Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ theo quá trình sau đây:

- cách 1: Rửa sạch ống nghiệm thủy tinh bằng cách cho vào trong 1 ít kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, kế tiếp đổ đi cùng tráng lại ống nghiệm bởi nước cất.

Bạn đang xem: Hidro hóa chất béo lỏng

- bước 2: nhỏ vào ống thử trên 1 ml dung dịch AgNO3 1%, kế tiếp thêm từng giọt NH3, trong ống nghiệm lộ diện kết tủa nâu xám của bạc tình hiđroxit, bé dại tiếp vài ba giọt dung dịch NH3 đến lúc kết tủa chảy hết.

- bước 3: Thêm tiếp 1 ml hỗn hợp glucozơ 1%, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn rượu cồn một thời gian thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

Cho những phát biểu sau:

(a) Trong phản ứng trên, glucozơ đã trở nên oxi hóa do dung dịch AgNO3/NH3.

(b) Trong bước 2, khi nhỏ dại tiếp hỗn hợp NH3 vào, kết tủa nâu xám của bạc hidroxit bị hòa tan bởi tạo thành phức bạc bẽo +.

(c) Trong cách 3, nhằm kết tủa bội bạc nhanh dính vào thành ống nghiệm ta phải luôn lắc đều hỗn hợp phản ứng.

(d) Ở cách 1, sứ mệnh của NaOH là để gia công sạch bề mặt ống nghiệm.

Số tuyên bố đúng là


Câu 2:


Khi thủy phân trọn vẹn tripanmitin trong dung dịch NaOH dư thì nhận được glixerol với muối X. Cách làm của X là


Câu 3:


Saccarozơ (C12H22O11) phản nghịch ứng được với chất nào tạo thành thành hỗn hợp có màu xanh lá cây thẫm?


Câu 4:


Hòa tung m gam Al trong hỗn hợp HNO3 dư, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) duy nhất. Quý giá của m là


Câu 5:


Cho những chất sau: alanin, etylamoni axetat, ala-gly, etyl aminoaxetat. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là


Câu 6:


Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X yêu cầu vừa đầy đủ 10,6 mol O2, nhận được CO2 với 126 gam H2O. Phương diện khác, đến 0,12 mol X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu được glixerol và m gam lếu hợp bao gồm natri oleat và natri stearat. Cực hiếm của m là


Câu 7:


Cho những phát biểu sau:

(a) tất cả hổn hợp Al với BaO (tỉ lệ mol tương ứng là 1:1) tan trọn vẹn trong nước dư.

(b) mang đến từ từ dung dịch NaHSO4 cho dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, thấy lộ diện kết tủa, sau đó 1 phần kết tủa bị hòa tan.

(c) Sục 2a mol CO2 vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa a mol NaOH cùng 0,5a mol Ba(OH)2 thu được kết tủa.

(d) Phèn chua được sử dụng làm mượt nước cứng tất cả tính cứng vĩnh cửu.

(e) Dung dịch các thành phần hỗn hợp FeSO4 với H­2SO4 có thể làm mất màu hỗn hợp KMnO4.

Xem thêm: Cách Xác Định Góc Phần Tư Thứ Mấy Trên Đường Tròn Lượng Giác

(g) Trong xử trí nước cứng, có thể dùng các vật liệu polime có công dụng trao thay đổi cation.

Số tuyên bố đúng là


Câu 8:


Dung dịch nào sau đây không kết hợp được Al2O3?


Câu 9:


Hòa tan trọn vẹn 8 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeS với FeS2 trong V ml hỗn hợp HNO3 2M, thu được khí NO cùng dung dịch Y. Để tính năng hết những chất vào Y thì nên 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa sinh sản thành đem nung trong không khí đến khối lượng không thay đổi thu được 32,03 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của V là


Câu 10:


X, Y là nhì cacbohiđrat. X, Y đều không trở nên oxi hóa vì AgNO3/NH3. Lúc thủy phân hoàn toàn X hoặc Y trong môi trường axit rất nhiều thu được một hóa học hữu cơ Z duy nhất. X, Y lần lượt là:


Câu 11:


Hỗn đúng theo X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, etyl axetat, điphenyl oxalat và glixerol triaxetat. Thủy phân trọn vẹn 44,28 gam X trong hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng), gồm 0,5 mol NaOH bội nghịch ứng, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp muối cùng 13,08 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho tổng thể Y công dụng với mãng cầu dư, chiếm được 2,688 lít H2. Quý hiếm của m là


Câu 12:


Kim một số loại nào sau đây có tính khử bạo gan nhất?


Câu 13:


Ở điều kiện thích hợp, bội nghịch ứng của K với chất nào sau đây tạo thành oxit?


Câu 14:


Natri cacbonat là hóa chất đặc biệt trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,... Phương pháp của natri cacbonat là


Câu 15:


Este làm sao sau đây chức năng với hỗn hợp NaOH nhận được natri metacrylat?


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam