I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ 10$), những pentan ($C_5H_ 12$),... Có công thức phổ biến là $C_nH_2n+2 (n geq 1)$. Bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng call là hàng đồng đẳng của metan.

Bạn đang xem: Đồng phân ankan

$2$. Đồng phâna) Đồng phân mạch cacbonỞ hàng đồng đẳng của metan, từ member thứ bốn trở đi, từng thành viên đều bao gồm nhiều đồng phân.Thí dụ: Ứng với công thức phân tử $C_4H_ 10$ (thành viên thứ tư của dãy đồng đẳng) tất cả $2$ đồng phân cấu tạo:
*

Ứng với bí quyết phân tử $C_5H_ 12$ (thành viên thiết bị $5$ của hàng đồng đẳng) tất cả $3$ đồng phân cấu tạo:
*

Nhận xét: Ankan từ $C_4H_ 10$ trở đi có đồng phân cấu tạo, đó là đồng phân mạch cacbon.b) Bậc của cacbon
*

Bậc của một nguyên tử $C$ sống phân tử ankan thông qua số nguyên tử $C$ liên kết trực tiếp cùng với nó.
Ankan cơ mà phân tử chỉ chứa $C$ bậc $I$ với $C$ bậc $II$ (không đựng $C$ bậc $III$ và $C$ bậc $IV$) là ankan không phân nhánh.
Ankan nhưng phân tử tất cả chứa $C$ bậc $III$ hoặc $C$ bậc $IV$ là ankan phân nhánh.
II - DANH PHÁP
$1$. Ankan ko phân nhánhTheo $IUPAC$, thương hiệu của $10$ ankan không phân nhánh đầu tiên được gọi như nghỉ ngơi bảng $5.1$:Bảng $5.1$: thương hiệu mười ankan với nhóm ankyl ko phân nhánh đầu tiên.

Ankan ko phân nhánh

Tên mạch chính || an

Ankan ko phân nhánh

Tên mạch bao gồm || yl

Công thức

Tên

Công thức

Tên

CH4

CH3CH3

CH3CH2CH3

CH3 2CH3

CH3 3CH3

CH3 4CH3

CH3 5CH3

CH3 6CH3

CH3 7CH3

CH3 8CH3

metan

etan

propan

butan

pentan

hexan

heptan

octan

nonan

đecan

CH3-

CH3CH2-

CH3CH2CH2 -

CH3 2CH2 -

CH3 3CH2 -

CH3 4CH2 -

CH3 5CH2 -

CH3 6CH2 -

CH3 7CH2 -

CH3 8CH2 -

metyl

etyl

propyl

butyl

pentyl

hexyl

heptyl

octyl

nonyl

đecyl

team nguyên tử còn lại sau khi lấy sút $1$ nguyên tử $H$ từ phân tử ankan, bao gồm công thức $C_nH_ 2n+1$ được điện thoại tư vấn là nhóm ankyl. Tên của nhóm ankyl không phân nhánh rước từ tên của ankan khớp ứng đổi đuôi $an$ thành đuôi $yl$.$2$. Ankan phân nhánh.

Xem thêm: Đọc Hiểu Hai Hạt Giống Archives, Đọc Hiểu Câu Chuyện Của Hai Hạt Mầm

Theo IUPAC, thương hiệu của ankan phân nhánh được gọi theo kiểu tên nắm thế:
*

* Mạch chính là mạch lâu năm nhất, có khá nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon nằm trong mạch chính bước đầu từ phía phân nhánh nhanh chóng hơn.
* hotline tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo máy tự vần chữ cái. Số chỉ địa điểm nhánh nào đặt ngay trước gạch men nối với thương hiệu nhánh đó.Thí dụ $1$:
*

Thí dụ $2$: