Lưu huỳnh S cùng với đều hợp chất của sulfur với hidro với Oxi như Hidro sunfua (H2S), sulfur dioxit (SO2), diêm sinh trioxit (SO3) là phần con kiến thức quan trọng đặc biệt mà những em buộc phải nắm vững.

Bạn đang xem: Hợp chất h2s có tính axit trong phản ứng nào


Vậy Hidro sunfua (H2S), lưu huỳnh dioxit (SO2), sulfur trioxit (SO3) bao gồm những tính chất hoá học cùng được ứng dụng thế nào trong đời sống? bọn họ sẽ cùng tò mò qua bài viết dưới đây.

Bạn sẽ xem: Hidro sunfua (H2S), lưu huỳnh dioxit (SO2), lưu hoàng trioxit (SO3) đặc điểm hoá học và bài bác tập – hoá 10 bài 32


I. Hiđro sunfua H2S

1. đặc điểm vật lí của Hiđro sunfua 

– Hiđro sunfua (H2S) là hóa học khí ko màu, hương thơm trứng thối, độc, không nhiều tan vào nước.

– lúc tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu ớt sunfuhiđric.

*
2. đặc thù hóa học của Hiđro sunfua 

– dung dịch H2S tất cả tính axit yếu ớt (yếu rộng axit cacbonic)

a) Hidro sunfua tác dụng với kim loại mạnh

2Na + H2S → Na2S + H2

– Hidro sunfua tác dụng với oxit sắt kẽm kim loại (ít gặp).

b) Hidro sunfua chức năng với hỗn hợp bazơ (có thể chế tạo thành 2 nhiều loại muối hiđrosunfua và sunfua)

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

c) Hidro sunfua tác dụng với hỗn hợp muối tạo ra muối ko tan trong axit:

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4­

– H2S có tính khử mạnh (vì S vào H2S bao gồm mức lão hóa thấp độc nhất – 2).

d) Hidro sunfua tác dụng cùng với oxi

2H2S + O2 → 2H2O + 2S (thiếu oxi, làm phản ứng xẩy ra ở ánh sáng thấp)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (dư oxi, làm phản ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời cao)

e) Hidro sunfua tác dụng với các chất thoái hóa khác

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2O

3. Điều chế Hiđro sunfua 

sử dụng axit dũng mạnh đẩy H2S thoát ra khỏi muối (trừ muối không tan vào axit):

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2­S

4. Nhận biết Hiđro sunfua 

– hương thơm trứng thối.

– Làm black dung dịch Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Pb(NO3­)2 + H2S → PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

– làm mất đi màu dung dịch Brom, hỗn hợp KMnO4,…

II. Lưu huỳnh đioxit – SO2 (khí sunfurơ, diêm sinh (IV) oxit, anhiđrit sunfurơ)

1. đặc điểm vật lí của lưu huỳnh đioxit – SO2

Là chất khí không màu, nặng hơn không khí, hương thơm hắc, độc, tung và tác dụng được với nước.

2. đặc thù hóa học của sulfur đioxit – SO2

* SO2 là oxit axit

a) sulfur đioxit tác dụng với nước:

SO2 + H2O ↔ H2SO3

b) sulfur đioxit Tác dụng với hỗn hợp bazơ (có thể chế tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

c) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO2 + CaO  CaSO3 

* SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa (do S trong SO2 có mức lão hóa trung gian +4)

d) Lưu huỳnh đioxit là hóa học oxi hóa:

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) Lưu huỳnh đioxit là hóa học khử:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (V2O5, 4500C)

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

3. Điều chế Lưu huỳnh đioxit

– Đốt cháy lưu giữ huỳnh:

S + O2  SO2

– Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

– cho kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng:

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Đốt quặng:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

– Trong chống thí nghiệm cần sử dụng phản ứng của Na2SO3 với dung dịch H2SO4:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

4. Nhấn biết Lưu huỳnh đioxit

– làm cho quỳ tím độ ẩm chuyển thành màu sắc đỏ.

– làm mất màu hỗn hợp nước brom, dung dịch thuốc tím,…

SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

5. Ứng dụng Lưu huỳnh đioxit

– cung cấp axit sunfuric, tẩy trắng giấy, bột giấy; Chống nấm mèo mốc mang lại lương thực, thực phẩm.

– Ngoài những ứng dụng trên, SO2 còn là hóa học gây độc hại môi trường. Nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit.

III. Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

1. Tính chất vật lí Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

– SO3 là chất lỏng, hút nước rất mạnh khỏe và đưa thành H2SO4 hoặc oleum: H2SO4.nSO3

– H2SO4 là hóa học lỏng, nhớt, nặng hơn nước, khó bay hơi cùng tan vô hạn vào nước.

– H2SO4 đặc hút nước dũng mạnh và tỏa các nhiệt nên khi trộn loãng phải cho từ từ axit quánh vào nước mà ko làm ngược lại vì hoàn toàn có thể gây bỏng. H2SO4 có tài năng làm than hóa những hợp hóa học hữu cơ.

2. đặc điểm hóa học Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

* H2SO4 loãng là một trong axit mạnh

+ có tác dụng quỳ tím gửi thành màu sắc đỏ.

+ tính năng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại có hóa trị thấp) với H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

+ công dụng với oxit bazơ → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

+ công dụng với bazơ → muối + H2O

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

(phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ sinh sản thành muối bột sunfat).

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

+ tính năng với muối → muối mới (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) + axit mới

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* H2SO4 đặc là hóa học oxi hóa to gan lớn mật và axit mạnh:

+ H2SO4 đặc vẫn luôn là axit mạnh: làm quỳ tím chuyển thành màu sắc đỏ; tính năng với bazơ, oxit bazơ và với muối hạt (trong đó sắt kẽm kim loại đã tất cả hóa trị cao nhất) giống như như H2SO4 loãng.

+ vào H2SO4, S tất cả mức oxi hóa cao nhất (+6) đề nghị H2SO4 đặc nóng còn tồn tại tính lão hóa mạnh.

a) Axit sunfuric tác dụng với kim loại

+ H2SO4 đặc làm phản ứng được với hầu như các kim loại (trừ Au và Pt) → muối trong những số ấy kim loại bao gồm hóa trị cao + H2O + SO2 (S, H2S).

+ thành phầm khử của S+6 tùy nằm trong vào độ mạnh mẽ của kim loại: kim loại có tính khử càng bạo phổi thì S+6 bị khử xuống đến mức oxi hóa càng thấp.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

+ H2SO4 đặc nguội bị động với Al, Fe và Cr.

b) Axit sunfuric chức năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O (t0)

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (t0)

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

c) Axit sunfuric tính năng với những chất khử khác

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

3. Điều chế Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

4. Nhấn biết Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

– làm đỏ giấy quỳ tím.

– tạo kết tủa white với hỗn hợp Ba2+

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

(các muối bột sunfat phần lớn dễ chảy trừ BaSO4, PbSO4 và SrSO4 không tan; CaSO4 và Ag2SO4 ít tan).

5. Ứng dụng của Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

– Axit sunfuric là hóa chất số 1 trong các ngành sản xuất: phẩm nhuộm, sơn, luyện kim, phân bón, hóa học dẻo, hóa học tẩy rửa…

IV. Bài xích tập Hidro sunfua , lưu huỳnh dioxit cùng Lưu huỳnh trioxit 

Bài 1 trang 138 sgk hoá 10: sulfur đioxit rất có thể tham gia phần đông phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu như thế nào sau đây diễn đạt không đúng tính chất của những chất một trong những phản ứng trên?

A. Bội nghịch ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản bội ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Làm phản ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Bội phản ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, làm phản ứng (2) : H2S là hóa học khử.

* giải thuật bài 1 trang 138 sgk hoá 10:

+ Đáp án: C đúng.

+ Gợi ý:

– Ở PTPƯ (1): SO2 nhập vai trò hóa học khử, Br2 đóng vai trò chất oxi hoá

S+4 → S+6 + 2e

Br0 + 2e → Br+2

– Ở PTPƯ (2): SO2 đóng vai trò chất oxi hoá, H2S đóng sứ mệnh chất khử

S+4 +4e → S0

S-2 → S0 + 2e

⇒ Câu biểu đạt không đúng tính chất của các chất một trong những phản ứng bên trên là: phản nghịch ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Bài 3 trang 138 sgk hóa 10: Cho biết làm phản ứng hóa học

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl.

Câu nào miêu tả đúng đặc điểm các hóa học phản ứng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là hóa học khử.

B. H2S là hóa học khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

* giải thuật bài 3 trang 138 sgk hóa 10:

+ Đáp án: D đúng.

