Chào các bác. Tiếp sau đây có một tờ hình của chính mình sau lúc đã sử dụng hết 400Mb lưu giữ lượng, và đã trở nên bóp băng thông