà tan hết 3,64 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị không đổi) vào dung dịch trong ly thì chiếm được 2,1504 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp 2 khí Nx-lair.com và X. Sau bội phản ứng, khối lượng các chất trong cốc sút 1,064 gam. Sắt kẽm kim loại M là :

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình bí mật không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước và để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y tất cả pH bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2009)

Câu 15: nhiệt độ phân trọn vẹn 29,6 gam một muối nitrat kim loại, sau phản ứng nhận được 8 gam oxit kim loại. Công thức của muối hạt nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đh lần 4 – thpt Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở đk thường) rồi đem tổng thể sản phẩm cháy kêt nạp hết vào bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2. Sau những phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm sút 19,912 gam. Công thức phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2012)

Câu 17: cho 13,8 gam hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn đặc thù trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 18: đến 5,76 gam axit hữu cơ X 1-1 chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối bột của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển sinh cđ năm 2007)

Câu 19: mang lại 24,4 gam hỗn hợp bao gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic công dụng với mãng cầu dư. Sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi test Đại học lần 2 – trung học phổ thông Chuyên Hùng vương vãi – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 20*: đến m gam các thành phần hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH chiếm được a gam muối. Giả dụ cũng mang lại m gam hỗn hợp X nói trên tính năng với Ca(OH)2 hoàn toản thì thu được b gam muối. Biểu thức tương tác m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đh lần 3 – trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học tập 2011 – 2012)

● bài tập cách thức tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 12

Câu 21: Để tác dụng hết với 100 gam lipit tất cả chỉ số axit bởi 7 đề xuất dùng 17,92 gam KOH. Cân nặng muối chiếm được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi demo Đại học lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 22: cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7x-lair.comN bội phản ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức kết cấu thu gọn của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X bội nghịch ứng với hỗn hợp HCl (dư), nhận được m­1 gam muối bột Y. Cũng 1 mol amino axit X phản bội ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết mét vuông – m1 = 7,5. Bí quyết phân tử của X là:

A. C4H10x-lair.comN2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11x-lair.comN.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2009)

Câu 24*: cho 0,16 mol axit A phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 1M, thu được 22,32 gam muối. Khía cạnh khác, mang lại 1,03 gam A phản bội ứng vừa với hỗn hợp KOH, nhận được 1,41 gam muối hạt khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M với AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, rửa sạch làm khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết các kim nhiều loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 26: cho 8 gam hỗn hợp A tất cả Mg với Fe tác dụng với hỗn hợp CuSO4 cho đến lúc phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B với dung dịch D. Cho dung dịch D chức năng với hỗn hợp NaOH dư, lọc và nung kết tủa không tính không khí đến trọng lượng không đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm cân nặng của sắt trong các thành phần hỗn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: mang lại 50 gam hỗn hợp MgCO3 cùng BaCO3 công dụng với hỗn hợp H2SO4, nhận được m gam hóa học rắn A, dung dịch B cất 12 gam muối và 4,48 lít khí Cx-lair.com (đktc). Giá trị của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: cho 19,2 gam các thành phần hỗn hợp Fe3O4, FexOy công dụng với vừa hết 180 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được hỗn hợp X. Trọng lượng muối gồm trong X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi demo Đại học – trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong – nam giới Định, năm học 2012 – 2013)

Câu 29*: phối hợp hết 26,43 gam các thành phần hỗn hợp bột A tất cả Mg, Al, Al2O3 với MgO bằng 795 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HCl 0,5M với H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp X cùng 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được cân nặng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: phân chia 9,6 gam hỗn hợp bao gồm CuO và Fe2O3 thành 2 phần cân nhau : Phần 1 bội phản ứng với 100 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 8,1 gam chất rắn. Phần 2 phản ứng với 200 ml hỗn hợp HCl x (mol/l), cô cạn các thành phần hỗn hợp thu được 9,2 gam chất rắn. Quý hiếm của x và tỷ lệ về cân nặng CuO tương xứng là

A. 1,2 với 33,33%. B. 0,5 với 33,33%. C. 0,5 cùng 66,66%. D. 1,2 với 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa rã 14 gam hỗn hợp 2 muối M2CO3 với RCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được dung dịch A với 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp A thì chiếm được m gam muối bột khan. M có giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan hết 23,2 gam hỗn hợp rắn X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HCl loãng, dư. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được 45,2 gam muối khan. Trường hợp khử trọn vẹn lượng X trên đang thu được bao nhiêu gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đại học lần 4 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học tập Vinh, năm học tập 2011 – 2012)

Câu 33: tất cả hổn hợp X bao gồm NaBr với NaI. Cho tất cả hổn hợp X chảy trong nước thu được hỗn hợp A. Nếu mang lại brom dư vào dung dịch A, sau bội phản ứng trả toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Nếu sục khí clo dư vào hỗn hợp A, làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy cân nặng muối khan bớt 22,625 gam. Nhân tố % cân nặng của một hóa học trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi thử Đại học lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học 2009 – 2010)

Câu 34: đến dung dịch cất 6,03 gam lếu hợp tất cả hai muối bột NaX với NaY (X, Y là hai nguyên tố bao gồm trong từ nhiên, ở nhị chu kì liên tiếp thuộc đội VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong láo hợp thuở đầu là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 35: Sau khi đưa một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm đi 5 ml (biết những thể tích đo ở thuộc điều kiện). Thể tích oxi đang tham gia làm phản ứng là bao nhiêu ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: tất cả hổn hợp X gồm Sx-lair.com cùng x-lair.com có tỉ khối đối với H2 bởi 28. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V2O5) thu được hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối so với X bằng 16/13. Công suất của phản nghịch ứng tổng hợp SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đại học lần 2 – thpt Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2012 – 2013)

Câu 37: dìm một lá Mg sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp Cu(NO3)2, sau một thời hạn người ta thừa nhận thấy cân nặng của lá sắt kẽm kim loại đó tăng 1 gam đối với ban đầu. Trọng lượng của Cu kim loại đã bám lên mặt phẳng của lá sắt kẽm kim loại đó là (giả thiết rằng tổng thể Cu bị bán ra khỏi muối bột đã dính hết vào lá Mg kim loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi demo Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng dung dịch tạo thêm 9,6 gam so với cân nặng dung dịch ban đầu. Quý giá của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh kẽm với một thanh sắt vào cùng một dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn lấy hai thanh sắt kẽm kim loại ra thấy vào dung dịch còn lại có nồng độ mol ZnSO4 bằng 2,5 lần độ đậm đặc mol FeSO4. Mặt khác, khối lượng dung dịch giảm 2,2 gam. Khối lượng đồng bám lên thanh kẽm và dính lên thanh sắt lần lượt là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: đến 2,7 gam các thành phần hỗn hợp bột X bao gồm Fe với Zn chức năng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y và 2,84 gam hóa học rắn Z. Cho tổng thể Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau khoản thời gian các phản bội ứng dứt thì khối lượng chất rắn sút 0,28 gam với dung dịch chiếm được chỉ đựng một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của fe trong X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Căn 2 Là Số Vô Tỉ Bằng Phản Chứng, “Chứng Minh Rằng (Căn 2 ) Là Số Vô Tỉ”

41,48%.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011)

Mời những thầy cô và những em tải về file word tại trên đây pp3 – tăng sút khối lượng

Website còn tồn tại bài tập trắc nghiệm cho tất cả các chương – công ty đề của cả 3 khối, các thầy cô và những em có thể xem cụ thể từng khối lớp tại các link sau