H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH được x-lair.com soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng đúng mực phản ứng glyxin tính năng HCl. Glyxin có đặc thù lưỡng tính phản bội ứng được cùng với axit vô cơ dạn dĩ sinh ra muối và phản ứng với bazo khỏe khoắn sinh ra muối và nước.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 1 mol gly


2. Điều kiện phản ứng xảy ra Gly cùng HCl

Nhiệt độ thường

3. đặc thù hóa học của Glyxin

3.1. Chức năng với dung dịch bazo

Glyxin phản nghịch ứng với hỗn hợp bazơ do gồm nhóm -COOH

H2N-CH2-COOH + KOH → H2N-CH2-COOK + H2O

3.2. Công dụng với dung dịch axit

Do bao gồm nhóm -NH2 nên glyxin công dụng được với tất cả dung dịch axit.

H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

3.3. Phản ứng este hóa

Glyxin phản nghịch ứng với hỗn hợp bazơ do tất cả nhóm –COOH

H2N-CH2-COOH + C2H5OH → ClH3NCH2COOC2H5 + H2O

3.4. Bội nghịch ứng glyxin + HNO2

Nhóm NH2 trong glyxin công dụng với axit nitro

H2N-CH2-COOH + HNO2 → HO-CH2-COOH + N2 + H2O

4. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. Công thức của glyxin là

A. CH3NH2.

B. H2NCH(CH3)COOH,

C. H2NCH2COOH.

D. C2H5NH2


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Công thức của glyxin là H2NCH2COOH.

Câu 2. Dung dịch nào tiếp sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. Glyxin.

B. Phenylamoni clorua.

C. Anilin.

D. Etylamin.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án D Loại A bởi vì Glyxin bao gồm công thức hóa học là H2NCH2COOH => không làm cho quỳ tím hóa xanh.

Loại B. Phenylamoni clorua có công thức chất hóa học là C6H5NH3Cl => không làm quỳ tím hóa xanh.


Loại C (C6H5NH2) vì vày –NH2 gắn thẳng lên vòng benzen làm cho giảm mật độ electron sinh sống nguyên tử N mạnh. ⇒ tính bazơ của anilin yếu hơn nhiều so cùng với NH3

Loại D Etylamin gồm công thức hóa học là C2H5NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu sắc xanh


Câu 3. Amino axit X có chứa 1 đội -NH2 và 1 đội -COOH link với cội hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử X, cacbon chiếm 46,6% về khối lượng. Hãy cho biết thêm X bao gồm bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 4

B. 6

C. 3

D. 5


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án D

Câu 4. Cho 11,25 gam glyxin tính năng với lượng dư dung dịch HCl chiếm được m gam muối khan. Quý giá của m là

A. 18,745.

B. 14,9.

C. 16,725.

D. 16,575.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C nglyxin = 11,25/75 = 0,15 mol

→ nHCl= nglyxin = 0,15mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mglyxin + mHCl = 11,25 + 0,15.36,5 = 16,725 gam


Câu 5. Glyxin không phản ứng được với chất nào bên dưới đây?

A. Na2CO3.

B. HCl.

C. Cu.

D. KOH.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C Glyxin (H2N-CH2-COOH) vào phân tử đựng đồng thời team amino (NH2) với nhóm cacboxyl (COOH) cho nên nó vừa biểu thị tính axit và vừa biểu hiện tính bazơ bao gồm thể tác dụng được với HCl, KOH, Na2CO3 nhưng không tính năng với lại kim loại Cu

Câu 6. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím biến thành màu xanh?

A. Dung dịch alanin

B. Hỗn hợp glyxin

C. Dung dịch lysin

D. Hỗn hợp valin


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C Các hóa học trên hầu như là amino axit. Ala, Gly, Val đều có một nhóm −NH2 và 1 đội –COOH nên môi trường trung tính, không làm thay đổi màu quỳ

Lysin gồm 2 nhóm −NH2 và 1 team –COOH yêu cầu làm đổi quỳ thành màu xanh(môi ngôi trường bazo)


Câu 7. Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 250 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. đến một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH vào X để phản ứng xảy ra hoàn toàn số mol NaOH đang phản ứng là


A. 0,45.

B. 0,60.

C. 1,00.

D. 0,50.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C Coi hôn đúng theo X có H2NC3H5(COOH)2 và HCl ko phản ứng với nhau và gần như phản ứng cùng với NaOH

→ nNaOH phản ứng = ngốc COOH- + nHCl= 0,2.2 + 0,6 = 1 mol


Câu 8. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. Ở ánh nắng mặt trời thường, các amino axit rất nhiều là hóa học lỏng.

B. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt,

C. Amino axit thuộc một số loại họp chất hữu cơ tạp chức.

D. Các amino axit thiên nhiên hầu như là những p-amino axit.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C

Câu 9. Amino axit X chứa một đội nhóm -NH2. Cho 15 gam X công dụng với axit HCl (dư), chiếm được 22,3 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

A. H2NCH2COOH.

B. CH3CH2CH(NH2)COOH.

C. H2NCH2CH2COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án A

Câu 10. Cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với HCl dư nhận được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) nhận được 12,5 gam muối. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2N − C3H6 − COOH

B. H2N − < CH2>4CH(NH2) − COOH .

C. H2N − C2H4− COOH .

D. HOOC − 2 − CH(NH2 ) − COOH .


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án A nHCl = nNH2= (mm′− mX): 36,5 = 0,1 mol

nNaOH =nCOOH= (mm′−mX): (23 − 1)= 0,1mol

→ số đội COOH ngay số nhóm NH2 trong X

Dựa vào 4 lời giải → X có 1 nhóm COOH với 1 đội NH2

→ nX = nHCl= nNaOH= 0,1 mol

→ MX = 103 (H2N-C3H6-COOH)


Câu 11. Cho các nội dung nhận định và đánh giá dưới đây:

(1) Glyxin làm quỳ tím hóa xanh.

(2) Axit glutamic có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm cho quỳ tím hóa đỏ.


(4) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng HOOC(CH2)4COOH với H2N(CH2)6NH2.

(5) Amino axit thuộc các loại họp chất hữu cơ tạp chức.

Số đánh giá đúng là:


Advertisement

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C (1) Sai vì Glyxin gồm công thức chất hóa học là H2NCH2COOH không làm quỳ tím hóa xanh.

(2) Đúng do Axit glutamic tất cả công thức hóa học là NH2C3H5(COOH)2 có nhóm -COOH > -NH2 => làm cho quỳ tím hóa đỏ.

(3) Sai bởi vì Lysin gồm công thức chất hóa học là NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH bao gồm nhóm -NH2 > -COOH => làm quỳ tím hóa xanh

(4) Đúng

(5) Đúng


Câu 12. Phát biểu nào sau đây là chính xác

A. Amino axit là loại hợp hóa học hữu cơ đa chức.

B. Những amin đều có công dụng làm hồng hỗn hợp phenolphtalein.

C. Chất to là este của glixerol cùng với axit cacboxylic.

D. Poliacrilonitrin và policaproamit là vật tư polime hình sợi dài cùng mảnh với thời gian chịu đựng nhất định.

Xem thêm: Cho Trẻ Ăn Váng Sữa Đúng Cách Để Tốt Cho Sức Khỏe Bé, Sử Dụng Váng Sữa Đúng Cách Để Tốt Cho Sức Khỏe Bé


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án D Các phạt biểu không giống sai vì:

+) Chất lớn là trieste của glixerol cùng với axit béo.

+) Amino axit thuộc các loại hợp chất hữu cơ tạp chức

+) Anilin không làm thay đổi màu dd phenolphtalenin


Câu 13. Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly–Val), glixerol, triolein. Số chất công dụng với dung dịch NaOH nấu nóng là:

A. 6

B. 7

C. 4

D. 5


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án D Isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-Val), triolein

+ isoamyl axetat: este cần bị thủy phân trong NaOH

+ phenylamoni clorua: công dụng với NaOH sản xuất anilin

+ poli(vinyl axetat): polime nhưng vẫn còn đó nhóm COO (este) buộc phải bị thủy phía bên trong NaOH

+ glyxylvalin (Gly-Val): peptit bị thủy phân trong NaOH tạo nên muối của các axit amin cùng nước

+ triolein: chất mập bị thủy phân trong NaOH tạo nên glixerol với muối natri của axit mập oleic


Advertisement
Phương trình lão hóa khử
Phương trình năng lượng điện li KMnO4
Phương trình năng lượng điện li của K2Cr2O7
Previous Post: « mẫu hợp đồng lao động Hợp đồng lao động cần sử dụng trong cơ sở Nhà nước
Next Post: Toán 6 bài xích 9: Ước với bội Giải Toán lớp 6 trang 30 – Tập 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo »

Primary Sidebar


Tra cứu vãn Điểm Thi


Công gắng Hôm Nay


Công rứa Online Hữu Ích


*