Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; khẩu ca bóng gió, tiếng nói ám chỉto drop (give) a hint: gợi ý, nói nhẵn gióa broad hint: lời ám đưa ra khá lộ liễu (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chút xíu, tí ti, lốt vếtnot the slightest hint of...

Bạn đang xem: Hint nghĩa là gì

: không tồn tại một chút nào..., không có mảy may một dấu tích nào... ngoại động từ gợi ý nhẹ nhàng; nói bóng nói gió, nói ám chỉ nội hễ từ (+ at) gợi ý nhẹ nhàng, nói bóng gió, nói ám chỉ (đến mẫu gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, strong He gave a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint and leave me alone?

PREP. ~ about, ~ from a hint from my quái vật about my absences from the office | ~ to Is that a hint lớn me khổng lồ leave?

2 small amount of sth

ADJ. strong a dish with a strong hint of garlic | faint, merest, slightest The slightest hint of gossip upset her.

PREP. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will hotline the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give (sb)

PREP. ~ about The book gives some useful hints about how to lớn plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting and decorating

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: #1 Câu Hỏi Tu Từ Ví Dụ - Câu Hỏi Tu Từ 23 Ví Dụ Văn Học Và Hàng Ngày

v.


English Synonym và Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest