Chủ đề về các loài rượu cồn vật luôn lôi cuốn chúng ta và đem về sự nhộn nhịp khi học. Vậy bạn đã rứa chắc tên các con đồ vật trong tiếng Anh chưa? Cùng shop chúng tôi tổng hợp tên thường gọi của những con đồ dùng trong bài viết này nhé!


Con đồ gia dụng tiếng Anh

Animal /’æniməl/: động vật, nhỏ vật, thú vật

Animal là danh từ nhằm chỉ về các con vật bởi tiếng Anh phổ biến chung.

Bạn đang xem: Gọi tên các con vật

Ex: We are real animal lovers.

(Chúng tôi đích thực là những tình nhân động vật)

The panda is becoming an increasingly rare animal.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Skills 2 Trang 13, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Skills 2

(Gấu trúc sắp trở thành động vật quý hiếm)

Tên những con vật bởi tiếng Anh

1. Trường đoản cú vựng về các loài động vật hoang dã nuôi

Tên giờ AnhPhiên âmÝ nghĩa
Chicken/ˈtʃɪk.ɪn/con gà
Piglet/ˈpɪg.lət/lợn con
Pig/ˈpɪg/con lợn
Horse/hɔːs/con ngựa
Donkey/ˈdɒŋ.ki/con lừa
Lamb/læm/cừu non
Cow/kaʊ/con bò
Sheep/ʃiːp/con cừu
Cock/kɔk/gà trống
Hen/hen/gà mái
Dog/dɔːɡ/con chó
Hound/haund/chó săn
Buffalo/ˈbʌfəloʊ/con trâu
Bull/bʊl/bò đực
Calf/kæf/con bê
Chick/tʃɪk/con con kê con
Cat/kæt/con mèo
Duck/dʌk/con vịt

*


2. Từng vựng về các loài động vật hoang dã

Tên giờ đồng hồ AnhPhiên âmÝ nghĩa
Lion/ˈlaɪ.ən/con sư tử (đực)
Lioness/ˈlaɪ.ənis/con sư tử (cái)
Zebra/ˈziː.brə/con ngựa chiến vằn
Hyena/haɪˈiː.nə/con linh cẩu
Gnu/nuː/linh dương đầu bò
Rhinoceros/raɪˈnɒs.ər.əs/con cơ giác
Gazelle/gəˈzel/Linh dương Gazen
Elephant/ˈel.ɪ.fənt/con voi
Baboon/bəˈbuːn/khỉ đầu chó
Chimpanzee/,ʧɪmpæn’zi/con tinh tinh
Hare/hɜr/Thỏ rừng
Lynx/lɪŋks/con linh miêu
Mammoth/mæməθ/con voi ma mút
Mink/mɪŋk/con chồn
Mule/mjul/con la
Panda/’pændə/con gấu trúc
Puma/pjumə/con báo
Reindeer/’reɪn,dir/con tuần lộc
Kangaroo/,kæɳgə’ru:/Chuột túi
Coyote/’kɔiout/Chó sói
Koala/kou’a:lə/Gấu túi
Cheetah/’tʃi:tə/Báo gêpa
Yak/jæk/Bò Tây Tạng
Walrus/’wɔ:lrəs/Con moóc

3. Từ bỏ vựng về các loài động vật dưới biển

Shellfish– /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc

Jellyfish– /ˈdʒel.i.fɪʃ/: nhỏ sứa

Killer whale– /ˈkɪl.əʳ weɪl/: các loại cá voi nhỏ dại mầu đen trắng

Squid– /skwɪd/: Mực ống

Fish – fin– /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá

Seal– /siːl/: Chó biển

Coral– /ˈkɒr.əl/: San hô

Shark – /ʃɑrk/: Cá mập

Shrimp – /ʃrɪmp/: Tôm

Trout – /traʊt/: Cá hương

Octopus –/’ɔktəpəs/: Bạch tuộc

Coral – /’kɔrəl/: San hô

Herring – /’heriɳ/: Cá trích

Minnow – /’minou/: Cá tuế

Sardine – /sɑ:’din/: Cá mòi

Whale – /hweɪl/: Cá voi

Clam – /klæm/: bé trai

Seahorse: Cá ngựa

Squid – /skwid/: Mực ốngSlug – /slʌg/: Sên

Orca – /’ɔ:kə/: Cá kình

4. Từ bỏ vựng tiếng Anh về những loài chim

Albatross – /ˈælbəˌtros/: Hải âu

Canary – /kəˈneə.ri/: Chim hoàng yến

Crow – /kroʊ/: nhỏ quạ

Raven – /reɪvən/: nhỏ quạ

Cuckoo – /’kuku/: Chim cu

Dove – /dəv/: tình nhân câu

Pigeon – /’pɪdʒən/: tình nhân câu

Duck – /dək/: Vịt

Eagle – /iɡəl/: Đại bàng

Falcon – /’fɔlkən/: Chim cắt

Finch – /fɪnʧ /: Chim sẻ

Sparrow -/spæroʊ/: Chim sẻ

Flamingo – /flə’mɪŋɡoʊ/: Hồng hạc

Goose – /ɡus/: Ngỗng

Gull – /ɡəl/: Chim mòng biển

Hawk – /hɔk/: Diều hâu

Owl – /aʊl/: nhỏ cú
Parrot – /pærət/: nhỏ vẹt

Peacock – /pi,kɑk/: nhỏ công

Penguin – /pɛŋwɪn/: Chim cánh cụt

Robin -/rɑbɪn/: Chim cổ đỏ

Turkey – /tɜrki/: kê tây

Ostrich –/’ɔstritʃ/: Đà điểu

Swan – /swɔn/: Thiên nga

Woodpecker – /’wud,peipə/: Chim gõ kiến

Cockatoo – /,kɔkə’tu:/: Vẹt mào

Falcon– /ˈfɒl.kən/: Chim ưng

Heron– /ˈher.ən/: Diệc

*

5. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về những loài côn trùng

Ant – /ænt/: Kiến

Aphid – /eɪfɪd/: con rệp

Bee – /bi/: con ong

Caterpillar – /kætə,pɪlər/: bé sâu bướm

Cockroach – /’kɑk,roʊʧ /: nhỏ gián

Dragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: nhỏ chuồn chuồn

Flea – /fli/: Bọ chét

Fly – /flaɪ/: nhỏ ruồi

Grasshopper – /græs,hɑpər/: Châu chấu

Ladybug – /’leɪdi,bəɡ/: nhỏ bọ rùa

Larva – /lɑrvə/: Ấu trùng

Louse – /laʊs/: bé rận

Millipede – /’mɪlə,pid: con rết

Moth – /mɔθ/: Bướm đêm

Nymph – /nɪmf/: con nhộngWasp – /wɑsp/: Tò vò

Beetle –/’bi:tl/: Bọ cánh cứng

Mosquito –/məs’ki:tou/: bé muỗi

Ladybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùa

Cricket – /’krɪkɪt/: nhỏ dế

Locust – /’loukəst/: Cào cào

Cicada – /si’kɑ:də/ : ve sầu

6. Trường đoản cú vựng về những loài động vật hoang dã bò sát

Chameleon – /kə’miliən/: bé tắc kè

Snake – /sneɪk/: con rắn

Crocodile – /krɑkə,daɪl/: Cá sấu

Alligator – /ˈaliˌgātər/: Cá sấu

Iguana – /ɪ’gwɑnə/: Kỳ nhông

Lizard – /lɪzərd/: Thằn lằn

Python – /paɪθɑn/: nhỏ trăn

Turtle – /’tɜrtəl/: nhỏ rùa

Trên đấy là gần 100 tự vựng tiếng Anh cơ bạn dạng về loài vật đã được chúng tôi tổng hợp. Tất nhiên vẫn còn nhiều những con vật khác không được nói tới nhưng giới hạn nội dung bài viết nên hy vọng vẫn hoàn toàn có thể làm ưa chuộng bạn đọc.