+ Gợi ý:

Cl20 + 2e → 2Cl– ⇒ Cl2 là hóa học oxi hóa

S–2 → S+6 + 8e ⇒ S là hóa học khử

Bài 5 trang 139 sgk hóa 10: Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận biết dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng chất hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân bằng phương trình chất hóa học trên bằng phương thức thăng bởi electron.

b) Hãy cho thấy vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản bội ứng trên.

Lời giải bài xích 5 trang 139 sgk hóa 10:

a) cân đối phương trình phản bội ứng lão hóa – khử:

*

*

b) SO2 là hóa học khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10: Cho lếu hợp có Fe và FeS tác dụng với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho tất cả hổn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), thu được 23,9g kết tủa màu đen.

a) Viết những phương trình chất hóa học của bội phản ứng vẫn xảy ra.

b) tất cả hổn hợp khí thu được có những khí nào? Thể tích từng khí là từng nào (đktc)?

c) Tính khối lượng của Fe với FeS tất cả trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

* giải thuật Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10:

a) Các phương trình phản ứng:

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3 (3)

b) tất cả hổn hợp khí chiếm được là H2 và H2S

– Theo bài xích ra, ta có: nhh khí = nH2 + nH2S = 2,464/22,4 = 0,11 (mol);

 và kết tủa màu sắc đen chính là PbS ⇒ nPbS = 23,9/239 = 0,1 (mol).

– Theo PTPƯ (3), ta có ⇒ nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ nH2 = nhh khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

⇒ VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 (lít).

⇒ VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 (lít).

c) Theo PTPƯ (2) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 (mol).

⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 (g).

– Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56g.

Bài 9 trang 139 SGK Hóa 10: Đốt cháy hoàn toàn 2,04g hợp chất A, nhận được 1,08g H2O và 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp hóa học A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy gồm kết tủa màu rubi xuất hiện.

– Hãy phân tích và lý giải tượng cùng viết phương trình phản bội ứng xảy ra.

– Tính trọng lượng chất kết tủa thu được

* giải mã bài 9 trang 139 SGK Hóa 10:

a) xác minh công thức phân tử của hợp chất A

– Theo bài ra thì: nSO2 = 1,344/22,4 = 0,06 (mol) ⇒ mS = 0,06.32 = 1,92 (g).

 nH2O = 1,08/18 = 0,06 (mol) ⇒ nH = 2nH2O = 2.0,06 =0,12 (mol) ⇒ mH = 0,12.1 = 0,12 (g).

– Theo bài xích ra thì mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 =mA 

⇒ Hợp hóa học A chỉ gồm nguyên tố S cùng H.

Ta tất cả tỉ lệ: nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1

⇒ bí quyết phân tử của A và là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản ứng:

 

*

 3 mol 4 mol

 0,06 mol ? mol

– Theo bài bác ra thì: nH2S = 2,04/34 = 0,06 mol

– Theo PTPƯ: nS = (4/3). NH2S = (4/3).0,06 = 0,08 mol

⇒ mS = 0,08.32 = 2,56 (g).

Bài 10 trang 139 SGK Hóa 10: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng có thể xảy ra.

b) Tính khối lượng muối tạo nên thành sau bội phản ứng

* giải thuật bài 10 trang 139 SGK Hóa 10:

– Theo bài bác ra, ta có: nSO2 = 12,8/64 = 0,2 (mol).

 nNaOH = (1.250)/1000 = 0,25 (mol).

1≤≤2 ⇒ làm phản ứng tạo nên 2 muối

a) Phương trình hóa học của phản ứng

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

 

b) call nNa2SO3 = x mol; nNaHSO3 = y mol 

nNaOH = 2y + x = 0,25.

nSO2 = x + y = 0,2.

– Giải ra ta có: x = 0,15, y = 0,05.

mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6g.

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3g.

Xem thêm: Một Đơn Vị Bộ Đội Chuẩn Bị Đủ Gạo Cho 750 Người Ăn Trong 40 Ngày

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại kỹ năng về đặc điểm hoá học của Hidro sunfua (H2S), sulfur dioxit (SO2), lưu hoàng trioxit (SO3) và bài bác tập sinh hoạt trên hữu ích cho các em. Mọi vướng mắc và góp ý các em vui miệng để lại dưới phần comment để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ. Hãy chia sẻ nếu thấy nội dung bài viết hay nhé những em, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.