Câu hỏi :

Hỗn hòa hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic, metyl acrylat và glucozơ. Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 18 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sút 7,56 gam. Quý hiếm của m là:


*